Р Е Ш Е Н И Е

 

83                                        12.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  петнадесети март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                           Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Зорница Делчева и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева КАН дело №55  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Л.Х.С. против Решение №506/06.12.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №28/18.04.2017 год.,  издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово /ДНПЦБ/. В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния закон -  касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.  Касаторът твърди, че неправилно е прието от районният съд, че нарушението не е маловажен случай, както и не са взети предвид представените доказателства за наличие на извънредна ситуация и факта, че животните са оставени по тази причина за кратко без пастир, не са причинили вреди и са били част от общо стадо. Изложени са подробни съображения, че съда е нарушил принципа за обективност и безпристрастност като е приел, че наказаното лице не изтъква убедителни доказателства в подкрепа на тезата си. Счита, че представената декларация от ветеринарния лекар е официален документ, издаден от длъжностно лице с обвързваща съда материална доказателствена сила, която не е зачетена, изместена е и тежестта на доказване. Алтернативно се иска от съда да приеме, че поради спешната нужда от ветеринарна помощ за болна крава и това, че петте установени животни без пастир са били част от общо стадо, събрало животни на различни собственици е налице маловажен случай.

От съда се иска отмяна на въззивното съдебно решение и постановяване на друго, с което да се отмени наложеното административно наказание глоба в размер на 500лв.

Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Казанлъшкия районен съд се е развило по жалба на настоящи касатор против Наказателно постановление №28 от 18.04.2017 год., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” гр. Габрово, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №40112 от 19.10.2016 год., Констативен протокол №000011906/29.07.2016г., Протокол 082-00-47/11.08.2016г. и Справка за наличните животни в обект с епизоотично значение: Пасище към 29.07.2016г., на Л.Х.С. на основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 500.00 лв. за нарушение на забраната по чл.21, т.16 предложение второ от същия закон във връзка с т.3 от част 3.2.2.2 Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г, а именно в нарушение на забраната, предвидена за Зона Многофункционална в НПЦБ за паша на домашни животни без пастир. Фактическото обвинение е за това, че на 29.07.2016г. в 10.30ч., в защитена територия на НПЦБ, Парков участък Тъжа, на място с посочени GPS координати,  землище с. тъжа, общ. Павел баня, Л.Х.С. осъществява дейност по ползване на природен ресурс в защитена територия- паша на домашни животни без пастир, като в сборно стадо от 32 бр. домашни животни –говеда, 5 броя говеда с номера на ушните марки са собственост на С..

За да потвърди обжалваното наказателното постановление, Районен съд Казанлък приема за безспорно установено от доказателствата по делото, че касатора е нарушил забраните, въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ с приетият план за управление на Национален парк централен Балкан 2016 – 2025 год. за извършване на паша без  пастир. Извършеното административно нарушение се установява по безспорен начин от разпитаните в съдебно заседание свидетели, както и от приобщените по надлежния ред писмени доказателства. Разгледани, преценени и отхвърлени като неоснователни са доводите на жалбоподателя за квалифициране на конкретното деяние като маловажен случай и като недоказани доводите за извънредно обстоятелство, наложило пастира да остави кравите за да потърси помощ.

Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона. 

        Обосновано, въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото и обстойно обсъдени в решението писмени и гласни доказателства Казанлъшкият районен съд е направил извод, че наказателното постановление е издадено при спазване на процесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация. Съдът е мотивирал въз основа на кои доказателства, факти и обстоятелства е направил извод, че извършеното от С. нарушение установено и доказано по несъмнен начин, като при спазване на изискването на чл.339, ал.2 от НПК съдебното решение съдържа мотиви защо не се приемат доводите, изложени в подкрепа на подадената жалба. Представената от жалбоподателя декларация на ветеринарния лекар не представлява официален свидетелстващ документ, а писмено свидетелско показание, което не може да бъде прието по делото. За оказаната ветеринарно медицинска помощ се съставят документи, които са от компетентността на ветеринарния лекар и те, а не декларацията му представляват официално изявление на длъжностно  лице, което обвързва съда са приеме за осъществени удостоверените от него факти. В настоящия случай няма доказателства по делото, че на датата на нарушението е имало болно животно, което поради раждане е имало нужда от лекарска помощ. Събрани са гласните показания на пастира на животните, че същият на датата на нарушението не е бил със стадото, но не е удостоверена причината за изоставянето му, която собственика на животните иска от съда да бъде квалифицирана като извънредно положение, изключващо отговорността му. Броя на животните, които са установени да пашуват без пастир – пет домашни говеда не сочи на маловажност на случая, поради което и с оглед установеното по делото ползване на природен ресурс в нарушение на установения режим се налага извод за законосъобразност на обжалваното въззивно съдебно решение.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №506/06.12.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на на Районен съд  Казанлък.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                   

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                

                                                                                             2.