Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    269

 

       гр. Стара Загора, 02.07.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                                                                                                    РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 255 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на „Я.Д.” ЕООД гр. Стара Загора, чрез пълномощника адвокат К.А., против Решение № 281 от 14.04.2018 г. по АНД № 3694/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено  Наказателно постановление /НП/ № 24-001596/ 08.12.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 4000 лв. за нарушение на чл.62, ал.3 от КТ, като е намален размерът на наложеното наказание на 1500 лв. В жалбата се съдържат с оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на приложимия материален закон - отменително основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора НП е незаконосъобразно, а съдът неправилно е обсъдил доказателствата по делото. Счита, че се касае за маловажен случай, тъй като трудовите и осигурителни права на служителката, за договора на която не е подадено в срок уведомление до НАП, както и безопасността й, не са нарушени по никакъв начин. По тези съображения моли за отмяна на обжалваното НП.

 

 Ответникът – Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрисконсулт М. изразява становище за неоснователност на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, и предлага  решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на оспореното решение, прие за установено следното:

 

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 24-001596/ 08.12.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора въз основа на АУАН № 24-001596/ 09.11.2017 г., с което  на „Я.Д. 70” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„*****” № 85, ап.12, ЕИК 123740384, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4000 лв. на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ за нарушение по чл. 62, ал.3 от КТ. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 31.10.2017 г. на обект „Склад на едро“, находящ се в гр.Стара Загора, ул.“****“ № 100, вх.Б, партер, стопанисван от „Я.Д.“ ЕООД и на 09.11.2017г по документи в ДИТ Стара Загора  е установено, че работодотелят „Я.Д.“ ЕООД не е изпратил в тридневен срок от сключването на трудов договор № 017/ 11.08.2017г със *****, а именно до 14.08.2017г, в нарушение от 15.08.2017г, уведомление до ТД на НАП.

 

При осъществения съдебен контрол върху обжалваното НП, Районен съд Стара Загора приема, че е формално и материално законосъобразно. Счита, че в хода на  съдебното производство административното обвинение е доказано по несъмнен начин от събраните писмени и гласни доказателства. Съдът намира за неприложим състава на чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, като се обосновава, че не са налице законоустановените предпоставки за това, а и нарушението по чл.62, ал.3 от КТ изрично е изключено от обсега на чл.415в, ал1 от КТ. За пълнота на изложението отбелязва и неприложимост на института на чл.28 от ЗАНН в конкретния случай поради типичността на нарушението, което не се отличава с по-ниска степен  а обществена опасност от други сходни деяния. По отношение размера на наложената санкция съдът е приел, че липсва обосновка от наказващия орган за налагане на санкция в размер над предвидения минимален, поради което намалява размера на 1500 лв.

 

   Съдебният акт е постановен при правилно приложения на закона.

 

Административнонаказателната отговорност на „Я.Д.” ЕООД гр.Стара Загора е анжажирана за нарушение на чл.414, ал.3 от КТ, която предвижда работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. От фактическа страна обвинението е обосновано с неподаване в посочения от чл.62, ал.3 от КТ  тридневен срок от сключването на трудов договор № 017/ 11.08.2017г със ***** уведомление за това до териториална дирекция на Националната агенция за приходите Стара Загора, т.е. до 14.07.2017г.

 

С оглед така очертаната нормативна уредба правилно е прието, че при описание на нарушението не е допусната неяснота във фактическото и юридическото формулиране на обвинението. Касационният състав напълно споделя извода на районния съд, че при реализиране на административно наказателната отговорност на дружеството не са допуснати съществени процесуални нарушения.

 

От събраните по делото доказателства еднозначно се установява, че  „Я.Д.” ЕООД гр.Стара Загора в качеството си на работодател не е изпълнил в сорк задължението си по чл.62, ал.3 от КТ да изпрати до ТД на НАП Стара Загора уведомление за сключен от него на 11.08.2017г трудов договор. Всъщност спор по приетата от наказващия орган фактическа обстановка няма. Касаторът твърди само, че неизпълнението се дължи на обслужващото го счетоводно дружество и от бездействието му не са произтекли никакви вреди за служителката, тъй като своевременно са й заплатени трудовото възнаграждение и дължимите социални и здравни осигуровки.

 

При безспорно установената фактическа обстановка Старозагорският районен съд обосновано е приел по съществото на спора, че административнонаказващият орган правилно е приложил материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация като административно нарушение. Напълно се споделят мотивите на съда за намаляване размера на наложеното наказание от 5 000лв на 1 500лв поради липса на обосновка от наказващия орган за определянето му около средния размер на предвиденото в закона.

 

   Неоснователно е оплакването на касатора, че неправилно деянието не е прието за маловажен случай от районния съд. На първо място, съгласно разрешението по Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011 г. на ВАС по птълк. д. № 7/2010 г., специалният състав по глава ХIХ, раздел II от КТ на "маловажно" административно нарушение по чл.415в КТ изключва приложимостта на общата разпоредба на чл.28 от ЗАНН, според която за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. А по волята на законодателя извършеното от касатора нарушение по чл.62, ал.3 от КТ е изключено от приложното поле на привилегирования състав на чл.415в от КТ. Поради това без правно значение са изтъкнатите от наказаното лице доводи за липса на произтекли вреди от деянието му за трудовите и осигурителни права на служителката, чийто трудов договор не е бил своевременно регистриран в НАП.

 

    Като е взел предвид всичко това и е достигнал до правни изводи за изменение на НП 24-001596/ 08.12.2017г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”  гр. Стара Загора само в частта за наложеното наказание, съставът на Районен съд Стара Загора е приложил правилно материалния закон по отношение на описаното нарушение и следващото се за него наказание, поради което не е налице твърдяното в касационната жалба основание за отмяна на съдебния акт.

           

   Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 281 от 14.04.2018 г., постановено по АНД №  3694/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.