Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

262                                                            29 .06.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и първи  юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

 

при секретаря  Ива Атанасова        

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №246 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на И.М.Р. против Решение №266 от 10.04.2018г., постановено по АНД №599/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №СЗ-19-ЮИР-2/25.01.2018г. на Началник РДНСК Югоизточен район с наложени на касатора „глоба“ в размер на 1000лв на основание чл.232 ал.1 т.2 предл. второ от ЗУТ / „длъжностно лице, което съгласува, одобри или издаде строителни книжа в нарушение на закона се наказва с глоба в размер от 1000лв до 5 000лв/ за нарушение на чл. 143 ал.1 т.2 от ЗУТ и „глоба“ в размер на 1000лв. за нарушение на чл.144 ал.1 т.5 вр. с чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ  за  това, че на 04.10.2017г. в качеството си на Главен архитект на Община Опан касатора одобрил инвестиционен проект за строеж трета категория без да са представени задължителните: 1. Положително становище от органите за ПБЗН и 2. Комплексен доклад –оценка за съответствие от консултант, чрез които се установява съответствието на строежа с изискванията за пожарна безопасност и с изискванията, влизащи в обхвата на оценката за съответствието по чл.142 ал.5 от ЗУТ. С гореописаните деяния Р. нарушил виновно чл.143 ал.1 т.1 и т.2 и осъществил състава на чл.232 ал.1 т.2 предложение второ от ЗУТ.

За да потвърди наказателното постановление РС Стара Загора приел, че правната квалификация на фактическото обвинение по чл. 143 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ в мотивната част на наказателното постановление не противоречи на правното основание за налагане на наказанието, посочено в диспозитива, а именно нарушение на чл. 143 ал.1 т.2 от ЗУТ, като несъответствието не е нарушило правото на защита. Изложени са подробни доводи по отношение установените по делото и неоспорени факти на одобряване на инвестиционния проект без посочените документи, представляващи основание за ангажиране на административно наказателната отговорност на Главния архитект, като досежно тежестта на нарушението и съответствието на размера на наложените наказания е съобразен характера на строежа – читалище с капацитет за над 300човека, чиято безопасност е поставена в риск. 

С касационната жалба са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон при постановяване на решението за потвърждаване на наказателното постановление, тъй като между мотивната и диспозитивна част на наказателното постановление е допуснато противоречие, нарушаващо правото на защита по аргумент от изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. С подробно изложени доводи по наведеното касационно основание се иска от съда бъде отменено въззивното съдебно решение  и да бъде постановено друго за отмяна на наказателното постановление, включително по доводи за маловажност на случая.

Ответника РДНСК ЮИР счита жалбата за неоснователна и иска от съда да бъде потвърдено съдебното решение по доводи за доказаност на административното обвинение и спазване правилата на ЗАНН относно защитата на наказаното лице.

Представителя на окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационните жалби и предлага на съда да остави в сила въззивното съдебно решение.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледани по същество се явява  основателна, поради следното:

На касатора е съставен АУАН № СЗ-19/24.11.2017г за това, че на 04.10.2017г. в качеството си на Главен архитект на община Опан одобрил инвестиционен проект за строеж „реконструкция, основен ремонт и енергийна ефективност на сграда – читалище с. Опан със ЗП 468 кв.м. и РЗП 1100 кв.м, строеж трета категория, без представени положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на населението и оценка за съответствие –комплексен доклад, изготвен от консултант, в нарушение на чл.143 ал.1 т.1 и т.2и чл.144 ал.1 т.4 вр. с чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ, за което подлежи на наказание по чл.232 ал.1 т.2 предложение второ  от ЗУТ- длъжностно лице, което одобри строителни книжа в нарушение на закона и подзаконовите актове по неговото прилагане.

С наказателното постановление е отправено същото фактическо обвинение, правно квалифицирано като нарушение на чл. 143 ал.1 т.1 и т.2, осъществяващо състава на чл. 232 ал.1 т.2 предложение второ от ЗУТ, за което са наложени две административни наказания, както следва: за нарушение на чл. 143 ал.1 т.2 и осъществяване състава на чл.232 ал.1 т.2 предложение второ и за нарушение на чл. 144 ал.1 т.5 вр. с чл.142 ал.6 т.2, осъществяващо състава на чл.232 ал.1 т.2 предл. второ от ЗУТ.

Така отправеното фактическо обвинение за одобряване на инвестиционен проект при липса на два от задължителните документа, подведено с диспозитива на НП като две отделни административни деяние по чл.232 ал.1 т.2 предл. второ от ЗУТ поставя въпроса за възможността с едно волеизявление да се осъществят едновременно в идеална съвкупност съставите на едно и също нарушение . това по чл.232 ал.1 т.2 предл второ от ЗУТ. Отговора винаги е в състава на административно наказателната разпоредба, която в случая определя като съставомерни следните деяния : съгласуване, одобряване или издаване на строителни книжа в нарушение на закона. Всяко едно от изброените волеизявления, направено въпреки задължителни изисквания на ЗУТ представлява самостоятелен състав, поради което е невъзможно с едно изявление да се осъществи повече от едно административно деяние по чл. 232 ал.1 т.2 от ЗУТ. Поради това и с АУАН е отправено едно обвинение, а именно за одобряване на инвестиционен проект при липса на два от задължителните документа, посочени в нормите на чл.143 ал.1 т.2 от ЗУТ и чл. 142 ал.6 т.2 от същия закон. В тази връзка следва да се каже, че ако в  мотивната част на НП са посочени нарушените разпоредби, но с диспозитива не за всички от тях се налага наказание не е налице нарушение на правото на защита, но в случая не този факт е определящ за законосъобразността на наложените наказания, а погрешната квалификация на едно деяние като административни нарушения, извършени в условията на идеална съвкупност, за което са наложени и две наказания. В резултат на неправилното приложение на административно наказателната разпоредба на чл.232 ал.1 т.2 от ЗУТ се е стигнало да налагане на две наказания за едно и също нарушение, което е недопустимо, точно както е правно нетърпимо и налагането на едно наказание за повече от едно нарушение. Както се посочи и по-горе акта на одобряване на строителните книжа в нарушение на ЗУТ е еднократен и сочи на осъществяване на състава на чл.232 ал.1 т.2 предл.второ от ЗУТ като всяко неизпълнение на конкретни разпоредби на ЗУТ, в случая липсата на повече от един документ, е обстоятелство имащо отношение към тежестта на деянието, а не към броя на административните нарушения. След като за одобряването, съгласуването или издаването на строителни книжа в нарушение на ЗУТ е предвидено наказание, то всеки акт на одобряване, съгласуване или издаване е административно нарушение, ако не са спазени всички изисквания на закона и подзаконовите актове по неговото прилагане. Броя на неспазените изисквания, съответно обществения интерес, който охраняват има отношение към тежестта на деянието и съответно към определя размера на наказанието. Този подход е следвал и АНО в мотивната част на наказателното постановление, но въпреки това е наложил две административни наказания за едно деяние, с което нарушил императивната забрана non bis in idem.

Като е достигнал до извод за законосъобразност на наказателното постановление РС Стара Загора е постановил решение в разрез с посочената забрана, което следва да бъде отменено и да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

      Водим от горното и на основание чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

     ОТМЕНЯ Решение №266/10.04.2018г.,постановено по АНД №599/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

     ОТМЕНЯ НП №ЗС-19-ЮИР-2/25.01.2018г. на Началник РДНСК- Югоизточен район.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                   

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                                                                                                    2.