Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

         99      10.04.2018 година   град Стара Загора

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                     

   

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:   ИРЕНА ЯНКОВА    

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Стефка Христова  

и с участието на прокурор Петко Георгиев    

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 56 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.   

 

Образувано е по касационна жалба на Комисията за защита на потребителите - гр. София, против Решение № 424 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, оправомощен от Председателя на КЗП.

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради несъответствие на неговото съдържание с императивните изисквания на чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.  Твърди, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява наличието на съставомерни деяния по повдигнатото на „С.“ ЕООД *** административнонаказателно обвинение, обосновано в необходимата степен от фактическа и правна страна в наказателното постановление, в т.ч. чрез подробно описание на нарушенията и датата на тяхното извършване. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., като правилно и законосъобразно.

 

           Ответникът по касационната жалба – „С.“ ЕООД ***, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представения писмен отговор, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Казанлъшкият районен съд е отменил Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г. на КЗП, като незаконосъобразно, за което излага подробни съображения.

 

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

            Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

        Производството пред Районен съд – Казанлък се е развило по жалба на „С.“ ЕООД ***, срещу Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите, оправомощен от Председателя на КЗП, с което, въз основа на съставен АУАН № К-038827/ 02.11.2016г., на „С.“ ЕООД са наложени административни санкции, както следва: имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл.210а във вр. с чл. 68в във вр. с чл.68г, ал.4 във вр. с чл.68д, ал.1, предл. 1 във вр. с ал.2, т.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и имуществена санкция в размер на 1 000лв., на основание чл. 230а във вр. с чл.192а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗП. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че по повод постъпила в КЗП жалба с вх.№ Ц-03-5392/ 23.06.2016г. относно невярна информация в интернет, при направената проверка в КЗП на интернет сайта http://fitnesdobavki.net на дата 11.07.2016г. съгласно Решение на КЗП от протокол № 23/ 15.09.2016г. е било установено, че на сайта се предлагат за закупуване различни видове хранителни добавки чрез сключване на договор за продажба от разстояние, регламентиран с разпоредбите на Глава IV, Раздел I от ЗЗП. В дясно на страницата били изброени различните категории хранителни добавки. При отваряне на категория „Bio Fit" бил наличен един вид продукт: „Bio Fit Brаwnie Protein Bar, 12x100 Grams /product-1733/ 26,90 лв." При отваряне на категорията „Fit & Shape" били открити следните продукти: "Протеинови барове/ fit & Shape Brаwnie Lux Protein Bar,12x100 Grams, цена 48,00 лв." в наличност; Протеинови барове/ fit & shaрe Fruity Oat Cake,12x80 Grams. 100% Natural and Healthy 30 лв.", като под продуктите била публикувана информация относно техните хранителни стойности. При извършена проверка от инспекторите от отдел "Контрол на храните" при ОД по безопасност на храните Стара Загора в обект, собственост на фирма „С.“ ЕООД, ***, е установено, че към момента на проверката в обекта се съхранявали налични количества 41 бр. хранителни добавки "протеинови десерти Brawnie", продукти на Bio Fit от по 0,100 кг. с партиден номер L 05.16 и срок на годност до 05.17, като не е имало налични количества протеинов десерт на фирма Fit & Shape. При проверка на уебсайта www.biofiteeurope.com било констатирано, че продукт с марка „Bio Fit" не се поддържа за продажба. В момента на проверката не били представени търговски документи за произход на протеиновите десерти с търговска марка „Bio Fit". С писмо на КЗП с изх. № Ц-03-5392/ 12.08.2016г. бил поканен управителят на фирма „С." ЕООД да се яви в КЗП, във връзка с постъпилата жалба и с цел предоставяне на доказателства, на основание чл. 192а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗП, като управителят не се явил за проверката. На заседание на КЗП съгласно Протокол № 23/ 15.09.2016г. по т.13 комисията взела решение, че Фирма „С." ЕООД използва заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д, ал.1, предл. 1 /съдържа невярна информация/ във връзка с ал.2, т.2, предл. 1 /наличност/ от ЗЗП при предоставяне на информация за стоката „Fit & Shape" на онлайн страницата http://fitnesdobavki.net. Публикуваната информация в сайта относно наличието на продукти с марката „Fit & Shape" в действителност довела до вземането на търговско решение от страна на потребителя за закупуването на стоките, тъй като потребителят е поръчал продукти именно с тази марка. С оглед на което административнонаказващият орган е приел, че информацията в онлайн магазина http://fitnesdobavki.net. по отношение на наличността на стоката с марка „Fit & Shape" е заблуждаваща нелоялна търговска практика и има за резултат вземането на търговско решение от потребителя, което той не би взел без използването на търговската практика.

