Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

 

          247     02.07.2018 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на седми юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                                                               

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА  

 

при секретар Албена Ангелова        

и с участието на прокурор Румен Арабаджиков       

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 233 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

   Образувано е по касационна жалба на „Ф.Ч..С.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „, против Решение № 765 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2674/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че извършването на вменените му административни нарушения, като основание за налагане на  административни санкции по чл.179, ал.1 във вр. с чл.125, ал.2 от ЗДДС, е доказано по безспорен и несъмнен начин. Поддържа че неправилно съдът е приел, че не е налице хипотезата на чл.117, ал.8 от ППЗДДС, изключваща задължението на дружеството да подава VIES – декларации по ЗДДС. Твърди, че съдебното решение е постановено при непълнота на доказателствата, като не са разгледани, обсъдени и преценени всички възраженията на санкционираното лице, което е довело до невярно установена фактическа обстановка и съотв. до правни изводи, направени при неправилно приложение на закона. С подробно изложени съображения по наведеното касационно основание е направено искане обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г.

           Ответникът по касационната жалба – Териториална дирекция на НАП – Пловдив, чрез процесуалния си представител по делото, в представеното писмено възражение оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че въз основа на събраните по делото доказателства обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е приел, че извършването на вменените на санкционираното лице нарушения по чл.179, ал.1 от ЗДДС са доказани по безспорен и несъмнен начин, за което излага подробни съображения.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

                                                                                                                                                           

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.   

         

           Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „Ф.Ч.К. С.” ЕООД – гр. Стара Загора, срещу Наказателно постановление /НП/ № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване - Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № F289275 от 27.01.2017г., на „Ф.Ч. .С.” ЕООД са наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лева, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че „Ф.Ч.К.С.” ЕООД, като регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с получател TIPICO CO LTD Малта с място на изпълнение на територията на друга държава членка – Малта – комисионни по Договор за услуги от 23.12.2014г., съгласно представени фактура № 82/ 11.10.2016г.; фактура № 83/ 25.10.2016г.; фактура № 84/ 08.11.2016г.; фактура № 85/ 22.11.2016г.; фактура № 86/ 06.12.2016г.; фактура № 87/ 20.12.2016г. и фактура № 88/ 31.12.2016г., не е подало в офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив VIES – декларации по ЗДДС за данъчни периоди м. октомври, м. ноември и м. декември  2016г., заедно с подадените справки декларации по ЗДДС с вх. № 24001840302/ 14.11.2016г., вх. № 24001845655/ 12.12.2016г. и вх. № 24001856657/ 12.01.2017г. в законово установения срок по чл.125, ал.5 от ЗДДС. Наказващият орган е приел, че не е налице хипотезата на чл. 117, ал.8 от ППЗДДС, за освобождаване от задължението за включване на тези доставки във VIES – декларациите, съотв. от задължението за подаване на VIES – декларации по ЗДДС за посочените данъчни периоди, тъй като съгласно становище на малтийската данъчна администрация услугите, осъществявани от посредници, са услуги, които попадат под общите разпоредби, касаещи доставки на услуги и при положение, че мястото на доставките на услугите е Малта, то те са облагаеми. 

 

          Старозагорският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална и материална законосъобразност. Въззивният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати нарушения на регламентираните в ЗАНН процесуални правила и формални изисквания, като наказателното постановление съдържа изискуемото се по чл. 57 от ЗАНН описание на нарушенията, обосноваващо в необходимата степен от фактическа и правна страна административно наказателното обвинение. По съществото на спора, въз основа на приетата за установена фактическа обстановка съдът е направил извод, че по безспорен и несъмнен начин е доказано, че „Ф.Ч.К.С.” ЕООД, като регистрирано лице по ЗДДС, което е извършило доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, не е изпълнило законово регламентираното си задължение по чл.125, ал.2 от ЗДДС заедно със справка-декларациите по чл.125, ал. 1 от ЗДДС да подаде и VIES-декларации за тези доставки за данъчните периоди м. октомври 2016г., м. ноември 2016г. и м. декември 2016г., което сочи на съставомерни от обективна страна деяния, правилно квалифицирани като административни нарушения по чл. 179, ал.1 във вр. с чл.125, ал.2 от ЗДДС, по отношение на които нарушения не е налице основание за определянето им като „маловажен случай” и за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в нарушение и при неправилно приложение на закона.   

