Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

306                                               08.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Минка Петкова      

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков     

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №227 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Х.Р.К.  против Решение №219 от 21.03.2018г., постановено по АНД №44/2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е потвърден Електронен фиш Серия К №1775716 издаден от ОД МВР Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 100лв. на основание чл. 182 ал.2 т.3 от ЗДвП за това, че на 10.10.2017г. в 12.28 часа в община Стара Загора, път І-5км.222+200 разклон – с. Змейово управлява със скорост от 78 км/ч, в посока север-юг при ограничение от 50км/ч, въведено с пътен знак „В-26“, разположен северно на 150м, заснето със мобилна радарна система TFR1-M и отчетен километров толеранс от 3 км. с МПС ****с рег. номер ****, извършено нарушение на за скорост установено и заснето с АТС №544. Собственик, на когото е регистрирано МПС Х.Р.К.. 

За да потвърди електронния фиш РС Стара Загора е приел, че всички изисквания на специалните разпоредби на чл.189 от ЗДвП са изпълнени, поради което не е налице основание за неговата отмяна. Позовал се е конкретно на годността на вещественото доказателствено средство, изготвено посредством мобилна АТСС.

В жалбата се съдържат оплаквания за необоснованост на съдебното решение - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Твърди се, че административното нарушение не е доказано, тъй като липсват доказателства за спазване на инструкция за експлоатация на мобилната система за видеоконтрол, в която е записано че радара трябва да се насочи успоредно на пътното платно, при допустимо отклонение 8 процента към лентата на движение. От снимковия материал е видно, че ъгъла на снимащата система спрямо движените по пътя автомобили е много над 8 градуса. В инструкция било записано, че системата може да се ползва само от служители, преминали първоначално обучение за работа с тях и притежаващи протокол, издаден от сектор „Полицейска техника“. Извън изложеното, неправилно въззивния съд е приел, че е налице превишаване на скорост в населено място, тъй като не е доказано безспорно какво точно е било ограничението на скоростта в процесния участък от пътя. Няма доказателства по какъв начин е определено ограничението на скоростта. Дали със специален пътен знак или защото автомобилът се е движил извън населено място или др. Дали автомобилът е бил в обхвата на действие на знака, къде е бил поставен същия. Въз основа на изложените оплаквания за липса на доказателства за годност на вещественото доказателствено средство и за движение със скорост над нормативно определената се иска от съда да бъде отменено въззивното решението постановяване на друго, с което да бъде отменен електронния фиш.

 Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор против касационната жалба. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.   

За да потвърди електронния фиш РС Стара Загора е проверил изпълнението на изискванията на чл. 189 ал.4 от ЗДвП, като е обсъдил и представените веществени доказателства, изготвени посредством АТСС – стационарно, доказващи извършването на вмененото на касатора нарушение. В касационната жалба не се посочва номер на инструкцията, за да се провери нейното действие към датата на извършване на нарушението от една страна, а от друга годността на вещественото доказателствено средство е обусловена от спазване на разпоредбите от НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата / Наредбата/. По аргумент от чл.6 ал.1 от Наредбата в ред. ДВ бр.36 от 2015г в сила към 10.10.2017г., АТСС се използват според инструкцията на производителя. В нея няма вероятност да се съдържа изискване за ползването на АТСС-во от служители с протокол, удостоверяващ курс на обучение. По аргумент от чл.8 от Наредбата в посочената приложима редакция, АТСС се разполага на място, така че да извършва измерване на скоростта след навлизане на пътното превозно средство в зоната на ограничението, въведен с пътен знак. За спазване на изискванията на чл.7 / понастоящем отменен/, чл. 8 и чл.9 от Наредбата за работа с АТСС се съставя протокол в изпълнение на чл.10 от същия подзаконов нормативен акт, който представлява официален документ, удостоверяващ мястото за контрол, посока на движение на контролираните МПС, вида на пътя, общото ограничение на скоростта, пътен знак, който го въвежда, разстояние от пътния знак с въведено ограничение до АТСС в метри – в случая 150метра, режима на измерване – стационарен или в движение на полицейския автомобил, посока за действие – приближаващи автомобили, отдалечаващи или и в двете посоки, декларация от служителя, че АТСС е разположено и настроено съгласно изискванията за обслужване на производителя и нормативните предписания, както и че наличните пътни знаци са проверени преди и след измерването. Посочва се и протокола за метрологична проверка - №2-48-17/17.02.2017г. с годност до 17.02.2018г. Началото и края на работния процес с номерата и първи и последен клип. Съдържанието на протокола се проверява от втори служител, който не е работил с АТСС. Касатора не е оспорил съдържанието на протокола, нито авторството му, а той е доказателствено средство за спазване на всички онези условия, които са посочени като неустановени в касационната жалба. От снимковия материал не е видно какъв е ъгъла на АТСС спрямо пътното платно. Неговото съдържание е дата, час, скорост, ограничение, превишение, посока, трафик, режим и координати, регистрационен номер на автомобила. За да се приемат за основателни доводите за необоснованост на съдебното решение е следвало да бъде направено своевременно оспорване на представените писмени, а не само на вещественото доказателствено средство / снимка от изготвения клип/. При неоспорен и редовно съставен протокол по чл.10 от Наредбата, ведно с доказателства за техническа годност на АТСС, решението на въззивния съд се явява обосновано и съответно на материалния закон.  Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/21.03.2018г.,постановено по АНД №44/2018г. по описа на Старозагорския районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                                                                                                      2.