Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 263                                                06.07.2018 год.                     град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Старозагорският административен съд, в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                   

 

                                                                    Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                            Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

при секретаря Ива Атанасова

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия Г. ДИНКОВА КАН дело №247 по описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.   

Образувано е по касационна жалба, подадена от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Стара Загора против Решение №282 от 16.04.2018г., постановено по АНД №563/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №24-001427/24.07.2017г. издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда“ наложена на К.И.А. глоба в размер на 1 500лв. за нарушение на чл. 61 ал.1 и на основание чл. 414 ал.3 от КТ за това, че на 15.06.2017г. в 11.00ч. в качеството си на работодател – регистриран земеделски производител, приема на работа Г. Я. М. като берач на обект Черешова градина, землище на с. Кирилово, община стара Загора, без преди това да сключи с него писмен трудов договор. Доказателствата, на които АНО и касатор в настоящото производство, се позовава са списък на работниците от 15.06.2017г. показанията на инспекторите, извършили проверката на място на посочената дата, същите вписани и като свидетели при съставяне на АУАН, въз основа на документи.

За да отмени наказателното постановление РС Стара Загора приема, че писменото доказателствено средство, на което АНО се позовава, а именно „списък-декларация“, съставен по време на проверката не може да служи като доказателство за декларирани от свидетеля М. факти по време на проверката, въпреки подписа му, тъй като същият е не само глухоням, но и неграмотен. Поради тези негови качества той нито е разбирал въпросите на инспекторите, които са съдържали и отговорите, нито текста под който е положил подписа си, нито е декларирал фактите под страх от наказателна отговорност. Същият свидетел М. разпитан в съдебно заседание с тълковник не поддържа посочените в списъка факти относно престиране на работна сила на 15.06.2017г. за ответника по касация срещу трудово възнаграждение. Показанията на свидетелката на защитата А. не са събрани в хода на административно наказателното производство, нито са дадени от лице, представляващо работодателя, за да бъдат ценени като подкрепящи административното обвинение. Поради изложеното, доколкото информацията въз основа на която е съставен АУАН и е издадено НП не е била събрана по начин, позволяващ проверка на нейната достоверност, и предвид на факта, че при проведения разпит по правилата на НПК свидетеля М. отрича да е престирал работна сила, съдът е заключил че административното нарушение не е безспорно доказано.

В касационната жалба се твърди, че този извод на съда е необоснован, предвид безпротиворечивите показания на инспекторите извършили проверката и на дадените пред тях показания на свидетеля А., които същата не поддържа поради заинтересованост от изхода от спора. От съда се иска да бъде прието за безспорно установено извършването на вмененото на А. административно нарушение и след отмяна на въззивното съдебно решение да се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответника по касация К.И.А. иска от съда да приеме за обосновани изводите на РС Стара Загора и да остави в сила въззивното съдебно решение, което е изцяло благоприятно за нея.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява  неоснователна. 

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е Наказателно постановление № 24-001427/24.07.2017г на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 24-001427/ 03.07.2017 г., с което на  К.И.А. е наложена глоба в размер на 1500лв. за нарушение на нчл.61 ал.1 от КТ. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че при извършена проверка на 15.06.2017г. в 11.00ч. на обект: Черешова градина в село Кирилово, стопанисвана от А. в качеството й на регистриран земеделски производител и поради това работодател, приема на работа като берач Г. Я. М. без преди това да сключи с него писмен трудов договор. Обвинението се основава на списък-декларация за датата на започване на работа – 15.06.2017г., работното време и уговорено трудово възнаграждение, без посочен размер. Декларацията е подписана от М., а съставянето на списъка на посочените в него дата и място от инспекторите, извършили проверката, същите актосъставител и свидетели по АУАН, който е съставен по документи, а именно същия списък –декларация. Касаторът не оспорва, че свидетелят М. е глухоням и неграмотен, който факт изключва като годно доказателствено средство списъка-декларация, а без него административното обвинение остава без събрани от АНО доказателства, тъй като АУАН е съставен по документи, а не въз основа на показанията на инспекторите, извършили проверката. Длъжностните лица, извършили проверката не са посочени в АУАН като свидетели-очевидци на нарушението, а като свидетели при съставяне на АУАН, поради което доказан по делото е само факта на извършване на проверката. Като е достигнал до извод за липса на доказателства за съществуване на трудово правоотношение въззивния съд е постановил обосновано съдебно решение, което следва да бъде оставено в сила.

С оглед гореизложените съображения Старозагорският административен съд намира, че не са налице наведените в касационната жалба основания за отмяна на решението на районния съд, поради което то следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е      Ш     И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №282/16.04.2018г., постановено по АНД №563/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора.

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. 

                                                                                                               2.