 

Необоснован от гл. т на доказателствата и неправилен от гл. т на закона е направеният от съда извод, че по несъмнен начин е установено и доказано извършването на нарушения от „Ф.К.С.” ЕООД по повдигнатото му административно наказателно обвинение по чл. 179, ал.1 във вр. с чл.125, ал.2 от ЗДДС. Касационният жалбоподател е санкциониран на основание 179, ал.1, предл. второ от ЗДДС, съгласно която разпоредба лице, което, като е длъжно, не подаде декларацията по чл.125, ал.2, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.  От правна страна обвинението е обосновано с допуснато нарушение на чл.125, ал.2 от ЗДДС, която норма регламентира че регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. От фактическа страна извършването на вменените на санкционираното лице нарушения се основава на това, че „Фърст Чойс Кънсалт енд Сървисиз” ЕООД, като регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с получател TIPICO CO LTD Малта с място на изпълнение на територията на друга държава членка – Малта по фактура № 82/ 11.10.2016г.; фактура № 83/ 25.10.2016г.; фактура № 84/ 08.11.2016г.; фактура № 85/ 22.11.2016г.; фактура № 86/ 06.12.2016г.; фактура № 87/ 20.12.2016г. и фактура № 88/ 31.12.2016г. – комисионни по Договор за услуги от 23.12.2014г., не е подало в офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив VIES – декларации по ЗДДС за данъчни периоди м. октомври, м ноември и м. декември  2016г., заедно с подадените справки декларации по ЗДДС.

 

         Спорните по делото въпроси както във въззивното, така и в настоящото съдебно производство се свеждат до това, следвало ли е „Ф.Ч.К. .” ЕООД, за доставките на услугите по фактура № 82/ 11.10.2016г.; фактура № 83/ 25.10.2016г.; фактура № 84/ 08.11.2016г.; фактура № 85/ 22.11.2016г.; фактура № 86/ 06.12.2016г.; фактура № 87/ 20.12.2016г. и фактура № 88/ 31.12.2016г., с получател на услугите TIPICO CO LTD Малта и с място на изпълнение на територията на друга държава членка – Малта, да подаде VIES-декларации или подаването на такива декларации не се е дължало при прилагането на разпоредбата на чл.117, ал.8 от ППЗДДС.

 

