Р Е Ш Е Н И Е

 

78                                        02.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на  първи март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                           Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Пенка Маринова и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №57  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

     Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Пловдив, чрез пълномощника си по делото ст. Юрисконсулт А.Л. против Решение №761 от 11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. Директора на  ТД на НАП Пловдив. В касационната жалба се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените съображения са за постановяването му в нарушение на материалния закон. Касаторът счита, че неправилно е прието от районният съд, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при налагането на наказанието, както и неправилно приложение на материалния закон. При издаването на протокола за извършената проверка е присъствала представляващата дружеството, която е подписала същия без забележки. При съставянето на акта за установяване на административно нарушение, след надлежното му връчване е вписано възражение, че разликата от 15.70 лв. е била използвана за закупуването на стока, като едва в съдебно заседание се излагат съображения, че разликата е вследствие на грешка при връщането на ресто на клиент. Съдът е възприел единствено тези показания, дадени от лице с роднинска връзка с управителката на наказаното дружество, без да коментира вписаното в акта възражение. Несъстоятелни са доводите на съда, че е следвало да се наложи глоба на физическото лице, което е извършило продажбата. Проверяваният обект, каса и парични средства са на търговското дружество, а при налагането на санкция не е необходимо да се търси виновно поведение от страна на юридическото лице. Без значение е и кой е обслужил проверяващите органи дали от представляващия дружеството или от трето лице. Направено е искане за отмяна на оспореното решение и за постановяване на друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

       Ответникът „А.П.”ЕООД ***, представлявано от Управителя К.А.В., редовно призован, изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба.

       Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна.

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Районен съд Стара Загора е отменил като незаконосъобразно НП №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. директора на ТД на НАП Пловдив въз основа на Акт за установяване на административно нарушение №F296990/11.04.2017 год., с което на ответника по касация „А.П.”ЕООД *** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредбата №Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че при извършване на оперативна проверка на 07.04.2017 год. в 12.30 в агроаптека, находяща се в гр. Стара Загора, ул.”Пазарска”№4, стопанисвана от „А.П.”ЕООД *** с ЕИК 123669791, е констатирано, че „А.П.“ЕООД в качеството си на задължено лице по чл.3, ал.1 от Наредбата №Н-18 от 2006 год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, е допуснало нарушение на разпоредбите на същата, като не е регистрирало чрез операцията служебно извадени суми, промяната в касовата наличност в размер на 15.70 лв. На основание чл.33, ал.1 от Наредбата, извън случаите на продажби, всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на фискалното устройство се регистрира във фискалното устройство чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. В хода проверката е установено, че не е регистрирана чрез операцията „служебно изведени суми“, промяната в касовата наличност в размер на 15.70 лв., представляваща парични средства изведени от касата. Установената налична сума в касата е в размер на 252.40 лв., по касов отчет е отчетен оборот в размер на 168.10 лв., има служебно отразена сума в размер на 100.00 лв., представляваща начална сума.  Фискалното устройство, конструктивно притежава възможността да се извършват операциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. Видно от дадените обяснения,            сумата от 15.70 лв. е взета от касата за плащане на стока и не е отразена в касовия апарат „служебно изведени суми“. С това си деяние дружеството е нарушило чл.33, ал.1 от Наредбата №Н-18 от 2006 год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и нарушението е за първи път във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Нарушението води до неотразяване на приходи.

За да отмени наказателното постановление, Старозагорският районен съд е приел, след подробен анализ на описаните в констативният протокол факти стига до извода, че описаната разлика в размер на 15.70 лв. е получена при неизяснена аритметична операция, което води до неяснота на обвинението. Тези обстоятелства след това са пренесени и в съставеният акт за установяване на административно нарушение  и издаденото въз основа на него наказателно постановление. Констатирал е и друго несъответствие, тъй като според отразеното в протокола закупената контролната покупка е била дадена от свид. Щилиянова, а след това е дошла и управителката на дружеството. От показанията на Щилиянова е направил извод, че същата евентуално е допуснала грешка при връщането на рестото. Това обстоятелство обаче не е отразено в протокола, което е намерил за съществено нарушение, тъй като е от значение за субекта на наказателна отговорност, доколкото в посочената санкционна разпоредба е предвидена отговорност както за физически, така и за юридически лица. Не е установено в кой точно момент е допуснато несъотвествието между касовата наличност и отразеното във фискалното устройство. Не е справедливо, нито законосъобразно да се наложи наказание на даден субект, при положение, че отговорността за неговото извършване остава неизяснена. Всичко това е приел като съществени процесуални нарушения при реализирането на административнонаказателната отговорност, както и такива на материалния закон, което го е мотивирало да отмени наказателното постановление.