 

          Казанлъшкият районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална и материална незаконосъобразност. Въззивният съд е приел, че от една страна съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, доколкото не са посочени датата и мястото на извършените нарушения и нарушените законови разпоредби. Въз основа на събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка е приел, че извършването на вменените на санкционираното лице административни нарушения не е доказано по безспорен и несъмнен начин. С оглед на което съдът е направил извод, че административнонаказателното обвинение, като основание за налагане на административни санкции на „С." ЕООД по чл.210а и чл.230а от ЗЗП, е фактически, правно и доказателствено необосновано.

 

Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

           Изцяло се споделя направения от въззивния съд извод за фактическа и доказателствена необоснованост на административнонаказателното обвинение. На първо място съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. По аргумент от посочената разпоредба, описанието на нарушението и датата на извършването му, са задължителни  реквизити на наказателното постановление и всеки един от тези елементи следва изрично да намери обективен израз в неговото съдържание. Датата на извършване на нарушението е съществена характеристика на всяко административно нарушение и негов индивидуализиращ признак, с оглед на което  е посочена от законодателя като самостоятелен елемент от нормативно определеното съдържание на наказателното постановление. Същата е от значение както за определяне на приложимия по см. на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗАНН закон, така и за спазване на сроковете по чл. 34, ал.1, изр. второ от ЗАНН. В случая, както правилно е приел Казанлъшкият районен съд, нито в съставения АУАН, нито в издаденото въз основа на него наказателно постановление, са посочени датите на извършване на нарушенията – посочени са датата на поръчката, датата на подаване на жалбата от потребителя, датите на извършените проверки от контролните органи на КЗП и на ОДБХ, но не и датите, на които АНО е приел, че са извършени вменените на санкционираното лице нарушения. Както нееднократно е посочвал касационният състав на съда, липсата в наказателното постановление на датата на нарушението не подлежи на саниране чрез тълкуване или по реда на чл.53 ал. 2 от ЗАНН - като задължителен реквизит и елемент от императивно регламентираното нормативно съдържание на наказателното постановление, датата на нарушението е следвало да бъде обективирана по надлежния начин, а не да се извежда от материалите по преписката или да се извлича по пътя на формалната или правната логика или по тълкувателен път. Разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН е императивна и нейното спазване е абсолютно условие за формална изрядност и законосъобразност на наказателното постановление, поради което липсата на изискуемото се по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН посочване и конкретизация на датите на нарушенията съставлява съществено процесуално нарушение и основание за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно. 

