Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 87                                                12.04.2018 год.                    град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на петнадесети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                      

 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

        Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                  МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря   Зорница Делчева

и в присъствието на  прокурора   Петя Драганова

като разгледа докладваното от  съдия Г. ДИНКОВА   КАН дело     67 описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

           Образувано е по касационна жалба на Х.А.А., подадена чрез адв.С., против Решение №811 /22.12.2017г постановено по а.н.д.№2925/2017г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г на Началник група в сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, упълномощен с МЗ №8121з-952 от 20.07.2017г, с което на Х.А.А. ЕГН ********** е наложено  административно наказание – глоба в размер на 200 лв и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 6 месеца за допуснато административно нарушение на чл.140 ал.1 вр.с чл.175 ал.3 пр.първо от Закона за движение по пътищата, като законосъобразно.

         В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано- касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът твърди, че за същото нарушение, за което е издадено НП, е образувано досъдебно производство по описа на РП гр.Стара Загора, което е прекратено. Твърди, че не е налице съставомерно деяние за което да му бъде наложено административно наказание по съображения че не е действал виновно, за което се позовава на мотивите в прекратителното постановление на РП –Стара Загора. Твърди на следващо място, че за управление на МПС на което табелите с регистрационните номера не са поставени на определените за това места, /табелите в случая били на таблото/ е деяние, наказуемо по друга норма. Иска да бъде отменено Решение №811 /22.12.2017г постановено по а.н.д.№2925/2017г по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него съдът постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР - гр.Стара Загора.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР гр.Стара Загора, редовно и своевременно призован не изпраща представител и не взема становище по основателността на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Излага подробни доводи, че постановлението за прекратяване на досъдебното производство се основава на доводи за липса на умисъл у извършителя, но това не изключва непредпазливостта като форма на вината. Дори и при извод за непредпазливост на деянието, същото представлява административно нарушение по аргумент от чл.7 ал..2 от ЗАНН. Аргументира, че деецът се е отклонил от дължимото поведение, с което е нарушил правилата за движение, като е бил длъжен да предвиди обществено опасните последици. По изложените съображения  предлага съдебното решение да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение в обжалваната му част с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на Х.А.А. против Наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г, издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН и Постановление за прекратяване на наказателното производство  № 2134/24.07.2017г по описа на районна прокуратура гр.Стара Загора, и чл.175 ал.3 пр.първо от ЗДвП на Х.А.А.  е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 01.06.2017г около 20:15ч в с.Братя Кунчеви, общ.Стара Загора, в центъра на селото, посока север-юг управлява собствения си т.а. марка „ЖУК А 11“ без поставени регистрационни табели. След проверка в АИС КАТ се установи, че МПС е с прекратена по служебен ред  регистрация, с което в нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. Старозагорският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление по съображения че е правилно и законосъобразно. Приел е за установено от доказателствата че жалбоподателят е управлявал лек автомобил без надлежна регистрация и регистрационни табели. След като табелите на превозното средство са били свалени, направил извод, че за жалбоподателят безспорно е установена вина, тъй като е знаел че превозното средство не е регистрирано и не е следвало да го управлява. Това че не бил уведомен по надлежен ред за прекратената регистрация според съда не изключва неговото виновно поведение. По изложените съображения, както и с доводи, че наказанието е определено съобразно закона и тежестта на нарушението, съдът е потвърдил НП.

Решението на Старозагорския районен съд е неправилно, но по съображения, различни от изложените от касационният жалбоподател.

Настоящият касационен състав не споделя извода на въззивния съд за липса на допуснати при издаване на обжалваното НП процесуални нарушения. Особеността на административно-наказателното производство, което се образува на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН, а именно „когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган”  се изразява в това, че правилата на чл.37 и чл. 40-46 от ЗАНН не намират приложение и производството се развива в един единствен стадий – този, регламентиран в чл.52-58 от ЗАНН. Действително, производството може да бъде образувано по реда на чл. 36 ал.2 от ЗАНН и да се развие законосъобразно, само когато препратените на наказващия орган материали са достатъчни, за да очертаят по несъмнен и категоричен начин фактите и обстоятелствата, относими към предмета на доказване в административно-наказателното производство.  Това  обаче не са единствените предпоставки за надлежното образуване и приключване на административно-наказателното производство в посочената хипотеза. За да послужи за надлежно образуване на административно-наказателното производство, постановлението за прекратяване на досъдебното или съдебно производство от прокурора или от съда следва да съдържа мотиви, вкл.посочване на лицето срещу което производството е водено и се прекратява, описание на обективните и субективни признаци на вмененото му деяние и точната му правна квалификация, както и основанието за прекратяване на производството. В случай, че някой от тези елементи липсва или ако наказващият орган прецени, че някои факти не са доказани, или прецени, че е осъществен друг състав на административно нарушение, наказващият орган следва да укаже да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.  В случая в НП е издадено на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН и Постановление на прокурор при РП Стара Загора за прекратяване на наказателното производство  №2134/ 07.07.2017г – /при погрешно посочена дата 24.07.2017г -л.9/. От това постановление е видно, че воденото срещу Х.А.А. досъдебно производство № 1228 зм 148 от 2017г е за деяние по чл.345 ал.2 вр. с ал.1 НК - за това, че на 01.06.2017г в с.Братя Кунчеви общ.Стара Загора в посока юг управлявал моторно превозно средство –товарен автомобил ЖУК А 11 с №рама 233102, което не е регистрирано по надлежния ред.  За да прекрати производството органът се е позовал на чл.24 ал.1 т.1 от НП и това, че не е налице в случая съставомерния елемент – умисъл, тъй като обвиняемия /А./ не е знаел че регистрацията на автомобила е прекратена служебно и поради това не е знаел че не следва да го  управлява по пътищата отворени за обществено ползване. Управлението на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред е посочено като наказуемо в чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, съответно и в чл.175 ал.3 вр.с чл.140 ал.1 от ЗДвП/.   Макар принципно да е допустимо ползването от АНО на събраните в хода на наказателното производство доказателства и съобразяване с фактическите констатации на прокурора в постановлението за прекратяване на  досъдебното производство, тези констатации следва да могат да заместят АУАН по основните елементи от обективна и субективна страна на състава, вкл деяние, автор, вина.

В конкретния случай, след като в постановлението изрично е отречен умисъла в извършване на деянието, за административно наказващия орган е налице пречка на основание това прокурорско постановление да издаде НП. Следователно наказващият орган е следвало да укаже съставянето на акт по реда на чл.36 ал.1 от ЗАНН, за да направи обоснавани изводи относно виновността на А. в извършването на деянието. Като е приел, че НП е издадено при липса на процесуални нарушения  СтРС е постановил неправилно решение.

С  оглед на изложените съображения съдът намира че е налице касационното основание по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, съдебното решение като постановено при нарушение на закона следва да се отмени и съответно да се отмени Наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г на Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 811 /22.12.2017г., постановено по АНД № 2925/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г. на Началник група в сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, упълномощен с МЗ №8121з-952 от 20.07.2017г, с което на Х.А.А., ЕГН **********, е наложено  административно наказание – глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за допуснато административно нарушение на чл.140 ал.1 вр.с чл.175 ал.3 пр.първо от Закона за движение по пътищата.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                  

  

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                                                     2.