Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                                                                            

                

                102     10.04.2018 година   град Стара Загора

 

 

                   

               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета  година в състав:  

                         

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:   ИРЕНА ЯНКОВА     

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Стефка Христова       

и с участието на прокурор Петко Георгиев    

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова   КАН дело № 66 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.        

 

             Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

             В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от въззивния съд извод, че при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на формалните изисквания по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН досежно неговото съдържание. Поддържа че неправилно съдът е приел, че административнонаказателното обвинение не е обосновано в необходимата и достатъчна степен от правна  страна. По съображения, че нарушението, нарушителят и неговата вина са безспорно установени, е направено искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.

 

   Ответникът по касационната жалба – И.Д.И., чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е постановил отмяна на наказателното постановление.  

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.    

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

        Разгледана по същество е частично основателна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на И.Д.И. ***, против Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № Г249890 от 22.03.2017г., на И.И. са наложени административни наказания, както следва: глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП; глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б. „в” от ЗДвП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 03.02.2017г. около 12.20 по АМ „Тракия” км. 204, общ. Стара Загора, в посока запад, И.Д.И. управлява влекач „Волво” с рег. № СА1216МА с прикачено към него полуремарке с рег. № С3313ЕР, и двете собственост на „Месер България” ЕООД, гр. София, като при извършване на маневра, свързана с преминаване в съседна лява пътна лента, не се е убедил, че няма да създаде опасност за участниците, които преминават покрай него и със задна лява част на полуремаркето блъска в предна дясна част движещият се в лявата пътна лента и преминаващ покрай него в същата посока т.а „Дачия Логан” с рег. № СА1228ТК, управляван от р.м.И. и реализира ПТП с материални щети и по двете МПС. В наказателното постановление е посочено и че водачът не изпълнява задължението си да спре и да установи последиците от ПТП и го напуска без да уведоми съответната служба за контрол на МВР.

 

           Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление като е приел, че съдържанието на НП в частта за наложеното на И.И. наказание на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП, не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, тъй като административнонаказателното обвинение не е обосновано  в необходимата степен от правна страна  - не е посочена коя от хипотезите/предложенията на чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП наказващият орган е приел, че е нарушена. По отношение на останалите две нарушения, за които на И.И. са наложени административни санкции с НП № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., въззивният съд е обосновал извод, че не е доказано извършването на съставомерни от обективна и субективна страна деяния по чл.175, ал.1, т.5 във вр. с чл.123, ал.1, т.1 и чл.123, ал.1, т.3, б. „в” от ЗДвП от привлеченото към отговорност лице.

             

   Не се споделя извода на въззивния съд, че съдържанието на наказателното постановление в частта за наложеното на И.И. наказание на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП, не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Доколкото в НП изрично е отразено, че ПТП е реализирано при извършена от И.Д.И. при управление на влекач „Волво” с рег. № СА1216МА с прикачено към него полуремарке с рег. № С3313ЕР маневра, свързана с преминаване в съседна лява пътна лента, без водачът на ППС да се е убедил, че няма да създаде опасност за участниците, които преминават покрай него и със задна лява част на полуремаркето блъска в предна дясна част движещият се в лявата пътна лента и преминаващ покрай него в същата посока т.а с рег. № СА1228ТК, не е налице неяснота коя от хипотезите/предложенията на чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП наказващият орган е приел, че е осъществена. Следва да се отбележи и че по аргумент от чл. 26, ал.1 и ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974г. за прилагане на ЗНА, „предложението” не е нормативно предвидено за обозначаване на части от правната норма, поради което и непосочването кое „предложение” на чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП водачът е нарушил, не представлява нито „непосочване в пълен обем на нарушената правна норма“, както неправилно е приел въззивният съд, нито може да обуслови извод за формална /процесуална/ незаконосъобразност на наказателното постановление, като основание за неговата отмяна в частта за наложената санкция по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП.   

            С обжалваното решение наказателното постановление в тази му част е отменено на посоченото по-горе формално /процесуално/ основание, без да са изложени каквито и да е било мотиви относно извършена преценка на събраните по делото доказателства, кои факти и обстоятелства съдът е приел за установени, въз основа на кои доказателствени материали и какви правни изводи следват от тях. Предвид въведената забрана за нови фактически установявания в касационната инстанция, не е налице законова възможност за произнасяне по съществото на спора, при липса на установени фактически обстоятелства и разглеждането им от районния съд в обжалваното решение, по които се дължи произнасяне от касационния състав на съда по чл.220 от АПК. Ето защо решението на Районен съд – Стара Загора в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на И.И. наказание на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП, следва да бъде отменено, като на основание чл.222, ал.2 от АПК делото в тази му част се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  В тази връзка не следва да бъдат обсъждани доводите на ответника по касационната жалба за липса на съставомерно от обективна и субективна страна деяние и основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, - основателността на тези възражения ще следва да бъде преценена при разглеждането на делото по същество от районния съд. 

 

В останалата си част решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно. Фактически, правно и доказателствено обоснован е направения от въззивния съд извод, че не е установено и доказано по несъмнен начин наличието на съставомерно от обективна и субективна страна деяние – нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, като основание за налагане на административни санкции по чл.175, ал.1, т. 5 от ЗДвП. Изцяло се споделя и извода на съда и изложените за обосноваване на този извод мотиви, че в конкретния случай и оглед описаната в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП фактическа обстановка, няма как да е реализирано нарушението по чл.123, ал.1, т.3, б. „в” от ЗДвП. С оглед на което обжалваното съдебно решение в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора в частта за наложените на И.И. административни наказания на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б. „в” от ЗДвП, е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и в тази част решението следва да бъде оставено в сила.          

 

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 и чл. 222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

 

            ОТМЕНЯ  Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП.  

 

   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд по жалбата И.Д.И. против Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП.

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.

 

   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                      

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

  

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                           2.