Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

95                                     13.04.2018г.                       гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                 Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                               Членове: МИХАИЛ РУСЕВ

                                                                        СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при секретаря: Зорница Делчева

и с участието на прокурора: Петя Драганова      

като разгледа докладваното от  съдия  Манолов КАН дело № 47 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба на Н.Г.А. *** против Решение № 763/11.12.2017г. по а.н.д № 2442/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърден електронен фиш (ЕФ) серия К № 1186150 на ОД МВР Стара Загора. В жалбата се твърди, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Според касатора първоинстанционният съд не е обсъдил наведените в жалбата му доводи, а в обстоятелствената част на решението не е изложил мотиви на какво основание не ги разглежда, което е довело до нарушаване правото му на защита. Направено е искане за отмяна на решението на Районен съд Стара Загора, поради липсва на мотиви или обезсилването му, поради нарушаване на правото на защита на касатора, тъй като не е налице произнасяне по наведените доводи.

 

Ответникът по касация ОДМВР Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата,  поради което предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила.

 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка на същото за наличие на основанията по чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество  жалбата се явява неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора  се е развило по жалба на Н.  Г.А. *** против електронен фиш серия К № 1186150 на ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. В електронния фиш е посочено, че на 01.04.2016г. в 14:05 часа на път III-503 в село Опан, А. управлява лек автомобил Тойота Авенсис с рег. № СТ 0802 АТ в посока север-юг, със скорост 84 км/ч при ограничение от 50 км/ч, в населено място. Нарушението е заснето с мобилна радарна система TFR1-M657 и отчетен километров толеранс от 3 км.

 

С обжалваното съдебното решение Районен съд – Стара Загора е потвърдил посочения ЕФ като законосъобразен. Обсъдени са и са отхвърлени възраженията на жалбоподателя, че не било посочено мястото, където е извършено заснемането на вмененото му нарушение с оглед преценката на 3-километровия толеранс и извода дали движението с посочената скорост е установено в рамките на този толеранс. Прието е, че този толеранс касае скорост от 3 км/ч, а не 3 км като разстояние от една географска точка до друга. Според съда от събраните по делото доказателства нарушението е установено по безспорен начин  и административнонаказателната отговорност е правилно ангажирана. Посочено е, че електронният фиш съдържа всички изискуеми от закона реквизити, както и че размерът на наложеното наказание е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.182, ал. 1, т. 4 ЗДвП в действащата към датата на деянието редакция. Изложени са доводи относно възражението на жалбоподателя за нарушаването на сроковете по чл.34 от ЗАНН, като е прието, че тези срокове са относими при съставяне на АУАН, какъвто в случая не е съставен, още повече, че се касае за връчване на ЕФ повече от една година след съставянето му, а не за изготвянето му в такъв срок. Обоснована е годността на мобилната система за видеоконтрол на базата на приложените по делото писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд Стара Загора е правилно и законосъобразно.

 

По същество извършеното от касатора деяние е безспорно доказано и съдържа от обективна и субективна страна признаците на административно нарушение, изразяващо се в нарушаване на установената в чл.21, ал.1 от ЗДвП забрана скоростта на ППС да превишава установените в посочената норма стойности. В случая става въпрос за движение в населено място, където максимално разрешената за движение скорост е 50 км/ч. В този смисъл извършеното от касатора деяние осъществява фактическият състав на посочената в електронния фиш законова норма на чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП и е основание за реализирането на административнонаказателната отговорност, установена в същата разпоредба, в редакцията й към момента на извършване на деянието. Правната квалификация е правилна и е наложено съответното за извършеното нарушение наказание към датата на извършване на деянието, в предвидения от закона абсолютен размер. В този смисъл като е потвърдил издаденият ЕФ, районният съд е приложил правилно материалния закон.

 Неоснователно е оплакването на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения от районния съд, поради несъобразяване с наведените в жалбата доводи и неразглеждането им при постановяване на решението му. Въззивният съд е обсъдил подробно всяко едно от възраженията в първоначалната жалба, като е изложил съображения относно мястото на извършването на нарушението и отчетения километров толеранс, годността на мобилната радарна система и приложението на чл.34 от ЗАНН, с което е изчерпал изложените в тази жалба доводи за незаконосъобразност на ЕФ. Изложените мотиви са правилни, обосновани и изчерпателни, и напълно се споделят от настоящия касационен състав. С оглед на това искането на касатора за отмяна на решението на районния съд, поради липса на мотиви или обезсилването му, поради непроизнасяне по наведените в първоначалната жалба доводи е несъстоятелно и лишено от основание.

 

С оглед изложените съображения съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/11.12.2017г. по а.н.д № 2442/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                             

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                         

 

      2.