Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

273                                     12.07.2018г.                               гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                   Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                Членове:   РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                           СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

 

при секретаря: Зорница Делчева

и с участието на прокурора: Петко Г.      

като разгледа докладваното от  съдия  Манолов КАН дело № 221 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба на РУ на МВР – гр.Казанлък против Решение №108 от 20.03.2018г., постановено по а.н.д №1467 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление (НП) №17-0284-002941 от 23.10.2017г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък.  С жалбата се претендира, че решението на РС – Казанлък е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Оспорва се извода на съда за неспазен ред за установяване концентрацията на алкохол в кръвта. Обосновава се, че санкционираното лице е отказало да бъде тествано за алкохол и е подписало акта за установяване на административно нарушение (АУАН) без възражения, като нито в жалбата, нито в съдебно заседание същото твърди, че е искал да бъде тестван по какъвто и да е начин. Моли съда да отмени оспореното решение и потвърди НП.

 

Ответникът по касация И.Г.К., чрез процесуалния си представител, в съдебно заседание моли съда да остави без уважение касационната жалба, като обосновава, че в случая контролните органи са попълнили стария образец на талон за медицинско изследване, което е основание за отмяна на санкционния акт.

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата. Поддържа, че изложените в касационната жалба мотиви са основателни и моли съда да отмени въззивното решение и да потвърди НП.

 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното  решение и след служебна проверка на същото за наличие на основанията по чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество  жалбата се явява основателна.

 

Производството пред Районен съд – Казанлък се е развило по жалба на И.Г.К. ***-0284-002941 от 23.10.2017г, издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с което въз основа на АУАН №Д348511/14.10.2017г. на основание чл.173, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на К. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца.

 

От фактическа страна административното обвинение се основава на това, че И.Г.К. на 14.10.2017г. в 00:52 часа в гр.Казанлък на бул.23-ти Пехотен шипченски полк като водач на лек автомобил „***, с рег.№****, до игрална зала „Адмирал“ в посока изток-запад, управлява моторното превозно средство, като отказва да бъде тестван с тарирано техническо средство Dreger Alkotest, фабр. номер ARDN-0022, за установяване на употреба на алкохол, издаден талон за медицинско изследване с номер 0018490, който водачът отказва да разпише и получи. Водача отказва да даде кръв за химичен анализ за установяване на употреба на алкохол. С това деяние се сочи за нарушена разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП.

 

С обжалваното съдебно решение, Районен съд Казанлък е отменил  посоченото НП. Прието е за безспорно, че санкционираното лице е оказало технически тест и кръвен тест за употреба на алкохол, като е отказало да подпише и получи талон за медицинско изследване. Прието е, че съгласно Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, на водачите се предоставят три възможности за установяване на алкохол в кръвта, като след отказ от технически тест са възможни два варианта – доказателствен анализатор и химически тест. Обосновано е, че в случая надлежния ред за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта не е спазен, тъй като е било възможно санкционираното лице да приеме теста с доказателствен анализатор, ако е имал възражения против техническия и кръвен тест.

 

Решението на Районен съд Казанлък съд е постановено в нарушение на материалния закон.

 

Въззивният съд правилно е приел, че по делото е безспорно установено, че санкционираното лице е оказало технически тест и кръвен тест за употреба на алкохол, като е отказало да подпише и получи талон за медицинско изследване. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2, т.1 от Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, когато лицето откаже извършване на проверка с технически средство (какъвто е разглеждания случай), то може да избира между други два начина за установяването на употребата на алкохол, а именно: 1. с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор) или 2. с лабораторно изследване. В разпоредбата на §3, ал.2 от посочената наредба обаче е предвидено, че установяването на употребата на алкохол по първия от тези два начина – с доказателствен анализатор, започна да се извършва от 1 юли 2018г. Т.е. към 14.10.2017г. (датата на  извършената на ответника по касация проверка) водачите на МПС, когато откажат извършването на проверка с техническо средство, разполагат само с един начин за  установяването на употреба на алкохол, а именно – с химическо лабораторно изследване. Следователно в разглеждания случай не е съществувало законово задължение за осигуряване на санкционираното лице на доказателствен анализатор за установяване на употреба на алкохол от същия, а относно химическото лабораторно изследване – видно от приложения по делото талон за изследване, К. е отказал да получи и подпише такъв, което е удостоверено с подписа на свидетел.

 

Неоснователни се явяват доводите на процесуалния представител на ответника по касация, че след като контролните органи са попълнили стария образец на талон за медицинско изследване, това е основание за отмяна на НП. Въпреки, че по делото е приложен талон за медицинско изследване, чиито реквизити са различни от този, посочен в приложение №1 към чл.4, ал.3 от Наредба №1 от 19.07.2017г., което би могло да се приеме за процесуално нарушение, съдът намира, същото не е съществено. Критерият, по който се разграничават съществените от несъществените нарушения е правото на защита на наказаното лице. В случая това право не е ограничено, тъй като в талона за медицинско изследване ясно е посочено къде и кога лицето трябва да се яви за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Посочено е също, че ответника по касация е оказал да получи този талон, което е удостоверено с подписа на свидетел. Следователно по никакъв начин контролния орган не е ограничил правото му на защита.

 

При тези данни се налага извода, че правилно административнонаказващия орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на ответника по касация, като е наложил предвиденото в чл.174, ал.3 от ЗДвП наказание. В случая са налице материалноправните предпоставки за това, а именно – отказ за проверка с техническо средство за установяване на алкохол в кръвта и неизпълнение на предписание за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му.

 

С оглед изложеното настоящият касационен състав намира, че като е отменил НП районният съд е постановил акта си в нарушение на материалния закон, поради което оспореното решение следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди санкционния акт.

 

Неоснователно е оплакването на касатора за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на решението, което дори не е конкретизирано в жалбата, а касационната инстанция няма задължение да проверява служебно съдебния акт в такава насока.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 108/20.03.2018г. по а.н.д.№ 1467/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0284-002941 от 23.10.2017г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с което на И.Г.К. на основание чл.173, ал.3 от Закона за движение по пътищата са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

  

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                           2.