Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

          

 

           243     02.07.2018 година   град Стара Загора

                 

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на седми юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар  Албена Ангелова        

и с участието на прокурор Румен Арабаджиков                                                 

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 225 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

  Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

  Образувано е по касационна жалба на Община Казанлък против Решение № 106 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 1/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №  7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък.

  В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод за незаконосъобразност на наказателното постановление поради несъответствие на неговото съдържание с императивните изисквания на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.  Поддържа, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява наличието на допуснато от санкционираното лице административно нарушение, индивидуализирано в необходимата и достатъчна степен и от фактическа, и от правна страна, с посочване на всички релевантни за съставомерността на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност. Твърди, че неправилно съдът е приел, че актът за установяване на административно нарушение е съставен след изтичането на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. С подробно изложени съображения по наведеното касационно основание е направено искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №  7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък.

 

Ответникът по касационната жалба – „ССП ИМОТИ“ ЕООД – гр. Казанлък, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Казанлъшкият районен съд е отменил наказателното постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения при неговото издаване.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.  

 

Производството пред Районен съд – Казанлък се е развило по жалба на „С И.“ ЕООД – гр. Казанлък против Наказателно постановление №  7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 7404004428 от 11.12.2017г., на „ССП И.“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер 500лв., на основание чл.123, ал.1 от Закона за местните данъци и местните такси /ЗМДТ/, за нарушение на чл. 14, ал.1 от ЗМДТ.  Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че „ССП И.“ ЕООД – гр. Казанлък, като собственик на недвижим имот, находящ се в гр. Казанлък, ул. „, представляващ земя с площ от 778,00 кв.м, ведно с построените върху нея жилищна сграда с РЗП от 141,97 кв. м, не е подал декларация по чл. 14, ал.1 от ЗДМТ в законоустановения двумесечен срок, с което бездействие е осъществило състава на ал.123, ал.1 от ЗДМТ във връзка с чл. 14, ал.1 от ЗДМТ, което представлява нарушение - неподаване в срок. Декларацията е била подадена на 01.12.2017г. чрез М.Т.М., в качеството й на управител на дружеството. С нотариален акт № 139, том II, рег.№ 5916, дело № 539 от 2010г., по отношение на земя с площ от 778,00 кв. м, ведно с построените върху нея жилищни сгради с РЗП от 141,97 кв. м, въведени в експлоатация съгласно УВЕС №УВЕ-54 от 25.09.2017г., „ССП И. ЕООД се легитимира като собственик на 1/4 идеални части от описания недвижим имот. В наказателното постановление е посочено, че декларацията по чл.14 от ЗМДТ е подадена и заведена под вх. № 7404017814 от 01.12.2017г., като нарушението е установено в Дирекция "Местни приходи" в гр. Казанлък на 01.12.2017г.

 

         Казанлъшкият районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална незаконосъобразност. Въззивният съд е приел, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН за пълно описание на нарушението от фактическа страна, тъй като административно наказващият орган не е посочил всички релевантни за съставомерността на деянието факти и обстоятелства и датата на извършване на нарушението.  В мотивите към решението са изложени съображения, че допуснатите нарушения са съществени такива, имащи за последица фактическа необоснованост на повдигнатото на санкционираното лице административно обвинение и представляващи абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно.  

 

   Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

  Обосновано въззивният съд е приел, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. По аргумент от посочената разпоредба, описанието на нарушението и датата на извършването му, са задължителни  реквизити на наказателното постановление и всеки един от тези елементи следва изрично да намери обективен израз в неговото съдържание. Датата на извършване на нарушението е съществена характеристика на всяко административно нарушение и негов индивидуализиращ признак, с оглед на което  е посочена от законодателя като самостоятелен елемент от нормативно определеното съдържание на наказателното постановление. Същата е от значение както за определяне на приложимия по см. на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗАНН закон, така и за спазване на сроковете по чл. 34, ал.1, изр. второ от ЗАНН. В случая нито в съставения АУАН, нито в издаденото въз основа на него наказателно постановление, е посочена конкретна дата на извършване на нарушението. Изпълнителното деяние по повдигнатото административно обвинение, с което се осъществява състава на посоченото в наказателното постановление нарушение, е под формата на бездействие. Едно бездействие може да бъде квалифицирано като административно нарушение тогава, когато представлява неизпълнение на нормативно установено задължение за определено действие. Началният момент, от който бездействието е релевантно за съставомерността на деянието и е налице довършено нарушение е денят, следващ изтичането на законово регламентирания срок за изпълнение на задължението. В случая в обстоятелствената част на наказателното постановление не е посочен нито началния момент, от който следва да се счита възникнало задължението по чл.14, ал.1 от ЗМДТ, нито датата  на извършване на нарушението – т.е датата, на която е налице довършено нарушение и основание за налагане на административна санкция по чл.123, ал.1 от ЗМДТ. В действителност е възможно датата на нарушението да бъде определена въз основа на приложените към административнонаказателната преписка доказателства. Липсата обаче на посочена в наказателното постановление дата на нарушението не подлежи на саниране чрез тълкуване или по реда на чл.53 ал. 2 от ЗАНН. Като задължителен реквизит и елемент от нормативно регламентираното съдържание на наказателното постановление, датата на нарушението е следвало да бъде обективирана по надлежния начин, а не да се извежда от материалите по преписката или да се извлича по пътя на формалната или правната логика или по тълкувателен път, както правилно е приел Казанлъшкият районен съд. Разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН е императивна и нейното спазване е не само абсолютно условие за формална изрядност и законосъобразност на наказателното постановление, но е и гаранция за правото на защита на наказаното лице. В случая липсва изискуемото се по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН посочване и конкретизация на датата на нарушението, което съставлява съществено процесуално нарушение и абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно. 

 

         В съответствие и при правилно приложение на закона Казанлъшкият районен съд е приел и че липсва изискуемото се ясно, точно и конкретно формулиране на административното обвинение от фактическа страна. Следва да се отбележи, че наличието на доказателства за извършването на нарушението, не може да замести и да санира липсата на изискуемата се фактическа обосновка в обстоятелствената част на наказателното постановление. Наличието на всички законово изискуеми реквизити по чл.57, ал.1 от ЗАНН е въпрос на процесуална законосъобразност на наказателното постановление, а представянето на доказателства, потвърждаващи извършването на нарушението – на неговата материална законосъобразност. В случая изложената в обстоятелствената част на наказателното постановление фактическа обосновка е неясна и непълна,  като непълното и неточно описание касае обстоятелства, свързани с обективни признаци от състава на нарушението, вкл. началния  момент, от който санкционираното лице е следвало според наказващия орган да осъществи дължимото активно поведение, субсумиращо се в хипотезата на чл.14, ал.1 от ЗМДТ. А правоприлагането по принцип, и в частност административно наказателното такова, не може да почива на предположения. Административните наказания са форма на държавна принуда - репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения по повод неправомерно поведение, като именно с оглед този им характер законодателят е предвидил строго формални процесуални правила за реализирането на административно наказателната отговорност. В този смисъл всяко формално нарушение на изискванията за индивидуализация на извършеното нарушение, било то от фактическа или от правна страна, опорочава наказателното постановление и е основание за неговата отмяна. Ето защо правилно допуснатите  нарушения на изискванията по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН са квалифицирани от Казанлъшкия районен съд като съществени такива, довело до ограничаване правото на защита на нарушителя, реализиращо се в рамките на фактически и юридически формулираното съдържание на наказателното постановление.

           

         С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

        

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                            Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 1/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №  7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

                                                                          2.