Несъстоятелно е възражението на касационния жалбоподател, че с посочването на датата, на която КЗП е взела решение, че „С." ЕООД използва заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д, ал.1, предл. 1 във връзка с ал.2, т.2, предл. 1 от ЗЗП /Решение по Протокол № 23/ 15.09.2016г./, изискването на 57, ал.1, т.5 от ЗАНН за посочване на датата на нарушението, се явява изпълнено. Възражението се основава на твърдението, че КЗП като колективен орган на нарочно заседание взема решение дали установеното с проверката действително съставлява нарушение по ЗЗП, като основание за съставяне на АУАН. Това твърдение обаче, дори да произтича от установена практика в КЗП, не намира каквото и да е било нормативно основание. За разлика от други закони, в които е предвидено реализирането на административнонаказателната отговорност да се предшества от издаването на отделен акт, с който компетентният орган се произнася относно наличието на нарушението и който акт замества съставянето на АУАН, в Закона за защита на потребителите не е предвидено такова изискване.  След като законът не регламентира предварителното произнасяне на колективния орган дали констатираното при извършените проверки съставлява нарушение на ЗЗП и съответно решенията на КЗП в посочения смисъл не са предвидени нито като основание, нито като условие за съставяне на АУАН и издаване на НП за установените нарушения по ЗЗП, очевидно соченото от касатора Решение по Протокол № 23/ 15.09.2016г. на КЗП е ирелевантно за развилото се административнонаказателно производство. Ето защо датата на постановяване на това решение, противно на твърденията на касатора, не представлява нито датата на извършените от санкционираното лице нарушения, нито датата на тяхното констатиране и откриване на нарушителя по см. на чл.34, ал.2 от ЗАНН. Установителното решение на Комисията за защита на потребителите, че дадена търговската практика е нелоялна, е основание Председателят на КЗП да издаде заповед по чл.68л от ЗЗП, с която да забрани прилагането на търговската практика, но няма характеристиките на акт, който с който се установява наличието на административно нарушение, като основание за налагане на административна санкция.

 

Отделно от това Решение по Протокол № 23/ 15.09.2016г. на Комисията на защита на потребителите нито е приложено като част от административно наказателната преписка, нито е представено като доказателство по делото, поради което и обвинението, основано на това решение, се явява фактически и доказателствено необосновано.

 

Изцяло се споделя и извода на Казанлъшкия районен съд, че нито е установено, нито е доказано извършено от санкционираното лице нарушение, като основание за налагане на административна санкция на „С." ЕООД по чл.230а от ЗЗП.  В съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП наличието на нарушение по чл. 230а от ЗЗП от фактическа страна е обосновано с обстоятелството, че с писмо на КЗП с изх. № Ц-03-5392/ 12.08.2016г. бил поканен управителят на  „С." ЕООД да се яви в КЗП, във връзка с постъпилата жалба и с цел предоставяне на доказателства, на основание чл. 192а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗП, като управителят не се явил за проверката. Но видно от съдържанието на посоченото писмо, със същото се изисква от управителя на дружеството единствено да се яви в КЗП, но не и да представя някакви конкретно посочени документи и информация. В този смисъл неявяването на управителя на  „С." ЕООД или на упълномощен от него представител в КЗП, не релевира наличието на нарушение на чл. 192а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗП. Такова нарушени би било налице само при неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗП за представяне на документи, свързани пряко или косвено с нарушение по ЗЗП или за представяне на сведения за нарушения по ЗЗП, а в случая такова разпореждане не е обективирано в писмото на КЗП с изх. № Ц-03-5392/12.08.2016г. С оглед на което правилно въззивният съд е приел, че административнонаказателното обвинение за допуснато от „С." ЕООД нарушение по чл.230а от ЗЗП, е фактически, правно и доказателствено необосновано.

 

Единствено не се споделя извода на съда за допуснато нарушение на изискването по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН при издаването на наказателното постановление – законовите разпоредби, които наказващият орган е приел, че са нарушени, са посочени в диспозитива на Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г.

 

            Касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение, е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3 от НПК.  При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд, съотв. не са констатирани порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение

 

Предвид изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

 

         Съгласно Тълкувателно решение № 2/ 03.06.2009г. на ОС на колегиите от ВАС по тълкувателно дело № 7/ 2008г. по описа на ВАС, административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административно-наказателни дела. С оглед на което искането на пълномощника на ответника по касационната жалба за присъждане на направените по делото разноски, следва да бъде оставено без уважение.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите – гр. София.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С." ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Минчо Иванов Иванов, за присъждане на направените по делото разноски.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                   

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                          

 

                                                                                   2.