Р Е Ш Е Н И Е

 

259                                        29.06.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Ива Атанасова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №237  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от А.Д. *** против решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление №17-0327-000786/05.09.2017 год., издадено от Началника на РУ – Раднево.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати множество съществени нарушения на материалния закон и съдопризводствените правила и поради необоснованост. Съдът неправилно е приел, че нарушението е установено по безспорен начин, който извод не кореспондира със събраните по делото доказателства. От тях не се установява мястото на извършване на административното нарушение, а посоченото такова ва наказателното постановление не е точното място на извършване на нарушението. С това е накърнено правото на защита на наказаното лице и същото представлява съществено процесуално нарушение. Показанията на свидетелите А. В. и Й. Ч. са неясни, колебливи и противоречащи си, поради което не е следвало да се кредитират с доверие. Изложени са съображения, че е налице нарушение на процедурата по удостоверяване на отказа да се връчи акта за установяване на административното нарушение, тъй като св. М.И. ., е заявил, че не е присъствал когато е предявен акта и когато жалбоподателят е отказал да го подпише. Счита, че не са налице мотиви в обжалваното съдебно решение, а липсата им прави решението необосновано. Моли съда да постанови решение, с което да отмени решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево да се постанови друго, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление изцяло.

Ответникът по касация – Началника РУ - Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, не изпраща представител и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на Районния съд правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №353/2017 год. на Районен съд Раднево, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Районен съд – Раднево е потвърдил наказателно постановление №17-0327-000786 от 05.09.2017 год. на Началника на РУ – Раднево, с което на А.Д.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП. От фактическа страна е прието, че на 27.08.2017 год. около 11.40 часа в с. Знаменосец на ул.”Детелина” до дом №15 в посока юг, управлява лек автомобил „Форд екскорт” с рег.№ собственост на Д.Д.Д., като управлява горепосоченият автомобил, без да притежава СУМПС.

За да потвърди наказателното постановление, Радневският районен съд приема, че вмененото във вина на А.Д. административно нарушение е доказано по безспорен начин, при налагането на административното наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила предвидени в ЗАНН, а установеното неправомерно поведение е подведено под приложимите материалноправни разпоредби. За да достигне до този извод съдът е направил подробен анализ на събраните в хода на производството доказателства и е изложил мотиви по всяко едно от наведените в жалбата оплаквания. Всичко това, го е мотивирало да постанови решение, с което да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Жалбата е неоснователна.

При постановяването на своето съдебно решение, въззивният съд се е ръководил от установените по делото факти. В конкретния случай, имайки в предвид показанията на актосъставителя, настоящия съдебен състав намира, че вмененото във вина на Д. административно нарушение е установено по безспорен начин.

Неоснователно е и оплакването, че не е установено по безспорен начин мястото на извършването на административното нарушение. Съдът е направил подробен анализ на свидетелските показания и извел извод за безспорна установеност на мястото на извършване на административното нарушение. Следва да се отбележи, че не посочването на точния административен адрес или място на извършване на нарушение в настоящия случай, не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като административното нарушение се изразява в управлението на МПС без СУМПС, което деяние е съставомерно независимо от това, дали е във или извън населено място, на един или друг административен адрес. В хода на съдебното производство са разпитани множество свидетели, извършвани са процесуални действия по поставянето на свидетелите в очна ставка и т.н. Съдът е направил необходимото да изясни по несъмнен начин фактическата обстановка по делото и е установил по безспорен начин мястото на извършване на административното нарушение, което съответства на това посочено в наказателното постановление – с. Знаменосец, ул.“Детелина“ до дом 15.

Изложените оплаквания в касационната жалба за невръчването на АУАН по надлежен ред са неоснователни и не се подкрепят от установените в хода на съдебното производство факти и обстоятелства.

Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗАНН актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си. Според ал.2 на същата разпоредба, когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта. В конкретния случай ответника по касация е отказал изрично да подпише съставеният акт за установяване на административно нарушение, след като същият му е бил предявен по надлежния ред, бил му е прочетен и едва тогава е отказал да го подпише. Горепосочената фактическа обстановка се потвърждава от разпитаният в съдебно заседание свид. В. /актосъставител/, Й.Ч. /свидетел по установяването на нарушението и при съставянето на АУАН/ и М.П. /свидетел на отказа на касатора да подпише АУАН/. Наведеното в касационно оплакване, че свид. П. не е потвърдил отказа на А.Д. да подпише АУАН е неоснователно, тъй като в проведеното съдебно заседание на 26.02.2018 год., същият категорично заявява, че е свидетел при отказа на касатора да го подпише /лист 63 от делото, стр. 14 от протокола, абзац втори/. При така установеното, е гарантирано в пълна степен правото на защита на наказаното лице, тъй като същото се е запознало с повдигнатото му административноправно обвинение, след прочитането на АУАН и е отказало да го подпише, което е удостоверено по надлежния ред.

Неоснователно е и последното касационно оплакване, че решението е необосновано поради липса на мотиви. В обжалваното решение, съдът е направил подробен анализ на събраните доказателства по делото, посочил е кои от тях кредитира и кои не и по какви съображения, какво е установил по делото като фактическа обстановка, съответно дали същата съответства на отправеното обвинение. При така установеното е налице мотивираност на обжалваното съдебно решение, а изложеното в жалбата е голословно и не е съответства на действителното положение.

По тези съображения касационният състав на Административен съд Стара Загора намира, че решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево, е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                        

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                          2.