Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

84                                           12.04.2018 год.                           гр. Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

       Старозагорският административен съд, в публично заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета год. в състав:

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                  Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                                  Членове:  ДАРИНА ДРАГНЕВА

 

                                                                                                    МИХАИЛ Р.

 

при секретаря Зорница Делчева

и с участието на прокурора Петя Драганова

като разгледа докладваното от  съдия Драгнева КАН дело №59 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на „З.к.П.“ ЕООД *** против Решение №792/19.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №К-040618/19.07.2017 г.,  издадено от Директор РД на КЗД със седалище *** са наложени на касатора четири имуществени санкции за нарушение на чл. 4 ал.1 т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6, чл. 19 ал.2, чл. 21 ал.4 и чл. 14 ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи и на основание чл. 36 ал.2 от НДЗК / Наредбата/, за това, че на 21.03.2017г. при извършена проверка в заложната къща в град Стара Загора се установила липсата на информация по чл.4 ал.1 т.2,т.3,т.4,т.5 и т.6 от Наредбата / словесно цитирани в НП/, съхранение на приети в залог движими вещи в помещението за прием на клиенти, вместо в склада за съхраняване на заложени вещи, на същата дата не са представени разписки, издавани на платеца със съдържанието по чл.21 ал.4, а на 02.03.2017г. е сключен договор за залог със заложен билет №439/02.03.2017г., без да е попълнена и подписана от залогодателя декларация по образец, съгласно Приложение №5. За всяко от четирите установени нарушения е наложена имуществена санкция от по 500лв. на основание общата административно наказателна разпоредба на чл.36 ал.2 от НДЗК – Който не изпълни или наруши разпоредбите на наредбата и е юридическо лице му се налага имуществена санкция в размер от 500лв. до 8000лв.

 

За да потвърди наказателното постановление РС Стара Загора е приел, че описаното от АНО  фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните поделото доказателства – показанията на актосъставителя, протокол за извършена проверка, заложни билети, регистъра на извършените сделки, които са безпротиворечиви и водят до единствено възможния извод за извършване на нарушенията, за които е ангажирана имуществената отговорност на заложната къща. Деянията са осъществени в условията на реална съвкупност, чрез неизпълнение на вменени от НДЗК задължения, вменени на юридическото лице, за което се носи обективна, безвиновна имуществена отговорност. Нарушенията засягат реда за дейността, отчетността и контрола на заложните къщи, както и гаранциите за информираност и спазване на правата на потребителите. Извършеното не е с по-ниска степен на обществена опасност спрямо други подобни случаи, поради което няма основание за приложение на чл.28 от ЗАНН. Завишените изисквания на законодателя към дейността на заложните къщи сочи на сериозността на деянията, засягащи посочените по-горе обществени отношения и гаранциите за правата на потребителите. Приел е, че всички изисквания за съдържание на НП, установени в чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН са изпълнени.

С касационната жалба се иска от съда да бъде отменено въззивното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление с доводи за неговата неправилност, незаконосъобразност като постановено в нарушение на материалния закон. Извода на съда за спазване на чл.57 от ЗАНН се сочи от касатора като изведен в нарушение на материалния закон и необоснован. Поддържат се доводи за наличие на основание по чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за отмяна на наказателното постановление, алтернативно за приложение на чл.28 от същия закон.

Ответника РД на КЗД гр. Пловдив не изпраща представител и не представя писмен отговор против касационната жалба.

Представителя на Окръжна прокуратура предлага на съда да остави в сила въззивното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна по отношение наведените оплаквания за допуснато нарушение при потвърждаване на НП в частта му относно наложените на касатора  имуществени санкции за нарушение на чл. 19 ал.2, чл. 21 ал.4 и чл. 14 ал.3 от НДЗК, поради следното:

     Въззивния съд не е изложил съображения за съответствие между повдигнатото фактическо обвинение за нарушение на чл.19 ал.2 от НДЗК и състава на административното нарушение по чл.36 ал.2 вр. с чл.19 ал.2 от същата Наредба. Съгласно чл.19 ал.2 от Наредбата, съхраняването на приетите в залог вещи се извършва само в помещението на заложната къща или в лицензиран трезор. Фактическото обвинение, подведено под тази разпоредба е за съхраняване на заложени вещи в залата за прием на клиенти съвместно с движими вещи изложени за продажба, което се подвежда правно под чл.24 ал.1 от същата Наредба.  Съгласно чл.24 ал.1 от НДЗК вещите подлежащи на продажба се излагат за продажба в помещението за прием на клиенти и се съхраняват отделно от вещите, за които срокът по чл.22 ал.1 от същата Наредба не е изтекъл. Неправилната правна квалификация води до противоречие между фактическо и правно обвинение, което нарушава правото на защита и винаги е основание за отмяна на наказателното постановелние.

 Обвинението за непредставяне по време на проверката на разписките, издавани на платеца също не сочи на правна квалификация по чл.21 ал.4 от НДЗК, тъй като разпоредбата изисква следното: За всяко извършено плащане заложната къща издава на платеца разписка, която съдържа дата, размер на платената сума, вид на изпълненото задължение - за главница, лихви, такси, и подпис на служителя на заложната къща, приел плащането/. Отправеното обвинение е непредставяне на разписки сочи на неизпълнение на задължението по чл. 12 от НДЗК, а именно всички документи, които се съставят съгласно Наредбата, се пазят от заложната къща за срок от 5 години, Непредставянето им на датата на проверката е отрицателен факт – доказателство, че това задължение не се изпълнява, но същият не доказва правния извод за неиздаване на тези документи.

Обвинението по пункт 4 от НП е за това, че на 02.03.2017г е сключен договор за заем със заложен билет №439, без да е попълнена и подписана от залогодателя декларация по образец, съгласно Приложение №5. Правната квалификация е за нарушение на чл.14 ал.3 от НДЗК, според която норма при подписване на договора залогодателя попълва декларация за собственост. Съгласно чл.36 ал.1 от същата Наредба, наказание е предвидено за всеки който, наруши нейните разпоредби. Следователно субекта на задължението е субект и на административно наказателната или имуществена отговорност.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 222, ал.1, от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г. по описа на на Районен съд  Стара Загора в частта му за потвърждаване на НП №К-040618/19.07.2017г на Директор РД КЗП гр. Пловдив с наложени на «З.к.П. ЕООД *** имуществени санкции по т.2, т.3 и т.4 и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ НП №К040618/19.12.2017г. на Директор РД КЗП гр. Пловдив в частта му по т.2, т.3 и т.4 с наложени на «З.к.П. ЕООД имуществени санкции за нарушение на чл.19 ал.2, чл.21 ал.4 и чл. 4 ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи.

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г в останалата му част.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                                           2.