Р Е Ш Е Н И Е

 

75                                        02.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  първи март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                     Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                     МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Пенка Маринова и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №46  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

   Образувано е по касационна жалба на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора против Решение №780 от 18.12.2017 год., постановено по АНД №1216/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-1228-000521 от 06.03.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения ва законово регламентираните формални изисквания и процесуални правила. Поддържа, че както в АУАН, така и в наказателното постановление не е направено разграничение между основен агрегат и изменена конструкция, а също така е налице пълно и точно описание, че е сменен двигателя, който е основен агрегат. Констатираното несъответствие в изписването на номера на първоначално поставеният двигател, представлява минимална грешка и не може да доведе до опорочаването на административнонаказателното производство. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 17-1228-000521/06.03.2017 год.

 Ответникът по касационната жалба – М.Г.Д., чрез пълномощника си по делото, в представеното писмено становище оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е постановил отмяна на наказателното постановление, като споделя изцяло мотивите на районният съд.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на М.Г.Д. *** против Наказателно постановление /НП/ №17-1228-000521 от 06.03.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №Г989186/17.02.2017 год., на М.Д. е наложено административно наказание глоба в размер 2 000.00 лв., на основание чл.178, ал.1, т.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.146, ал..1 от ЗДвП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 17.02.2017 год. около 11.00 часа в гр. Стара Загора в сектор „ПП“ се установи, че като собственик на лек автомобил Деу Ланос с рег. СТ 8565 АН е заменил основен агрегат /двигател/, отразен в АИС „КАТ – регистрация“ с №А160МS007146B с основен агрегат /двигател/ с №С2005Е15257 от различен тип, марка и модел МПС с различен код, с което е изменил конструкцията на МПС не по определения с Наредба на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ред.

 Старозагорският районен съд е отменил наказателното постановление по съображения за неговата процесуална и формална незаконосъобразност. Въззивният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на регламентираните в ЗАНН процесуални правила и формални изисквания досежно тяхното съдържание. Приел е, че нито в АУАН, нито в наказателното постановление, е конкретизирана нормативната разпоредба, нарушаването на която е квалифицирано като административно нарушение, което е довело до неяснота на административнонаказателното обвинение от правна страна. В мотивите към решението са изложени и съображения че е налице несъответствие между приложената санкционна норма и фактическото описание на деянието, за което е ангажирана отговорността.

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

Изцяло се споделя извода на въззивния съд, че наказателното постановление е издадено в нарушение на законово регламентираните формални изисквания по чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН досежно неговото съдържание. Пълнотата на описанието на нарушението, както от фактическа, така и от правна страна, е функция на конкретния административнонаказателен състав. В случая състава на административно наказателната разпоредба на  чл.178, ал.1, т.2 от ЗДвП, по която е подведен под отговорност ответникът по касация, свързва налагането на административно наказание на лице, което без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство. С оглед на така регламентираното изпълнително деяние по  чл.178, ал.1, т.2 от ЗДвП, очевидно е, че нарушената законова разпоредба, която следва да бъде посочена в съдържанието на наказателното постановление за обосноваване на обвинението от правна страна, е нормата, установяваща реда за изменение на конструкцията на моторно превозно средство. Следователно за прилагането на санкционната разпоредба на  чл.178, ал.1, т.2 от ЗДвП като основание за ангажиране на административнонаказателна отговорност, е необходимо обосноваване на обвинението с посочване на материалноправната разпоредба, регламентираща правило за поведение - задължение или забрана, неизпълнението /неспазването/ на която определя деянието като противоправно и е основание за квалифицирането му като административно нарушение по  чл.178, ал.1, т.2 от ЗДвП. Видно от съдържанието на Наказателно постановление №17-1228-000521 от 06.03.2017 год. като нарушена разпоредба е посочена нормата на чл.146, ал.1 от ЗДвП, съгласно която изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се извършват при условия и по ред, определен с наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Както правилно е приел Старозагорският районен съд, за пълнотата на описанието на нарушението от правна страна, е следвало обвинението да бъде обосновано с посочване на конкретните разпоредби от Наредба №Н-3 от 18.02.2013 год. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, издадена от МТИТС, установяващи реда за комплектоване с основни агрегати от различни модели и за изменение конструкцията на МПС, нарушаването на който ред е основание за квалифицирането на деянието като административно нарушение по  чл. 178, ал.1, т.2 от ЗДвП. В случая не е конкретизирана нарушената нормативна разпоредба от Наредба №Н-3 от 18.02.2013 год. на МТИТС, което съставлява съществено формално нарушение на императивното изискване по чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН, опорочаващо наказателното постановление.

За пълното на решението в тази част, съдът намира, че следва да се отбележи и следното:

Съгласно чл.3 от Наредба №Н-3 от 18.02.2013 год. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, издадена от МТИТС, изменение в конструкцията на ППС е  всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата, както и добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване. Според ал.2 на същата наредба, не е изменение в конструкцията на ППС промяната на цвета му и смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код - когато има и неизменено окачване. В конкретния случай не е описано в достатъчна степен на конкретика извършеното административно нарушение. Действително е налице подмяна на двигателя, но не е доказано, че новия двигател е различен тип, марка, модел и код. В нито един момент не е посочено от наказващият орган, какъв е бил първоначалният двигател – тип, марка, модел и код и какъв е новият двигател. Касаторът се е задоволил с посочването на кодовете на двата двигателя, като при изписването на новия е допуснал техническа грешка. Следва да се отбележи, че непрецизно е посочено в наказателното постановление, че новият двигател е на МПС от различен тип, марка и модел МПС. В Наредба №Н-3 от 18.02.2013 год. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, издадена от МТИТС, е посочено, че типа, марката, модела и кода са характеристики на двигателя, а не на самото МПС. Видно от показанията на свид. Иванов /автомонтьора/, същият е заменил двигателя с напълно идентичен, като при смяната му не се е налагало абсолютно никаква смяна на купи, нито на захвати, на инсталация, на абсолютно нищо. Тези показания водят до извода, за наличието на хипотезата на чл.3, ал.2, т.2 от Наредба №Н-3 от 18.02.2013 год. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, издадена от МТИТС.

Изцяло се споделя и извода на въззивния съд, че е налице несъответствие между фактическото описание на деянието, неговата административнонаказателна правна квалификация и приложената санкционна норма за ангажиране отговорността. Фактическата и правна необоснованост на обвинението за допуснато от М.Д. нарушение по  чл.178, ал.1, т.2, предл. второ от ЗДвП, представлява абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно, както правилно е приел съдът.

Касационното основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл. 348, ал.3 от НПК и порочни съдопроизводствени действия на въззивния съд при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение.

 Водим от горното и на основание чл.227, ал.1 и чл.221, ал.1, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №780 от 18.12.2017 год., постановено по АНД №1216/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                      

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                            

    

 

2.