Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 261                                               06.07.2018 год.                     град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                   

 

                                                                    Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                            Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

при секретаря Ива Атанасова

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия Г. ДИНКОВА КАН дело № 239 по описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.   

Образувано е по касационна жалба, подадена от Главна дирекция „Надзор на пазара“ – РО за Югоизточна България, против Решение №118/23.03.18г.,  постановено по АНД №229/2018г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №ДСП-02/08.02.2018г. издадено от Началника на РО „Надзор на пазара“ Югоизточна България са наложени на „В-81“ ЕООД гр. Павел баня, имуществени санкции от по 250лв. за нарушение на чл. 52г и чл. 52б от Закона за техническите изисквания към продуктите за това, че на 08.11.2017г. в търговски обект –Магазин, намиращ се в град Павел баня, ул. „О“ №, дружеството в качеството си на търговец по смисъла на §1 ал.1 т.10 от ЗТИП като предлага електрически преносим потопяем водонагревател без обозначено наименование и адрес на управление на вносител е извършило нарушение на чл.4б т.1 от същия закон във връзка с чл.33 т.4 от НСИОСЕСПИОГН, а като предлага същия продукт и електрически кабелни удължители /разклонители/ без нанесена от производителя СЕ маркировка извършва два пъти нарушение на чл. 4б т.2 от закона във връзка с чл.33 т.1 и чл.12 ал.4 от НСИОСЕСПИОГН. За описаните в обстоятелствена част три нарушения – едно на чл. 4б т.1 от ЗТИП и две на чл. 4б т.2 от същия закон, предвид различните видове продукти без маркировка за съответствие, са наложени две имуществени санкции като предлагането на два различни продукта в нарушение на чл. 4б т.2 от ЗТИП е прието за едно нарушение.

За да отмени НП РС Казанлък е приел, че с налагането на две наказания за три отделни нарушения е допуснато противоречие с изискването на чл.18 от ЗАНН, както и че посочените в НП норми на чл.33 т.1 и т.4 от НСИОСЕСПИОГН предписват задължения за дистрибутор, каквото качество санкционирания търговец няма, а отделно тази квалификация е довела и до противоречие в правното обвинение.

С касационната жалба се оспорва правилността на тези изводи на въззивната съдебна инстанция като се иска от съда да приеме, че между дистрибутор и търговец има знак за равенство за целите на ЗТИП, както и че правилно е наложена една имуществена санкция за установената липса на СЕ маркировка върху два различни продукта. Въз основа на подробно изложени аргументи в подкрепа на тези две твърдения за допуснато нарушение на материалния закон е направено искане за отмяна на въззивното съдебно решение и постановяване на друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Ответника по касация К“В-81“ ЕООД гр. Павел баня иска от съда да бъде оставено в сила въззивното съдебно решение като поддържа изцяло правните изводи, на които същото се основава.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява  неоснователна. 

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Казанлък е Наказателно постановление №ДСП-02/08.02.2018г. издадено от Началника на РО „Надзор на пазара“ Югоизточна България с наложени на „В-81“ ЕООД гр. Павел баня имуществени санкции, както следва:

  За нарушение на чл.4б т.1 от ЗТИП във връзка с чл.33 т.4 от НСИОСЕСПИОГН и на основание чл.52г от ЗТИП имуществена санкция в размер на 250лв за това, че на 08.11.2017г. в търговския обект и в качеството си на търговец по смисъла на §1 ал.1 т.10 от ДР на ЗТИП предлага електрически  преносим потопяем водонагревател без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл.4а ал.1 от ЗТИП;

За нарушения по т.2 и т.3 от обстоятелствената част на НП, квалифицирани по чл.4б т.2 от ЗТИП във връзка с чл.33 т.1 вр. с чл.12 ал.4 от НСИОСЕСПИОГН и на основание чл. 52б от ЗТИП имуществена санкция в размер на 250лв за това, че на същата дата и място, в качеството си на търговец по смисъла на закона, предлага електрически преносим потопяем водонагревател и електрически кабелни удължители без нанесена от производителя върху продукта или върху опаковката и в придружаващи документи маркировка „СЕ“ за съответствие на продуктите.