 Съгласно нормата на чл.117, ал.8 от ППЗДДС, доставка на услуга по чл.21, ал.2 от ЗДДС може да не се включва във VIES декларацията, когато доставката на тези услуги е освободена в държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката. В случая Старозагорският районен съд е направил извод, че доставените от „Ф.Ч.К..С.” ЕООД услуги с получател TIPICO CO LTD Малта и място на изпълнение на територията на друга държава членка – Малта, по фактура № 82/ 11.10.2016г.; фактура № 83/ 25.10.2016г.; фактура № 84/ 08.11.2016г.; фактура № 85/ 22.11.2016г.; фактура № 86/ 06.12.2016г.; фактура № 87/ 20.12.2016г. и фактура № 88/ 31.12.2016г., не представляват освободени доставки по малтийското законодателство и съответно че не е налице хипотезата на чл.117, ал.8 от ППЗДДС, освобождаваща дружеството от задължението да подава VIES – декларации по ЗДДС за тези доставки за съответните данъчни периоди. Както административно наказващият орган така и въззивният съд са приели, че липсата на хипотезата на чл.117, ал.8 от ППЗДДС следва от получен отговор от ЦУ на НАП изх.№ М-24-ЗЗ-ЗЗ#3/21.06.2014г. със становище от Малта за данъчното третиране на доставки на услуги, съгласно което становище малтийската данъчна администрация считала, че услугите осъществявани от посредници са услуги, които попадат под общите разпоредби, касаещи доставки на услуги и при положение, че мястото на доставка на услугите е Малта, то те са облагаеми. На първо място видно от представения и приет като доказателство отговор от ЦУ на НАП изх. № М-24-ЗЗ-ЗЗ#3/21.06.2014г., становището на Малта за данъчното третиране на доставки на услуги, касае статуса на следните доставки на услуги: набиране на персонал /служители/; надзор на персонал /служители/; доставка на материали /стоки/; помощ на посредници /персонал/служители/; анализ на местоположение; намиране на подходящи търговски обекти и планиране на обзавеждане и организиране на изграждане на приемателни пунктове. В това становище и противно на приетото от органите на НАП и от въззивния съд, липсва обективирано изявление че „малтийската данъчна администрация счита, че услугите осъществявани от посредници са услуги, които попадат под общите разпоредби, касаещи доставки на услуги и при положение, че мястото на доставка на услугите е Малта, са облагаеми”. На следващо място посоченото становище на малтийските данъчни служби е дадено във връзка с направено писмено запитване от ЦУ на НАП. От приложения към доказателствения материал Протокол № 2725/ 17.03.2014г. за писмено запитване е видно, че запитването е било направено в контекста на конкретен казус за извършени плащания по конкретно посочени фактури за предоставени от „Фърст Чойс Кънсалт енд Сървисиз” ЕООД услуги с получател TIPICO CO LTD Малта по сключен между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч.К.С.” ЕООД Договор за представителство от 29.01.2011г. Ето защо основателно е възражението на санкционираното лице, че посочените по-горе запитване и отговорът на Малтийската данъчна администрация, са неотносими и правно ирелевантен към дейността и услугите, предоставяни от „Ф. К.С. ЕООД с място на изпълнение на територията на Малта, по сключения  между TIPICO CO LTD Малта и „Ф. .К.С. ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г. По силата на посочения договор, в сила от 01.01.2015г., „Ф.Ч.К.С.” ЕООД предоставя на търговските обекти – аутлети на TIPICO CO LTD Малта услуги, както следва: 1. Проследяване и контрол на всички направени залози в магазинната мрежа; 2. Проследяване и контрол на всички отменени залози на ниво магазини и в магазинната мрежа, с цел предотвратяване на измами сред франчайзите; 3. Анулиране на подозрителни заложни транзакции; 4. Контрол на боравенето с клиентски карти; 5. Проверка и заверяване на клиентска информация подадена за нови клиентски карти /кандидатури/; 6. Проследяване и контрол на заложното поведение на играчите с хазартна зависимост; 7. Активно блокиране на акаунти на играчи с хазартна зависимост и 8. Проследяване и контрол за защита на непълнолетни лица на ниво магазин и в магазинната мрежа, за предотвратяване на залози направени от непълнолетни. Като възнаграждение за предоставянето на услугите е договорено че TIPICO CO LTD Малта ще заплаща  възнаграждение – хонорар на стойност 20 % от залозите продадени в посочените в договора магазини, след приспадане на изплатените, анулираните и върнатите суми и изплатените специални залози. Очевидно е, предоставяните услуги в изпълнение на сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч. .С.” ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г., са различни от услугите, които са били предоставяни от „Ф.Ч.К.С.” ЕООД с получател TIPICO CO LTD Малта по предходно сключен Договор за представителство от 29.01.2011г., с посочен в Протокол № 2725/ 17.03.2014г. за писмено запитване предмет - посредничество за приемателни пунктове за залози на фирма Типико – Малта - посредничество за намиране и поддържане на пунктове за залагания, находящи се в Германия. Ето защо направеното писмено запитване от ЦУ на НАП за данъчното третиране на доставки на услуги, касаещи сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч. К. .” ЕООД Договор за представителство от 29.01.2011г и получения отговор от ЦУ на НАП изх.№ М-24-ЗЗ-ЗЗ#3/21.06.2014г. със становище от малтийските данъчни служби основано на предметното съдържание на този договор, са ирелевантни при преценката за данъчното третиране съгласно законодателството на Малта на доставките на услугите – предмет на сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч.К.С.” ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г., в сила от 01.01.2015г. Противно на поддържаното от процесуалния представител на ответника по касационната жалба, преценката за наличието на хипотезата на чл. 117, ал.8 от ППЗДДС за освобождаване на Ф.Ч.К.С.” от задължението за подаване на VIES – декларации за извършени доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с получател TIPICO CO LTD Малта по посочените в наказателното постановление фактури за направени в полза на Ф.Ч.К.. ЕООД плащания /комисионни/  по сключения  с  TIPICO CO LTD Малта Договор за услуги от 23.12.2014г., не може да се извършва въз основа на направеното запитване и съотв. отговора на малтийската данъчна администрация във връзка с предходно сключен между страните Договор за представителство от 29.01.2011г. – липсват каквито и да е било данни, още по-малко доказателства за твърдените сходство и идентичност на естеството на услугите по стария и по новия договор. А само по себе си обстоятелството, че издаваните и по двата договора фактури са били за „комисионни услуги”, не е достатъчно за да се приеме, че даденото становище на малтийската данъчна администрация е относимо и в настоящия случай.

