Р Е Ш Е Н И Е

 

90                                        12.04.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и осемнадесета год., в състав         

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Зорница Делчева и в присъствието на прокурора Петя Драганова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №89  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на В.К.П. ***, чрез пълномощника си адв. Д.С. против Решение №15 от 08.01.2018 год. по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №17-1228-003431 от 30.10.2017 год., издадено от Началник на Група в сектор „ПП“ Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с наложено на касатора наказание на основание чл.175, ал.3, предложение първо от ЗДвП глоба в размер на 200.00 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от шест месеца. В касационната жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението като постановено при неправилно приложение на материалния закон - касационни основания по чл.348, ал.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Счита че неправилно е потвърдено издаденото наказателно постановление, тъй като същото е издадено след като е имало образувано досъдебно производство, което е прекратено с постановление на Районна прокуратура Стара Загора. Позовава се на тълкувателно решение №3 от 22.12.2015 год. по тълкувателно дело №3/2015 год. на ОСНК на ВКС. Не отрича извършеното административно нарушение от неговия доверител на посочената в наказателното постановление дата и място. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №17 от 08.01.2018 год., постановено по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд – Стара Загора и да се постанови друго, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба ОД на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не се явява и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата, поради което счита, че съдебното решение, следва да бъде потвърдено.   

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Старозагорският районен съд се е развило по жалбата на В.К.П. *** против наказателно постановление №17-1228-003431/30.10.2017 год. на Началника на Група в сектор „ПП“ Стара Загора при ОДМВР - Стара Загора. С наказателното постановление, издадено въз основа на постановление №3749/24.10.2017 год. на Районна прокуратура Стара Загора за прекратяване на ДП №1959 ЗМ-780/2017 год., с чиито материали касаторът е бил запознат, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.3, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП. От фактическа страна, нарушението се изразява, в това, че на 27.09.2017 год. около 16.55 часа в гр. Стара Загора по бул.”Никола Петков” до бензиностанция „Рила ойл“ управлява лек автомобил „Мазда” с рама №JMZNE2WPJN5J84964, което не е регистрирано по надлежния ред. След преценка на събраните по делото доказателства Старозагорският районен съд е приел, че наказателното постановление е издадено при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, предвидени в ЗАНН, нарушението е безспорно установено, както неговият извършител и така и неговата вина. В решението са обсъдени и наведените оплаквания в жалбата за наличието на влязло в сила постановление за прекратяване на досъдебно производство, което е пречка за издаването на наказателното постановление. Това го е мотивирало да постанови решение за потвърждаването на наказателното постановление.

Решението е правилно и законосъобразно.

Районният съд е изложил подробни съображения за неприложимост на цитираното тълкувателно решение на ВКС, които се споделят напълно и от настоящата инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

В допълнение само може да изложи следното:

В конкретния случай касаторът не е наказан два пъти за едно деяние. Това е така, тъй като образуваното досъдебно производство е прекратено поради малозначителност на деянието, а не поради липса на извършено престъпление. Постановлението няма осъдителен характер от една страна, а от друга няма и оправдателен характер. С постановлението за прекратяване на досъдебното производство не се налага каквото и да е наказание на В.П. за извършеното от него управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, нито се оправдава лицето за това деяние. Доколкото имаме пълна идентичност на фактическия състав на престъплението по чл.345, ал.2 от НК и фактическия състав на административното нарушение по чл.175, ал.3, предложение първо от ЗДвП, правилно е било изпратена преписката на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора за реализирането на административнонаказателната отговорност на касатора. Нещо повече, нямаме данни, а това не се твърди от наказаното лице, че за това деяние му е съставен АУАН, т.е. да е налице паралелност между образуваното досъдебно производство и образувано административнонаказателно такова. При така установеното, правилно наказващият орган е издал наказателното постановление и като го е потвърдил, съдът е постановил съдебен акт, съответстващ на приложимият материален закон.

  При извършената служебна проверка на обжалваното решение съдът не установи допуснати съществени процесуални нарушения, които да обосноват отмяната му. Приложен е правилно материалният закон, поради което и не са налице касационни основания за неговата отмяна. Решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

                                   Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 08.01.2018 год., постановено по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                    2.