Р Е Ш Е Н И Е

 

81                                        12.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  петнадесети март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                           Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Зорница Делчева и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело50  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

             Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

  Образувано е по касационна жалба на „Левкион-П.Ф.“***, представлявано от управителя П.Ф.К. чрез пълномощника си по делото адв. Петкова против Решение №719 от 23.11.2017 год., постановено по АНД №206/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №1416 от 20.09.2016 год., издадено от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 5 000.00 лв., като санкцията е намалена на 500.00 лв.

   В жалбата се съдържат оплаквания, които по същество водят до извода за постановяване на съдебното решение в нарушение на материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора, не е осъществил състава на административното нарушение. Действително в деня посочен като дата на административното нарушение, бус собственост на касатора е извозвал нови парчета тухли, а не строителни отпадъци, както е посочено в наказателното постановление. В близост до мястото на нарушението се намира базата на дружеството, като парчетата тухли са били оползотворени, като са изградени алеи в същата. Не е съгласен с извода на съда, че разпитаните в хода на съдебното производство негови служители са заинтересовани от изхода на делото. Излага съображения, че не следва да се кредитират показанията на посочените от Община Стара Загора свидетели, тъй като същите си противоречат взаимно. Веднъж са заявили, че са посетили на място нарушението, а след това, че не са го посетили. Никой от тях не е посещавал имота, тъй като същият е частна собственост и не представлява улица, парк или зелена площ. Не е засегнал улица или тротоар. С изложени съображения по наведеното касационно основание моли обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1416/20.09.2016 год. на Заместник Кмета на Община Стара Загора както и да се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски.

Ответникът по касационната жалба – Община Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изразява становище по подадената касационната жалба.

           Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение че касационната жалба е неоснователна и предлага съдебното решение да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.     

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „Левкион-П.Ф.“*** против Наказателно постановление №1416/20.09.2016 год., издадено от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №000356 от 02.08.2016 год. на „Левкион-П.Ф.“ЕООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000.00 лв., на основание чл.66, ал.1, т.36 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.36 от същата наредба. От фактическа страна, съдът е приел, че на 28.07.2016 год. около 11:30 ч. в гр. Стара Загора, кв. “Бедечка“ в зелената тревна площ, западно от стадион Химик на около 25-30 м. и северно от Механотехникума, извън определеното от Община Стара Загора депо, по данни на очевидеца Г.АД, от микробус марка „Мерцедес“ и рег.№СТ 5484 ВА, син цвят, собственост на фирма „Левкион – П.К.“ЕООД са изхвърлени около 1 куб. м. строителни отпадъци – парчета тухли. С това си поведение е нарушил разпоредбите на чл.63, т.36 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.

Старозагорският районен съд е изменил обжалваното наказателно постановление, като е намалил размера на наложената санкция от 5 000.00 на 500.00 лв.. Въззивният съд е приел, че нарушението е безспорно установено, а при реализирането на административно наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушение на процесуалните правила. Констатираното поведение по същество изпълва фактическия състав на административното нарушение по чл.63, т.36 от Наредбата и представлява такова по смисъла на чл.6 от ЗАНН.  При определянето на имуществена санкцията, наказващият орган не се е съобразил с всички смегчаващи и оттегчаващи обстоятелства, тъй като не се е съобразил, че това е първо нарушение, както и с количеството отпадъци, обстоятелствата при които е извършено нарушението. Това го е мотивирало да постанови решение за изменение на наложената санкция при превес на смегчаващите обстоятелства, поради което е намалил същата на 500.00 лв.

Решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно.   

В решението на районният съд са изложени подробни съображения, които се споделят и от настоящата инстанция.

         Констатираното поведение на касатора, отговаря на законовите изисквания за състав на административно нарушение. Безспорно е, че същото представлява нарушение на установеният обществен ред, предмет на приета от Общинския съвет Стара Загора Наредба. Същата е издадена на основание чл.22 от Закона за управлението на отпадъците, съгласно който, Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Следователно същата е приета от компетентен орган и в рамките на делегираните му от закона правомощия. Безспорно е установено в хода на съдебното производство, извършването на административното нарушение, като е направен обстоен анализ на приетите доказателства, както писмени, така и гласни. Неоснователно е и касационното оплакване, че процесните тухли не са строителни отпадъци, а представляват парчета нови тухли. Действително в наредбата няма легална дефиниция на понятието строителни отпадъци, но такова се съдържа в ЗУО. Съгласно §1, т.39 от ДР на ЗУО, "строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 год. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения, т.е. отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, изкопана от замърсени места). В този смисъл, е без значение дали тези парчета тухли са от разрушена сграда, или са отпаднали при строителството на нова сграда. И в двата случая, те представляват строителни отпадъци. Не е спорно също така по делото, че касаторът притежава недвижим имот в района на мястото но извършването на нарушението, но самите отпадъци се били изхвърлени извън този имот, на около 10-15 метра от него, видно от свидетелските показания на свидетелите Н., К.Д. /очевидец на нарушението/. Същите са последователни, логични, взаимно подкрепящи се и кореспондиращи събраните останали доказателства /снимки, докладна записка и сведение/. Правилно не са кредитирани показанията на свидетелите Р., Р.Г. и Ж., които са работници на касатора.

         Неоснователно е и второто касационно оплакване, че не е засегнати площ на улица или тротоар. Посочената като нарушена разпоредба на чл.63, т.36 от Наредбата за управлението на отпадъците и опазването на чистотата на територията на Община Стара Загора, предвижда забрана за изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места извън определеното от общината депо. Дали това място е тротоар, зелена площ, парк или улица или нещо друго, е ирелевантно за случая. Съставомерно е изхвърлянето на строителни отпадъци, ако това деяние не е извършено в определеното от Община Стара Загора депо, което е безспорно установено по делото.

         Предвид изложените съображения съдът намира че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

По делото е направено искане на жалбоподателката за присъждането на направените разноски по делото. Съгласно Тълкувателно решение №2/03.06.2009 год. постановено по тълкувателно дело №7/2008 год. по описа на ВАС, административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела. Същото съгласно чл.130, ал.1 от ЗСВ има задължителен характер за органите на съдебната власт. Ето защо, направеното искане следва да бъде оставено без уважение.

          Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш    И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №719 от 23.11.2017 год., постановено по АНД №206/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Левкион-П.Ф.“ЕООД за присъждане на направените разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

     

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                                           2.