Нещо повече - от представените по делото доказателства е видно, че в хода на извършвана проверка от служители на ТД на НАП – Пловдив, е изпратено запитване,  касаещо осъществяваната от „Ф.Ч.К.” ЕООД дейност и декларираните от дружеството доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на  Малта. Съгласно Протокол № П-16002415144708-073-001/ 04.05.2017г., съставен от инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, направеното до Малта запитване /искане на информация/ е във връзка с предоставяните от българското дружество услуги по сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч.К.С.” ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г. /които услуги изрично са били посочени в запитването/, при формулиран въпрос дали тези услуги /по приложение 1 към договора/, са освободени в Малта, с оглед изясняване на задължението на „Ф.Ч.К.С.” ЕООД да подава VIES декларации. В отговора по това запитване /получен със служебна бележка с изх. № 20-15-383-2/ 22.07.2016г./, е посочено, че „от представените нови подробности е очевидно, че това са специализирани услуги, пряко свързани със залагания и хазарт, които изискват специален преглед, в консултация с компетентните експерти”. Предложено е този случай да бъде третиран съгласно стандартната процедура за административно сътрудничество по Регламент 904/ 2010. Производството по извършване на проверка на „Ф.Ч.К.С.” ЕООД е било спряно във връзка с изпратена спонтанна информация по ДДС до данъчната администрация на Малта с реф. № 0216-22403/ 10.08.2016г., отговор на което запитване до датата на съставяне на Протокол № П-16002415144708-073-001/ 04.05.2017г. не е получен. Предвид така предприетите от органите на данъчната администрация действия за изясняване на данъчното третиране и статуса съгласно данъчното законодателство на Малта на услугите по приложение № 1 към сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч.К. енд С.” ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г. и формулировката на поставените въпроси, очевидно към датата на съставянето на АУАН № F289275 от 27.01.2017г. и издаването на НП № 267535-F289275 от 10.05.2017г., задължението на „Ф.Ч.С.” ЕООД да подава VIES декларации по ЗДДС за доставките на тези услуги, с оглед разпоредбата на чл. 117, ал.8 от ППЗДДС, не е било установено по несъмнен начин. Административнонаказващия орган не е изпълнил процесуалното си задължение по чл.52, ал.4 от ЗАНН, като позовавайки се на неотносимо за случая становище на Малта за данъчното третиране на доставки на услуги по Договор за представителство от 29.01.2011г. и преди получаването на отговора по запитването дали предоставяните услуги по сключения между TIPICO CO LTD Малта и „Ф.Ч.К.” ЕООД Договор за услуги от 23.12.2014г. представляват освободени доставки по малтийското законодателство Малта, за изясняване наличието на задължение за „Ф.Ч. .С.” ЕООД да подава VIES декларации, е издал наказателно постановление за налагане на административни санкции на „Ф.Ч.К.С.” ЕООД, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС.

            Ето защо необосновано и несъответно на доказателствата по делото въззивният съд е приел, че по несъмнен начин е установено, че не е налице хипотезата на чл. 117, ал.8 от ППЗДДС за освобождаване на Ф.Ч.К.С.” от задължението за подаване на VIES – декларации за извършени доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с получател TIPICO CO LTD Малта по фактура № 82/ 11.10.2016г.; фактура № 83/ 25.10.2016г.; фактура № 84/ 08.11.2016г.; фактура № 85/ 22.11.2016г.; фактура № 86/ 06.12.2016г.; фактура № 87/ 20.12.2016г. и фактура № 88/ 31.12.2016г. В тежест на наказващия орган е да установи и докаже при условията на пълно главно доказване наличието на всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянията факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност. В случая санкциониращият орган нито е установил, нито е доказал по несъмнен и безспорен начин, че за „Ф.Ч.К.С.” ЕООД, като регистрирано лице по ЗДДС, което е извършило доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава – членка, е съществувало задължението по чл.125, ал.2 от ЗДДС заедно със справка-декларациите по чл.125, ал. 1 от ЗДДС да подаде и VIES-декларации за тези доставки за данъчни периоди м. октомври 2016г., м. ноември 2016г. и м. декември 2016г. Тъкмо обратното – полученият, макар и като междинна кореспонденция отговор от малтийската данъчна администрация, че се касае са специализирани услуги, пряко свързани със залагания и хазарт, разглеждан в контекста на малтийското данъчно законодателство, сочи наличието на хипотезата на чл. 117, ал.8 от ППЗДДС за освобождаване на Ф.Ч. К.С.” от задължението за подаване на VIES – декларации за извършените доставки на тези услуги. С оглед на което обвинението за извършени от „Ф.Ч.К.С.” ЕООД съставомерни от обективна страна деяния, квалифицирани като административни нарушения по чл. 179, ал.1 във вр. с чл.125, ал.2 от ЗДДС, се явява недоказано и съответно наложените на дружеството административни санкции по това обвинение, неправилно и незаконосъобразно са били потвърдени от Старозагорския районен съд. Обжалваното съдебно решение, като постановено в нарушение и при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Вместо него следва да се постанови друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г. на Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.

 

                                                                                                                                                               Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

  Р     Е     Ш     И :

 

 

   ОТМЕНЯ  Решение № 765 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2674/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Ф.Ч.К.С.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, .  са наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лева, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно.

 

     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

        

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                          

 

                                                                                  2.