Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

            354    26.10.2018 година   град Стара Загора

 

 

 

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                           Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                               РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Пенка Маринова     

и с участието на прокурор Румен Арабаджиков                                         

като разгледа докладваното от съдия Р. Тодорова КАН дело № 252 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.      

 

            Образувано е по предложение на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателни производства, приключили с влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора; Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. От фактическа страна предложението е обосновано с обстоятелството, че с Постановление на РП – Стара Загора от 24.03.2017г. е образувано досъдебно производство № 40/ 2017г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора /пр. преписка № 863/ 2017г. по описа на РП – Стара Загора/, водено срещу И.Ж.И., ЕГН **********, за това, че от неустановена дата през 2016г. до м. януари 2017г., в с. Маджерито, община Стара Загора, отглеждайки 96 броя говеда, 3 броя биволи и 4 броя овце /общо 103 бр. животни/, и складирайки в парцел УПИ ХVІІІ 223, кв. 34 отпадъчни животински продукти – торов разпад, без да има изградени съоръжения за отвеждане или събиране на инфилтрата, допуска замърсяване на подземни води, почвата и въздуха в имота си и съседните му с органични вещества и патогенни микроорганизми и с това ги прави опасни за хората, животните и растенията – престъпление по чл.352, ал.1 от НК. С Постановление на разследващ полицай от 24.11.2017г. И.Ж.И. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 352, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.  В предложението, въз основа на което е образувано настоящото съдебно производство се сочи, че са налице приключили административнонаказателни производства с реализирана спрямо И.Ж.И. административно наказателна отговорност по реда на ЗАНН за извършени деяния в инкриминирания период, съставляващи престъпление по чл. 352, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което престъпление И.Ж.И. е привлечен като обвиняем по образуваното и водено срещу него досъдебно производство. С оглед на което е направено предложение за възобновяване на административнонаказателните производства, приключили с влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора; Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и на основание чл.70, б. „д“ от ЗАНН наказателните постановления да бъдат отменени.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Стара Загора поддържа внесеното предложение.

 

         Ответникът – Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител, в съдебно заседание и в представеното по делото писмено становище,  излага доводи, че внесеното от РП – Стара Загора предложение с искане за възобновяване на административнонаказателните производства по влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г. и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., е основателно и следва да бъде уважено По отношение на предложението за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г.,  счита, че не е налице основанието по  чл.72, ал.1 във вр. с чл. 70, б. „д” от ЗАНН, тъй като с това наказателно  постановление е санкционирано лице, което не е привлечено като обвиняем и съответно срещу него не се води образуваното досъдебно производство.

 

         Заинтересованата страна – И.Ж.И., чрез пълномощника си по делото, оспорва направеното от прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора предложение за възобновяване на административнонаказателните производства по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН. Поддържа се, че в интерес на правосъдието и с оглед правото на едно лице на справедлив съдебен процес, визирано в ЕКЗПЧОС, е предложението да бъде оставено без уважение.

 

         Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез участващия по делото прокурор, дава заключение че внесеното от РП – Стара Загора предложение е мотивирано и основателно по отношение на възобновяване на административнонаказателните производства по влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г. и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г.

 

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна:

 

 С Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № 20382/ 05.07.2016г., на И.Ж.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.41, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл.13 от същата Наредба. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 16.06.2016г. в с. Маджерито, общ. Стара Загора, във връзка с отглеждания от И.Ж.И. едър рогат добитък /около 50бр./ в монолитни стопански постройки, намиращи се в неговия имот, И.Ж.И. е допуснал замърсяване с оборска тор на част от двете улици, намиращи се южно и северно от имота. Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г. е влязло в законна сила.

 

 С Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № 20993/ 27.01.2017г., на И.Ж.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 27.01.2017г. в с. Маджерито, общ. Стара Загора, И.Ж.И. е замърсил вътрешната улична мрежа, като е депонирал и пръснал около 20 куб.м оборска тор. Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г. е влязло в законна сила.

