Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                   

№ 77                                                        02.04.2018 год.                             град Стара Загора

 

      В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на първи март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                      

 

                                                                               Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                       Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                       МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря   Пенка Маринова

и в присъствието на  прокурора   Петя Драганова

като разгледа докладваното от  съдия Г. ДИНКОВА   КАН дело   49по описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на М.М.Н. ***,   против Решение № 762/ 11.12.2017 г. по АНД № 2440/2017 г. на Районен съд  Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1606090, издаден от ОД на МВР Стара Загора, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Поддържа, че констативната част на електронния фиш не е подкрепена с приложение на снимков материал, който да му бъде предявен като доказателство. Твърди се също, че в процесния участък, където е установено извършване на нарушението, липсва ограничение на скоростта от 60 км/ч. Въз основа на изложените съображения в подкрепа на наведените касационни основания е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на друго, с което да бъде отменен електронният фиш като незаконосъобразен.

Ответникът по касационната жалба Областна дирекция на МВР Стара Загора - редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

  Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Стара Загора е Електронен фиш серия К № 1606090,  издаден от ОД на МВР Стара Загора, с който на М.М.Н., на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В електронния фиш е посочено, че на 16.05.2017 г., в 08:19 ч,  на път-І-5, км 239+300, до бензиностанция „ЛукОйл“, М.Н.  управлява в посока север-юг МПС  „Тойота Корола“ с рег. № СТ7997ВС, негова собственост, със скорост 85 км/ч при ограничение от 60 км/ч, въведено с пътен знак В-26, разположен северно на 210м, и отчетен километров толеранс от 3 км/ч. Нарушението е заснето със Си-трафик радарна система ERS-400.  

За да потвърди електронния фиш, Старозагорският районен съд е изложил съображения за неговата формална и материална законосъобразност. Според съда  събраните по делото доказателства установяват по безспорен начин извършването на твърдяното административно нарушение на ЗДвП. Оплакването за непредявен снимков материал приема за неоснователно, като се позовава на това, че в материалите по делото се съдържа относимия към издадения електронен фиш снимков материал и от неговото съдържание се установявало, че не посочената дата и място процесният автомобил се е движил с посочената в издадения ЕФ скорост. Въз основа на изложените мотиви е направен извод, че обжалваният електронен фиш е издаден в съответствие с приложимите законови разпоредби.

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона. 

Въззивният съд е отговорил подробно на всички възражения, въведени с въззивната жалба като основания за незаконосъобразност на наказателно постановление, които се споделят изцяло от настоящи състав на АС Стара Загора, поради което не следва да бъдат повтаряни.

Споделя се изводът на въззивната инстанция, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели или да могат да доведат до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. При съобразяване формата на електронния фиш с императивните изисквания на специалната норма на чл.189, ал.4 от ЗДвП, административнонаказателното обвинение е формулирано конкретно, ясно и точно от фактическа и правна страна.

Неоснователно е оплакването на касатора за нарушена процедура при осъществения контрол на скоростта му на движение при управление на МПС  „Тойота Корола“ с рег. № СТ7997ВС на 16.05.2017 г., в 08:19 ч,  на път-І-5, км 239+300, до бензиностанция „ЛукОйл.

Производствата по издаване и обжалване на електронни фишове се развиват по реда на ЗДвП и ЗАНН, в които няма нормативно установено задължение за контролните органи да предявяват доказателства на привлечените към отговорност лица. Вещественото доказателствено средство по случая – снимков материал към електронен фиш серия К, № 1606090 /л.10 от въззивното дело/, е прието като доказателство по делото. По този начин е обезпечено правото на касатора да се запознае с представените от наказващия орган доказателства и да организира защитата си срещу тях. Следователно в досъдебната и в съдебната фаза на производството по ангажиране отговорността на М.Н. чрез налагане на глоба с електронен фиш не са допуснати процесуални нарушения.

По съществото на спора районният съд правилно е приел за безспорно доказано вмененото нарушение на ЗДвП, за което на основание чл.189, ал.4 собственикът на МПС се санкционира чрез издаване на електронен фиш. В случая от приложения снимков материал към електронен фиш серия К, № 1606090 безспорно се установяват всички цитирани факти и необходими технически параметри, релевантни за съставомерността на деяние, квалифицирано като нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, включително посоката на движение и ограничението на скоростта. По делото доказателствената сила на това доказателствено средство не е разколебана по никакъв начин. Нарушението е установено с годно техническо средство, а М.Н. като собственик на заснетия да се движи с превишена скорост автомобил не се е възползвал от законовата възможност да подаде декларация по чл.188 от ЗДвП, следователно правилно е санкциониран с налагане на наказание в законоустановения вид и размер.

С оглед гореизложените съображения Старозагорският административен съд намира, че не са налице наведените в касационната жалба основания за отмяна на решението на районния съд, поради което то следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл.първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762/ 11.12.2017 г. постановено по АНД № 2440/2017 г. по описа на Районен съд  Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

  

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

                                                                                     

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                              2.