Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  101

 

гр. Стара Загора, 11.04. 2018 година

 

                             В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  петнадесети  март  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                             Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                        РАЙНА ТОДОРОВА                                                   

 

при секретаря  Стефка Христова

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 65 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на Митница Пловдив чрез процесуалния й представител юрисконсулт П.Г. против Решение № 776/ 15.12.2017 г., постановено по АНД № 1284/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ 1218/29.03.2017 г., издадено от Началника на Митница Пловдив срещу ЕТ „П.Г.П.”***.  

 

В касационната жалба се съдържат оплаквания за  незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на приложимия материален закон - отменително основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се изводът на съда, че в хода на административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения. Касаторът поддържа, че в случая са налице предпоставките на чл. 40, ал. 4 ЗАНН за съставяне и връчване на АУАН. Въз основа на изложени съображения е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на друго, с което да бъде потвърдено изцяло наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 

С писмена молба касаторът поддържа становището си за незаконосъобразност на решението и моли съда да го отмени.  

 

Ответникът ЕТ „П.Г.П.”***, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

 

       Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е основателна.  Предлага решението на Районен съд Стара  Загора да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да се потвърди НП.

 

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

    Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.   

 

        Разгледана по същество, се явява основателна.

 

     Районен съд Стара Загора е отменил  като незаконосъобразно НП 1218/29.03.2017 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, въз основа на АУАН рег. № 639/09.11.2016 г. с което на ответника по касация ЕТ „П.Г.П.”***, ЕИК 833039146, е наложено  административно наказание  имуществена санкция в размер на 1000 лв.,  и  лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец за извършено нарушение на чл. 126 ЗАДС, и на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС – отнемане на стоките, предмет на нарушението, в полза на държавата. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 18.09.2015 г. при извършена проверка на служители на Митница Пловдив съвместно със служител на ОД МВР Стара Загора на обект – питейно заведениe „Странджата“, представляващ две обединени гаражни клетки, намиращи се в редица с общо 6 гаражни клетки с адрес – Стара Загора, ул. „Г. Михайловски“ № 52, стопанисвано ЕТ „П.Г.П.“, представлявано от  собственика си П.Г.П., е установено наличие на акцизни стоки /алкохолни напитки/, които според административнонаказващия орган са държани в заведението в нарушение на ЗАДС. За извършената проверка е съставен Протокол № 2574/18.09.2015 г. По случая е било образувано досъдебно производство, прекратено с постановление на наблюдаващия прокурор на 01.08.2016 г. Въз основа на това постановление е съставен АУАН № 639/09.11.2016 г.

  

При осъществения контрол за законосъобразност Районен съд Стара Загора приема, че  обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като спрямо нарушителя няма легално предявено административно обвинение по предвидения в закона ред. Според съда неправилно е приложена нормата на чл. 40, ал. 4 ЗАНН  от съставителя на АУАН, доколкото при установяване на административното нарушение са присъствали свидетели, които е следвало да бъдат вписани в акта. Само на база тези мотиви съдът е обосновал извод за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство по издаване на процесното НП, което го опорочава и налага отмяната му на това основание.

 

      Така постановеното решение е валидно и допустимо, но неправилно.

      АУАН рег. № 639/ 09.11.2016 г. е съставен на основание чл. 40, ал.4 от ЗАНН. Съгласно тази разпоредба, когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели. Съставянето на АУАН слага начало на административнонаказателното производство и по съществото си означава официална констатация за извършено нарушение, за неговия автор и доказателствата, които го установяват. До съставянето му следва да е извършена предварителна дейност по изясняване на основните въпроси относно наличието на деяние, съставлява ли то нарушение, кой е неговият автор и дали е извършено виновно. Съставянето му в присъствието на нарушителя и свидетели, съгласно чл. 40, ал.1 от ЗАНН, е гаранция за обективност и бързина.

       За да се приеме, че законосъобразно е приложен институтът по чл. 40, ал.4 от ЗАНН, трябва да е посочен конкретен официален документ, въз основа на който е съставен актът. В случая той се основава на цитираните в него постановление от 01.08.2016г за прекратяване на досъдебно производство, издадено от прокурор при Районна прокуратура Стара Загора, протокол на дознател при ОД на МВР Стара Загора от 30.09.2015г за оглед на веществени доказателства и вземане на представителна проба за изследване, протокол № 488/ 10.11.2015г за извършена физико-химическа експертиза. При тези данни неправилно съдът приема, че спрямо нарушителя „няма предявено легално административно обвинение“ по предвидения в закона ред и АУАН е следвало да се състави при приложението на чл. 40, ал.1 от ЗАНН. Посочените документи са издадени от лица извън системата на администрацията, към която принадлежи актосъставителят, следователно законът е спазен, доколкото разпоредбата на чл. 40, ал.4 от ЗАНН действително урежда изключението от правилата за действие на административния орган.

Тогава, когато нарушението се установява от официални документи, на каквито се основава и конкретният АУАН, непосочването на свидетели не нарушава изведения принцип, тъй като предварителна дейност е извършена от други органи, издали официални документи, даващи основание за образуване на административнонаказателно производство. Присъствието на свидетели в тези случаи е безпредметно. Ако се приеме обратното, на практика се отрича законово изведеното право да се състави АУАН на база официални документи като се обезсмисля проведената дейност на другите органи, които са ги издали.

След като са налице законовите предпоставки за съставяне на АУАН на база официални документи, то изводът в обжалваното решение за съществено нарушение процесуалните права на ответника по касация е незаконосъобразен. При постановяване на решението Старозагорският районен съд е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН, съгласно която районният съд разглежда делото по същество. В изпълнение на това императивно процесуално правило, което е израз на принципите по чл.13 и чл.14 от НПК за служебното начало в административнонаказателния процес, съдът следва да се произнесе по спора като събере всички относими и допустими доказателства, направи им задълбочен анализ и изложи съображения по релевантните фактически обстоятелства и приложимите спрямо тях правни норми, включително по наведените в жалбата възражения срещу НП. По аргумент от разпоредбите на чл.313 и чл.314, ал.1 от НПК, субсидиарно приложими в съдебния административнонаказателен процес по силата на препращащата норма на чл.84 от ЗАНН, въззивният съд следва да провери изцяло правилността на НП, независимо от основанията, посочени от страните. Районният съд не е изложил никакви други мотиви, освен приетите по-горе за неправилни, нито е изложил съображения какви факти намира за установени по спора. При наличието на забрана за нови фактически установявания в касационната инстанция липсата на такива изводи не позволява да се извърши проверка на решението по реда на чл.218, ал.2 от АПК.

 Поради това касационният състав намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Стара Загора, при което да се изложат мотиви кои факти се приемат за установени, въз основа на кои доказателства и какви правни изводи следват от тях въпросите относно извършване на нарушението и индивидуализацията на наказанието, респективно основателни ли са оплакванията в жалбата срещу НП.

 Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл.2 от АПК във връзка с чл.222, ал, 2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 776/ 15.12.2017 г., постановено по АНД № 1284/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. 

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                   

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

                                                                             2.