Така постановеното решение е неправилно.

 Касационният състав на Административен съд Стара Загора намира, че в процедурата по издаване на АУАН F296990/11.04.2017 год. и на НП №268416-F296990/18.05.2017 год. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до незаконосъобразност на обжалваното наказателното постановление, т.е. такива, които да ограничават правото на защита на наказаното юридическо лице.

Съдът намира, че неяснота относно описанието на обстоятелствата по извършването на нарушението, включително и относно касовата наличност, фискалният оборот и установената разлика не е налице. Както в констативният протокол, така и в съставеният АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, е посочено, че една и съща касова наличност /252.40 лв./, отчетен касов оборот  /168.10 лв./, въведена първоначална сума /100.00 лв./ и разлика от 15.70 лв. Сумирайки касовият оборот с въведената първоначално сума би трябвало да даде касова наличност от 268.10 лв., а установената такава е 252.40 лв. Следователно разликата е именно 15.70 лв., както е отразена в наличните по преписката документи /протокол, АУАН, наказателно постановление/.

Основателно е касационното оплакване, че при извършената проверка на място е присъствала и управителката на наказаното юридическо лице, която го е подписала без възражение, а съставеният въз основа на него АУАН й е връчен по надлежния ред. В същият е посочила като възражение, че разликата е сума за закупена стока. Въз основа на това възражение е направен извода за липсата на не отразяване на приходи, съдържащ се в издаденото наказателно постановление. При така установеното съдът намира, че в развилото се административнонаказателно производство е гарантирано в пълен обем правото на защита на наказаното търговско дружество и не са допуснати съществени процесуални нарушения при провеждането му, които да представляват основания за отмяната му. Без значение е и кой е присъствал при извършването на проверката и кой е продал стоката /контролната покупка/. Допускайки свид. Щилиянова да продава в стопанисваната от „А.п.“ЕООД агроаптека, ответника по касация поема всички активи и негативи от извършеното от нея. Отговорността е на юридическото лице и същата е невиновна. Отговорност за наличната разлика е на дружеството, което е регистрирано по ЗДДС, стопанисващо търговският обект и което е регистрирало касовият апарат на свое име в ТД на НАП. Отговорността не се носи от продавача или друго лице. Доколкото цитираната като нарушена наредба, предвижда задължение за лица, регистрирали съответните фискални устройства, то те носят отговорност и за неизпълнението на задълженията, които произтичат от нея.

Санкционната разпоредба на чл.185, ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, предвижда имуществена санкция за юридическите лица, които са допуснали нарушение на нормативен акт по прилагането на ЗДДС и когато това нарушение не е довело до неотразяване на приходи. Разликата от 15.70 лв. представлява сума, извадена от касовата наличност за заплащането на закупена стока /съгласно декларираното от управителката на дружеството/, което следва да се отрази и на фискалното устройство, чрез извършването на съответната операция. Разпитаната в съдебно заседание свид. Щилиянова „си обяснява разликата с върнато повече ресто на клиент“. Това нейно твърдение обаче не е изложено в хода на самата проверка, а едва в съдебно заседание и не следва да се кредитира в пълна степен, доколкото същата е майка на управителката на санкционираното търговско дружество. Тези показания противоречат и на всички останали доказателства по преписката. Ето защо същите са изолирани и при преценката им съдът е следвало да съобрази, че не кореспондират със събраните по делото доказателства. Като такива същите не е следвало да се кредитират.

С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че решение №761/11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд е постановено в противоречие с приложимия материален закон и като такова следва да бъде отменено, а вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

   Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК вр.чл.222, ал.1 от АПК  съдът

 

Р     Е     Ш     И:

 

ОТМЕНЯ Решение №761/11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. Директора на  ТД на НАП Пловдив.

    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                   

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                                                       2.