Р Е Ш Е Н И Е

 

70                                        02.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  първи март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                           Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Пенка Маринова и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №476  по описа  за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на К.Х. *** против Решение №430/23.10.2017 год., постановено по АНД №711/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №55/15.05.2017 год.,  издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово /ДНПЦБ/. В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния закон -  касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.  Касаторът твърди, че неправилно е прието от районният съд, че нарушението е извършено по непредпазливост, тъй като наличният електронен пастир е бил прекъснат с външна намеса. Избягалите коне са били търсени, но не е могъл да предвиди посоката в която са се насочили. Сочи, че районният съд не е обсъдил достатъчно задълбочено наличието на предпоставките на чл.28 от ЗАНН, даващи основание конкретния случай да се приеме за маловажен и да бъде приложена разпоредбата на чл.81, ал.3 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, тъй като извършеното нарушение е безрезултатно. Въз основа на тези доводи е направено искане за отмяна на обжалваното решение и да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление №55/15.05.2017 год. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. 

Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Казанлъшкия районен съд се е развило по жалба на К.Х.Х. против Наказателно постановление №55 от 15.05.2017 год., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” гр. Габрово, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №40114 от 26.04.2017 год., на К.Х.Х., на основание чл.81, ал.1, т.1, предложение трето от ЗЗТ са наложени две административни наказания глоба в размер на 500.00 лв. всяко едно от тях, за нарушение на чл.21, т.16 от същия закон. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 30.03.2017 год. на територията на „Национален парк Централен Балкан”, зона Многофункционална, Парков участък Тъжа, Охранителен участък Белите камъни, местност Извори Сухата река, землището на с. Търничене, общ. Павел баня, на място с GPS координати N 42°41’59.2” и Е 25°06’31.8”, К.Х.Х. осъществява дейност по ползване на природен ресурс в защитена тертория – паша на три броя домашни животни – коне с идентификационни номера №100000000010962, №100000000090903 и №100000000039197, които са негова собственост.  С това си деяние Х. е извършил две отделни нарушения, изразяващи в осъществяването на дейност по ползване на природен ресурс в защитена територия – паша без разрешително, издадено от ДНПЦБ и паша без пастир в зона Многофункционална. Действията са квалифицирани съответно като нарушения на т.5 от част 3.2.1.2 „Режими, норми и условия, въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ за територията на НПЦБ“ от плана за управление на НПЦБ 2016-2025 год. и на т.3 от част 3.2.2.2 „Зона Многофункционална“ от плана за управление на НПЦБ 2016-2025 год.

За да потвърди обжалваното наказателното постановление, Районен съд Казанлък приема за безспорно установено от доказателствата по делото, че К.Х. е нарушил забраните, въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ с приетият план за управление на Национален парк централен Балкан 2016 – 2025 год. за извършване на паша без разрешение и без пастир. Извършените административни нарушения се установяват по безспорен начин от разпитаните в съдебно заседание свидетели, както и от приобщените по надлежния ред писмени доказателства. Разгледани, преценени и отхвърлени като неоснователни са доводите на жалбоподателя за квалифициране на конкретното деяние като маловажен случай и приложимостта на чл.81, ал.3 от ЗЗТ.

Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона. 

Посочените като нарушения деяния, представляват нарушения на въведените забрани с приетият план за управление на Национален парк Централен Балкан 2016-2025 год. Същият не е приложен по делото, но е достъпен на сайта на Национален парк Централен Балкан на адрес: https://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/APU/%d0%9f%d0%a3%202016%20-%202025/APU_CBNP_2016-2025.pdf. Същият е общодостъпен и не е необходимо прилагането му по делото.

Обосновано, въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото и обстойно обсъдени в решението писмени и гласни доказателства Казанлъшкият районен съд е направил извод, че наказателното постановление е издадено при спазване на процесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация. Съдът е мотивирал въз основа на кои доказателства, факти и обстоятелства е направил извод, че извършените от К.Х. нарушения по повдигнатите му административнонаказателни обвинения, са установени и доказани по несъмнен начин, като при спазване на изискването на чл.339, ал.2 от НПК съдебното решение съдържа мотиви защо не се приемат доводите, изложени в подкрепа на подадената жалба. Жалбоподателят не е ангажирал надлежни доказателства, опровергаващи фактическата обстановка, описана в издаденото наказателното постановление. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, за противоправна дейност е прието ползването на природен ресурс чрез осъществяване на паша на 3 бр. коне, собственост на К.Х., на територията на парка. Следователно при констатирана дейност «паша» от негови животни на територия, на която е забранено извършването на такава без съответното разрешение и без пастир, съгласно въведената с плана за управление на Национален парк Централен Балкан 2016-2025 год. забрана, именно Х. е административнонаказателно отговорното лице. Правилни са изводите на районният съд, че деянието е осъществено непредпазливо. Съгласно чл.7, ал.2 от ЗАНН, непредпазливите деяния не се наказват само в изрично предвидените в закона случаи. Доколкото в ЗЗТ такова изключение не е предвидено, то правилно е прието от районният съд, че са налице предпоставките за ангажирането на отговорността на Х..

Безспорно е, че законодателят е предвидил с плана за управление на парка да се въвеждат забрани за допълнителни дейности, извън тези забранени със самият Закон за защитените територии – чл.21, т.16. При така установеното и с оглед надлежното приемане на плана с Решение на Министерски съвет №195/24.03.2016 год., в сила от 05.04.2016 год., съдът намира, че въведените забрани са задължителни за всички граждани и пораждат задължения за тях. Налице са всички елементи от фактическия състав на вменените във вина на Х. административни нарушения, а при определянето на административните наказания са наложени минималните такива предвидени в закона.

С оглед на което Старозагорският административен съд приема за обосновани от гл.т. на доказателствата и установените въз основа на тях обстоятелства и правилни от гл. т. на закона съображенията на Казанлъшкия районен съд, мотивирали направения извод, че К.Х.Х. виновно е нарушил забраните въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ с приетият план за управление на Национален парк Централен Балкан 2016 – 2025 год., което сочи на съставомерно  деяние, квалифицирано като административни нарушения по чл.81, ал.1, т.1, предложение трето от ЗЗТ. Неоснователно е касационното оплакване, че районният съд не е изложил мотиви относно направените възражения за маловажност на деянията. В решението се съдържат мотиви относно липсата на предпоставките за квалифицирането на деянията като маловажни, които се възприемат и от настоящия съдебен състав.

С оглед на изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №430/23.10.2017 год., постановено по АНД №711/2017 год. по описа на на Районен съд  Казанлък.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                    

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                

                                                                                             2.