По фактическото обвинение спор между страните не е повдигнат пред въззивната инстанция, като описаните факти на предлагане на двата вида електрически продукта без съответните обозначения по смисъла на чл. 4б т.1 и т.2 от ЗТИП не са оспорени и се установяват от представените писмени доказателствени средства. Спора по законосъобразността на наказателното постановление е досежно правилното приложение на чл.18 от ЗАНН за налагане на една имуществена санкция на основание чл.52б от ЗТИП за предлагане на два отделни вида продукти без маркировката за съответствие по чл.4б т.2 от ЗТИП,  и за субекта на задълженията по чл. 33 т.1 вр. с чл.12 ал.4 и чл.33 т.4 от НСИОСЕСПИОГН, а именно търговеца оп смисъла на §1 ал.1 т.10 от ДР на ЗТИП или „дистрибутора“ по смисъла на §1 ал.1 т.6 от ДР на НСИОСЕСПИОГН. Изводите на РС Казанлък, че е нарушен принципа на чл.18 от ЗАНН е съответен на материалния закон, тъй като с предлагането на два различни по своя вид продукти без маркировка „СЕ“ за съответствие се осъществяват отделни административни нарушения по чл. 52б от ЗТИП. Предлагането на всеки вид продукт е отделено действие, извършвано от търговеца, поради което липсата на обозначение, съгласно изискванията на чл.4б т.2 от ЗТИП  сочи на осъществяване на административни деяния в условията на реална съвкупност. Броят на предлаганите продукти от един и същи вид има значение за тежестта на деянието, тъй като определя кръга на лицата, които е възможно да бъдат засегнати. Следователно като е наложил една санкция за две отделни нарушения, АНО е постановил незаконосъобразен правораздавателен акт, който правилно е отменен от РС Казанлък.

Съответни по своя резултат са изводите на въззивния съд за незаконосъобразност и на двете наложени имуществени санкции, поради противоречие в правното обвинение, предвид свързването на разпоредбите на чл.4б т.1 и т.2 с тези на чл.33 т.1 и т.3 от НСИОСЕСПИОГН. Основателно е оплакването на касатора, че търговеца по смисъла на §1 ал.1 т.10 от ДР на ЗТИП осъществява дейност, която се включва в определението на понятието „предоставяне на пазара“ по аргумент от §1 ал.1 т.1 от ДР на НСИОСЕСПИОГН, поради което същия има и задълженията на дистрибутора, но те по своето съдържание са различни от въведените с чл. 4б т.1 и т.2 от ЗТИП, а тяхното неизпълнение се санкционира от общата административно наказателна разпоредба на чл.53а от ЗТИП.  

Административно наказателните разпоредби на чл. 52б и чл.52г от ЗТИП са конкретни състави на административни нарушения, извършени от търговци по определението на §1 ал.1 т.10 от ДР на ЗТИП като предвиждат ангажиране на административно-наказателната, съответно на имуществена отговорност на лицата, които предлагат продукти без съответната маркировка за съответствие/ чл.52б ЗТИП/ или без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие /чл.52г от ЗТИП/.  Задълженията на дистрибутора по чл.33 т.1 вр. с чл.12 ал.4 от НСИОСЕСПИОГН са следните: Преди да предостави на пазара дадено електрическо съоръжение дистрибутора се уверява, че маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно чл.12 ал. 4 - Маркировката "СЕ" се нанася върху самото електрическо съоръжение или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на електрическото съоръжение, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи. Разпоредбата на чл.33 т.4 изисква от дистрибутора преди да предостави на пазара електрическото съоръжение да се увери, че вносителят е изпълнил задълженията си по чл.25: Вносителят нанася върху електрическото съоръжение своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара. Действията по чл.33 от Наредбата са дължими преди действието „предлагане“ при това от лице, имащо качеството „дистрибутор“ по смисъла на §1 ал.1 т.6 от ДР на Наредбата. Ответника по касация е с наложена имуществена санкция в качеството му на търговец по смисъла на §1 ал.1 т.10 от ДР на ЗТИП, а не за дейността му като „дистрибутор“, регламентирана от Наредбата. Както се посочи и по-горе, задълженията на търговеца по предлагане на електрическите съоръжения, регламентирани от закона имат различно съдържание от задълженията на дистрибутора по Наредбата, а неизпълнението на последните представлява друг състав на административно нарушение, въведен от ЗТИП. Даденото с подзаконовия нормативен акт определение за предоставяне на пазара, включващо и дейността по предлагане на електрическото съоръжение по смисъла на ЗТИП не може да бъде основание за приравняване на задълженията на дистрибутора да следи предварително за спазване на съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, тъй като самия закон предвижда отделни състави на административни нарушения за търговеца и съответно за нарушения на наредбите по чл.7 от с.з. т.е. за деяния, извършени от икономическите оператори в настоящия случай. Подвеждането на неизпълнението на задължението по чл.4б от ЗТИП и под разпоредбите на Наредбата, които имат различно съдържание и се санкционират на друго законово основание, представлява съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на наказаното лице, поради което решението за отмяна на наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е      Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №118/ 23.03.2018г., постановено по АНД №229/2018г. по описа на Районен съд Казанлък.

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                               2.