Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

          

          103       10.04.2018 година   град Стара Загора

                 

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА   

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА 

 

При секретар Стефка Христова             

И с участието на прокурор Петко Георгиев                                                

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 71 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

   Образувано е по касационна жалба на Г.А.С. ***, против Решение № 524/ 18.12.2017г., постановено по АНД № 1237/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР  – Стара Загора.  

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона – касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че е налице нормативно предвидена възможност за прилагане на процедурата по чл.189, ал.4 от ЗДвП при установяване на нарушение на чл.21 от ЗДвП чрез мобилно автоматизирано техническо средство или система. Твърди, че за констатираните чрез използване на мобилни технически средства нарушения на ЗДвП, се следва съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на наказателно постановление. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 1686362 на ОД на МВР  – Стара Загора. 

   Ответникът по касационната жалба – Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.   

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, да бъде оставено в сила.    

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Производството пред Казанлъшкия районен съд се е развило по жалба на Г.А.С. ***, срещу електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР  – Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП, на Г.С. е наложена глоба в размер на 100лв., за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП. В електронния фиш е посочено, че на 13.07.2017г., в 08.45ч., на ПП І – 6 км. 309+100, общ. Казанлък в посока изток - запад, при ограничение на скоростта от 60 км/ч, въведено с пътен знак „В-26” и пътен знак „А40”, разположен на 250м, е установено извършване на нарушение при управление на МПС с рег. № К2019АН, с установена скорост на движение от 82км/ч, при превишена стойност на скоростта 22 км/ч и отчетен километров толеранс - 3км, като извършеното нарушение е заснето с мобилна радарна система TFR1-M – автоматизирано техническо средство № 582.  

           

С обжалваното решение Казанлъшкият районен съд е потвърдил електронния фиш по съображения за неговата процесуална и материална законосъобразност. Въззивният съд е приел, че електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП, като не са констатирани нарушения при неговото издаване. По съществото на спора, след преценка на събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка съдът е обосновал извод, че извършеното от Г.С. нарушение по чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП, е доказано по безспорен и несъмнен начин, като законосъобразно лицето е санкционирано с налагане на предвиденото по вид и размер административно наказание за това нарушение с издаването на електронен фиш. В мотивите към решението са изложени съображения, че няма законово регламентирана пречка за прилагане на облекчената процедура по чл.189, ал.4 от ЗДвП за налагане на административно наказание при установяване на нарушение по чл.21 от ЗДвП чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи.

 

           Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.  

 

           Изцяло се споделя извода на въззивния съд, че облекчената процедура по чл.189, ал.4 от ЗДвП за налагане на административно наказание, е приложима при установяване на нарушения по чл.21 от ЗДвП с мобилни автоматизирани технически средства и системи. При изпълнение на функциите си определените от министъра на вътрешните работи служби, имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на МПС /чл.165, ал.2, т.6 от ЗДвП/, като нормата на чл.189, ал.15 от ЗДвП изрично определя като веществени доказателствени средства снимките, видеозаписите и разпечатките, изготвени с технически средства или системи, заснемащи и записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС. В разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е регламентирано, че „при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява МПС или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение”. Съгласно легалната дефиниция по § 6, т.65, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. На основание чл.165, ал.3 от ЗДвП Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015г./. С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл.2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г., стационарните и мобилните автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, като в чл.3  

 

 

 

от Наредбата е регламентирано, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

С оглед на посочената нормативна регламентация правилен и обоснован се явява направения от Казанлъшкия районен съд извод, че към настоящия момент нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по тълк. дело № 1/ 2013г. на ВАС. Разрешението, дадено в посоченото Тълкувателно решение /че в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган/, се основава на наличието на непълноти в нормативната регламентация към момента на приемане на ТР от гл.т липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства, като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП /ДВ бр.19 от 13.03.2015г.) и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, функциониращи автоматично. Изложените в обжалваното съдебно решение съображения за обосноваване на извода, че няма законово регламентирана пречка за прилагане на облекчената процедура по чл.189, ал.4 от ЗДвП за налагане на административно наказание при установяване на нарушение по чл.21 от ЗДвП чрез мобилна автоматична система, изцяло се споделят от настоящия съдебен състав и не е необходимо да бъдат повтаряни, още повече че касационната жалба възпроизвежда направените във въззивното производство възражения, който са разгледани, обсъдени и отхвърлени като неоснователни от Казанлъшкия районен съд.

 

Изцяло се споделя и извода на съда, че съдържанието на обжалвания електронен фиш е съобразено с изискванията на специалната норма на чл.189, ал.4 от ЗДвП. Посочени са всички обстоятелства от значение за съставомерността на деянието и наличието на административно нарушение в т.ч. вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведена с този пътен знак, месторазположението на пътния знак спрямо мястото на извършване на нарушението с оглед обхвата му на действие, като по този начин са описани конкретните параметри на нарушението и пределите на следващата се за него отговорност от гл. т на правна квалификация и вид/размер на приложимата административна санкция. Фактически, правно и доказателствено обоснован е и направения от Казанлъшкия районен съд извод, че по несъмнен начин е установено и доказано извършеното от Г.С. нарушение, за което е санкциониран с издадения електронен фиш серия К, № 1686362 на ОД на МВР  – Стара Загора.

 

            С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524/ 18.12.2017г., постановено по АНД № 1237/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР  – Стара Загора. 

              

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                       2.