Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

257                                                      29 .06.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и първи  юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ Р.   

 

при секретаря  Ива Атанасова        

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №232 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Б.Н.Г. против Решение №216 от 20.03.2018г., постановено по АНД №520/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ №1122/28.12.2017г. на Заместник Кмета на община Стара Загора като наложеното на касатора административно наказание по чл. 29 ал.1 вр. с чл.7 ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е намалено от 2000лв. на 500лв. Административното наказание е наложено на Б.Н.Г. за това, че в качеството си на управител на ресторант „Ч.II“гр. Стара Загора, бул. ***, е допуснала заведението да работи в 01.45ч., с клиенти на 11.11.2017г.,  без надлежно издадено разрешение от община Стара Загора за работа след 23.00часа. С деянието е нарушила чл.7 ал.2 от Наредбата за обществения ред, според която разпоредба разрешение за удължено работно време на обекти се издава от Кмета на община Стара Загора за срок от една година. Наказанието е наложено на основание чл. 29 ал.1 от същата Наредба – за нарушаване на наредбата се налагат глоби в размер до 5000лв.

За да измени наказателното постановление РС Стара Загора е отхвърлил доводите за несъставомерност на деянието по чл.7 ал.2 от Наредбата, като е приел, че факта на работа на заведението след 23.00часа без разрешение за удължено работно време не представлява нарушаване на правилото на чл.7 ал.1 от същата Наредба, според която заведенията за хранене и развлечение имат работно време от 07.00ч. до 23.00часа. Според въззивния съд работа на заведението за хранене след 23.00ч без да е реализирана предвидената в чл.7 ал.2 от Наредбата възможност за придобиване на право на това правилно е квалифицирано от АНО. Въз основа на факта, че се касае за първо нарушение  и липсват отегчаващи вината факти съдът е преценил, че тежестта на нарушението съответства на глоба близка до минималния размер, предвиден в Наредбата.

С касационната жалба се иска от съда да приеме, че въззивното съдебно решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон като се излагат подробни съображения в подкрепа на това касационно основание. Касатора цитира разпоредбата на чл.7а ал.6 от Наредбата, която забранява на субектите, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, които нямат разрешение за удължено работно време, по смисъла на настоящата Наредба, както и на работещите в предприятията им да извършват дейност след 23.00часа. Иска от съда да бъде  отменено въззивното съдебно решение и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответника Община Стара Загора в писмено становище поддържа доводи за неоснователност на касационната жалба.

Представителя на окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационните жалби и предлага на съда да остави в сила въззивното съдебно решение.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледани по същество, се явява  основателна, поради следното:

Разпоредбата на чл.7 ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е материално правна и посочва компетентния административен орган, който може да издаде разрешение за удължено работно време. Разпоредбата не съдържа правило за поведение със субект наказаното в случая лице. Тази норма не може да бъде нарушена нито от търговеца, който стопанисва заведението, нито от неговите служители. Както е посочено и в касационната жалба правилото за поведение, което в случая е нарушено е въведено с разпоредбата на чл.7а ал.6 от същата Наредба, която забранява работа след 23.00часа на заведенията за хранене и развлечение, освен ако имат съответното разрешение по чл.7 ал.2 от подзаконовия нормативен акт. Нормата на чл.7а ал.6 от Наредбата визира и задължените субекти за спазване на забраната. Разпоредбата на чл.7 ал.1 от Наредбата спрямо която въззивния съд е извършвал проверка за правна квалификация в отговор на въведените с жалбата оплаквания, определя работното време на заведенията за хранене и развлечение, което би могло да бъде нарушено само от субектите, които ги стопанисват  и в това си качество определят работното им време. Нормата на чл.7 ал.1 от Наредбата не забранява изрично работа, извън посочените времеви предели от денонощието, но предвид императивното определяне на възможното работно време, би могла да бъде нарушена, но ако липсваше възможност за удължено работно време и  изричната забрана на чл.7а ал.6 от същия подзаконов нормативен акт. Обвинението за работа след установеното в чл.7 ал.1 от Наредбата работно време без разрешение за по чл.7 ал.2 сочи на осъществяване състава на чл.7а ал.6 от Наредбата, което се санкционира от общата административно наказателна разпоредба на чл.29 ал.1 от Наредбата.

Като е достигнал до извод за съответна на фактическото обвинение правна квалификация РС Стара Загора е постановил решение в разрез с нормата на чл.57 ал. 1 т.5 от ЗАНН, което следва да бъде отменено и да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

      Водим от горното и на основание чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

     ОТМЕНЯ Решение №216/10.03.2018г.,постановено по АНД №520/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

     ОТМЕНЯ НП №1122/28.12.2017г. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                  

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                                                                                                    2.