 

 С Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № 21216/ 30.09.2016г., на п.л.п. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 20.09.2016г. в с. Маджерито, общ. Стара Загора, п.л.п., като работник при И.Ж.И. – животновъд, е изхвърлял с каруца оборска тор, животински отпадъци от едър рогат добитък, кости, ребра, глави от крава и теле, както и други битови отпадъци, образувани от дейността на животновъда И.Ж.И.. Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г. е влязло в законна сила.

 

 Същевременно с Постановление на прокурор в РП – Стара Загора от 24.03.2017г. е образувано досъдебно производство /по пр. преписка № 863/ 2017г. по описа на РП – Стара Загора/, срещу И.Ж.И., ЕГН **********, за това, че от неустановена дата през 2016г. до м. януари 2017г., в с. Маджерито, община Стара Загора, отглеждайки 96 броя говеда, 3 броя биволи и 4 броя овце /общо 103 бр. животни/ и складирайки в парцел УПИ ХVІІІ 223, кв. 34 отпадъчни животински продукти – торов разпад, без да има изградени съоръжения за отвеждане или събиране на инфилтрата, допуска замърсяване на подземните води, почвата и въздуха в имота си и съседните му с органични вещества и патогенни микроорганизми и с това ги прави опасни за хората, животните и растенията – престъпление по чл.352, ал.1 от НК. Въз основа на събраните в хода на извършеното разследване по образуваното досъдебно наказателно производство доказателства с Постановление за привличане на обвиняем от 24.11.2017г., И.Ж.И. е привлечен като обвиняем в образуваното досъдебно наказателно производство,  за това, че от неустановена дата през 2015г. до м. октомври 2017г., в с. Маджерито, община Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, отглеждайки 96 броя говеда, 3 броя биволи и 4 броя овце /общо 103 бр. животни/ и складирайки в парцел УПИ ХVІІІ 223, кв. 34, на граничещите с имота улици и в дъбова гора в землището на с. Маджерито – собственост на Община Стара Загора, на отпадъчни животински продукти – торов разпад, без да има изградени съоръжения за отвеждане или събиране на инфилтрата, допуска замърсяване на подземните води и почвата в имота си и съседните му с органични вещества и патогенни микроорганизми – колииформи и спорови анаероби и с това ги прави опасни за хората, животните и растенията – престъпление по чл.352, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Предвид обстоятелството, че са налице приключили административнонаказателни производства с влезли в сила наказателни постановления за деяние, което съставлява престъпление по см. на ЗАНН, с Постановление от 12.04.2018г. на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, на основание чл. 199, чл. 244, ал. 1, т.1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 5 от НПК, образуваното наказателно производство по досъдебно производство № 40/ 2017г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора /пр. преписка № 863/ 2017г. по описа на РП – Стара Загора/, водено срещу И.Ж.И. за престъпление по чл.352, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, е спряно.

 

Предложението по чл. 70, б. „д” от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателните производства по влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора; Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, е направено от компетентния по см. на чл.72 от ЗАНН орган - наблюдаващия досъдебно производство № 40/ 2017г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора /пр. преписка № 863/ 2017г. по описа на РП – Стара Загора/ прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора и е процесуално допустимо.

 

 С оглед установеното от фактическа страна съдът намира, че разгледано по същество, направеното на основание чл.72, ал.1 във вр. с чл. 70, б. „д” от ЗАНН предложение за възобновяване на административнонаказателни производства, се явява частично основателно, по следните съображения:

 

 За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, следва да е осъществено някое от материалноправните основания, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗАНН.

