Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                   

264                                      .06.2018 год.                      град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета год. в състав:

                                                                       Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                  Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                         МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря Ива Атанасова с участието на прокурора Румен Арабаджиков като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева КАН дело №249 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, образувано по касационна жалба на „И.2009“ ООД ЕИК ********* гр. ***, представлявано от адвокат К. против Решение №129/29.03.2018г. на РС Казанлък, постановено по АНД №74/2018г. по описа на РС Казанлък,  с което е потвърдено Наказателно постановление №К-0045782/20.12.2017г. на Директора на РД „КЗП“ гр. Пловдив с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 1000лв. на основание чл. 214 от Закона за туризма /Който не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 на видно място в, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв./  и за нарушение на чл.132 ал.1 от Закона за туризма за това, че на 20.09.2017г., Удостоверение №00002 от 31.01.2013г. за утвърдена категория „две звезди“, издадено за туристически обект семеен хотел „А.“ гр. ***, не е поставено на видно място, с което лицето извършващо туристическата дейност –хотелиерство – „И.2009“ ООД, нарушава разпоредбата на чл.132 ал.1 от ЗТ /    На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта/.

За да потвърди наказателното постановление РС Казанлък е приел административното обвинение за установено въз основа на съставения протокол №К-0262290/20.09.2017г., представените на 03.10.2017г. и на 31.10.2017г. копие и оригинал на Удостоверение №00002/31.01.2013г. за категоризация на обекта и свидетелските показания на свидетеля по акта и актосъставителя за поставена на рецепцията на хотела табела, част от категорийната символика, издадена аз обект семеен хотел с категория „две звезди“. Предвид на факта, че дейността на дружеството касае множество потребители- „хотела бил със значителен брой места, които били заети и предвид естеството на предлаганата услуга“ , съдът е приел, че не случая не може да се подведе под хипотезата на чл.28 от ЗАНН.

С касационната жалба се твърди неправилно приложение на материалния закон – чл.28 от ЗАНН и се иска от съда да приеме, че поставянето на единия от двата категорийни символа определя случая като маловажен, тъй като потребителите не са въведени в заблуждение, нито липсва информация относно категорията на хотела и предлаганите услуги. С подробни изложени доводи за наличие на основание за освобождаване на дружеството от имуществена отговорност от съда се иска да отмени въззивното съдебно решение и да постанови друго, с което да отмени и наказателното постановление.

Ответника по касационната жалба Комисия за защита на потребителите РД Пловдив не изпраща представител и писмен отговор против касационната жалба.

Представителя на окръжна прокуратура Стара Загора дава становище за законосъобразност на обжалваното решение и предлага на съда да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. с чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

РС Казанлък е отхвърлил доводите на наказаното дружество за наличие на основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН предвид значителния брой места в хотела, повечето от които заети по време на проверката, който факт сочи на засягане на множество потребители т.е. приел, че липсата на единия от двата категорийни символа нарушава правото им на информация относно категорията туристически услуги, които им се предлагат. В мотивите на РС Казанлък липсва констатация относно целта разпоредбата на чл.132 ал.1 от ЗТ, която предписва задължение на администрацията да издаде категорийна символика и съответно задължение за лицето, извършващо туристическа дейност да постави същата на видно място. Целта е посочена изрично в чл. 132 ал.4 от ЗТ, която разпоредба изисква надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти да не въвежда в заблуждение туриста. За постигане на тази цел законодателя е въвел унифициран образец на категорийната символика, състояща се от табела и удостоверение. Табелата е предназначена да информира туристите за категорията на обекта,  но не е документ, удостоверяващ придобита категория, поради което то също се поставя на видно място, за да потвърди  верността на нейното съдържание. В настоящия случай засягането интереса на туристите се състои в невъзможността да се провери информацията. От тази им гарантирана от закона сигурност, на 20.09.2017г. са били лишени около 30 човека, предвид заетите 15 от общо 18-те стаи в хотела, които по общо приетия стандарт са  двойни. Категорийните символи се издават от Министерство на туризма по унифициран образец и не случай са два, като заедно а не поотделно предоставят информация и потвърждават верността й касателно категорията услуги, за която потребителя плаща. Следователно, нарушение на чл.132 ал.1 от ЗТ се осъществява и когато единия от двата символа не е поставен на видно място. Само за прецизност- мястото на табелата е посочено изрично в чл. 114 от същия закон, докато за удостоверението се следват изискванията на чл.132 ал.1 от Закона за туризма, но двата документа заедно удостоверяват и информират за категорията.  От значение за определяне на случая като маловажен са всички обстоятелства по неговото извършване посочени от наказващия орган и от санкционираното лице, които не са от катогерията на съставомерните. В НП органа е посочил капацитета на хотела и заетостта към момента на извършване на нарушението, а наказаното лице не се позовава на факт, който да разкрива причината за непоставяне на удостоверението на видно място в хотела, поради което не са налице смегчаващи отговорността обстоятелства, сочещи на маловажност на случая. Поставянето на табелата е от значение за съставомерността, а не за тежестта, поради което не може да се обсъжда в светлината на чл.28 от ЗАНН. Като е достигнал до извод за законосъобразност на НП РС Казанлък е постановил съдебен акт при правилно приложение на чл.28 от ЗАНН.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, съдът

 

                                       Р     Е     Ш     И     :

 

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/29.03.2018 год., постановено по АНД №74/2018 год. по описа на районен съд  Казанлък.

 Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                                     2.