 

 В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице образувано наказателно производство срещу лице, по отношение на което за същите деяния са били проведени и приключили с влезли в сила актове административнонаказателни производства с характер на наказателни по смисъла на чл. 6, §1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

 С Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015г. на ОСНК на ВКС по тълк. дело № 3/2015г., чието разрешение е потвърдено с Тълкувателно решение № 4/06.02.2018г. на ОСНК на ВКС по тълк. дело № 4/ 2017г., постановено по повод констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, е прието, че в случаите, когато след приключване на административнонаказателно производство и санкциониране на извършителя с административно наказание, се стига до преследването му за същото деяние и по реда на НПК, когато административнонаказателното производство и нарушението се определят като наказателни по смисъла на ЕКПЧ, образуването и провеждането на последващо наказателно производство за същото деяние срещу същия деец нарушава принципа „nе bis in idem“, защитен в по-широк обем от разпоредбата на чл. 4 от Протокол № 7, отнасяща се както до повторното осъждане на извършителя, така и до повторното му наказателно преследване за същото деяние. С оглед на което и предвид практиката на ЕСПЧ е прието, че преодоляването на повторното наказателно преследване на деец, спрямо когото за същото деяние е било проведено окончателно приключило административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на ЕКПЧ, което съставлява нарушение на чл. 4, §1 от Протокол № 7, може да бъде постигнато чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл. 4, §1 от Протокол № 7 във вр. чл. 24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл. 70, б. „в" ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл. 422, ал.1, т.3 от НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл. 4, §1 от Протокол № 7.

 

       След постановяване на посоченото ТР са последвали изменения в НПК и ЗАНН, с които в законодателството са регламентирани система от мерки за разрешаване на конкуренцията между административнонаказателна и наказателна отговорност. С разпоредба на чл. 70, б. „д" от ЗАНН / §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обн. в ДВ, бр.63/ 2017г., в сила от 05.11.2017г./, е въведено  ново основание за възобновяване на административнонаказателните производства. С посочената норма е предвидено, че административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа "ne bis in idem" при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР № 3/ 22.12.2015г. на ВКС по тълк. дело № 3/2015г., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол № 7 от ЕКПЧ. Новото основание по чл. 70, б. „д" от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превеса на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл. 33, ал.2 и чл. 36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието "наказателно обвинение" в практиката на ЕСПЧ. Нормата на чл. 70, б. „д" от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

 

         В случая са налице приключили първи по ред административнонаказателни производства с наказателен характер с влязло в сила НП № 1382/ 20.09.2016г. и влязло в сила НП № 386/ 20.04.2017г. и образувано за същото деяние и срещу същото лице досъдебно наказателно производство. Доколкото съществува идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя и същевременно е образувано посоченото по-горе наказателно производство, съдът приема, че са налице нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и основание по чл. 70, б. „д" от ЗАНН за възобновяване на посочените административнонаказателни производства. С оглед на което предложението за възобновяване на административнонаказателните производства по влезли в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, се явява основателно и следва да бъде уважено. Наказателните постановления следва да бъдат отменени и съответно да се прекратят  административнонаказателните производства, тъй като е недопустимо двойното санкциониране от наказателноправно естество, респ. двойното използване на репресия по отношение на едно и също лице при еднородност на фактите и обстоятелствата относно деянията, за които са издадени НП и съотв. е започнало наказателно преследване.

 

            Доколкото с Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, е ангажирана административно наказателната отговорност на п.л.п. с наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба и предвид обстоятелството, че няма данни за образувано и водено досъдебно наказателно производство срещу п.л.п.; нито има данни посоченото лице да е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 352, ал.1 от НК в образуваното досъдебно производство № 40/ 2017г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора,  предложението за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила НП № 1489/ 12.10.2016г., следва да бъде оставено без уважение, като неоснователно.

 

  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.73, ал.2 във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

  РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.   

           

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И.Ж.И. ***,  ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.41, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл.13 от същата Наредба.

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Ж.И. ***,  ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 20382/ 05.07.2016г. за нарушение по чл.41, ал.1 във вр. с чл.13 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.   

           

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И.Ж.И. ***,  ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба.

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Ж.И. ***,  ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 20993/ 27.01.2017г., за нарушение  по чл.66, ал.1, т.4 във вр. с чл.63, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като неоснователно.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

         

                                                                                                          2.