Р Е Ш Е Н И Е

 

266                                        29.06.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Ива Атанасова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело257  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.      

 Образувано е по предложение на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. От фактическа страна предложението е обосновано с обстоятелството, че въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №241491/07.07.2017 год., е било издадено Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., с което на основание чл.180, ал.1, т.1, предложение второ от ЗДвП, на В. Н. В. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 07.07.2017 год. в 10.00 часа гр. Стара Загора  в посока изток-запад до №137 е паркирал лек автомобил „Дачия“ с рег.№  собственост на Х.И.Х., като водачът отваря предна лява врата без да се убеди, че няма да създаде опасност за останалите участници в движението, в резултат на което преминаващият покрай него велосипедист с десния педал се удря /закача/ в лява врата и настъпва ПТП. Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год. е влязло в законна сила на 08.09.2017 год. Сочи се, че е образувано и досъдебно производство №1228 зм-288/2017 год. по описа на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция“, за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.„б  във вр. с чл.342, ал.1 от НК, в хода на което досъдебно наказателно производство е установено от събраните доказателства, че на 07.07.2017 год. около 10.00 часа пострадалият Ч. се е придвижвал с велосипед по бул. „“ близост до №134 в гр. Стара Загора. Движил се в дясната лента. Когато наближил на около два метра пред спрял до бордюра таксиметров автомобил, видял че вратата на водача се открехнала. Не си спомня дали задейства спирачката, но твърди, че нямал никаква възможност за реакция и заобикаляне, тъй като секунда, две по-късно врата на автомобила се доотворила и от купето излязъл водачът. В това време велосипедът се изравнил с вратата и последвал удар между две повърхности – педалът на колелото и долната част на отворената врата влезли в контакт, вследствие на което Ч. загубил равновесие и паднал на земята. От удара коляното на левия му крак се изкривило. Ч. е бил закаран за преглед в спешен център Стара Загора, а на по късен етап му е издадено СМУ№151/2017 год. От заключението на лекарят, е установено, че на Ч. е причинено навяхване на ляво коляно, разкъсване на предна кръстна връзка и на вътрешна колатериална връзка на лявото коляно, които увреждания довели до трайно затруднено движение на левия долен крайник за срок по-дълъг от 30 дни и съставляващи средна телесна повреда по смисъла на чл.129 от НК. С оглед на което е прието, че с действията си В. Н. В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343, ал.1, б. „б“ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК – водачът е нарушил чл.95 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Ж.Г.Ч.. В предложението, във връзка с което е образувано настоящото съдебно производство, се поддържа, че е налице приключило административнонаказателно производство с реализирана административнонаказателна отговорност по реда на ЗАНН за деяние, което съставлява престъпление по смисъла на НК. С оглед на което е направено предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора и на основание чл.70, б. „д“ от ЗАНН наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Стара Загора поддържа внесеното предложение.

Ответникът – Областна Дирекция на МВР -  Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не изразява становище по внесеното предложение с искане за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/2017 год.

Заинтересованата страна – Ж.Г.Ч., редовно и своевременно призован за съдебно заседание, явява се лично и изразява становище за основателност на направеното от прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора предложение за възобновяване на административнонаказателното производство по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН.

Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез участващия по делото прокурор, дава заключение че внесеното от Районна прокуратура – Стара Загора предложение е мотивирано и основателно и предлага да бъде уважено.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна:

 С Наказателно постановление №17-1228-002278 от 10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № Д241491 от 07.07.2017 год., на В. Н. В. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл.180, ал.1, т.1, предложение второ от ЗДвП, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на че на 07.07.2017 год. в 10.00 часа гр. Стара Загора на бул.““ в посока изток-запад до №137 е паркирал лек автомобил „Дачия“ с  собственост на Х. .И. Х., като водачът отваря предна лява врата без да се убеди, че няма да създаде опасност за останалите участници в движението, в резултат на което преминаващият покрай него велосипедист с десния педал се удря /закача/ в лява врата и настъпва ПТП. Наказателното постановление е връчено на В.В. на 31.08.2017 год., не е било обжалвано по съдебен ред и е влязло в законна сила.

Същевременно с Постановление за образуване на досъдебно производство от 16.10.2017 год. е образувано досъдебно производство №1228 зм-288/2017 год. по описа на Областна дирекция на МВР – Стара Загора срещу неизвестен извършител, за това, че на 07.07.2017 год. в гр. Стара Загора, по бул.“ при управление на моторно превозно средство „Дачия Сандеро“ с ДК  нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на велосипедистът Ж. .Г.Ч. - престъпление по чл.343, ал.1, б. „б“  във вр. с чл. 342, ал.1 от НК. С оглед на което е прието, че с действията си В. Н. В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343, ал.1, б. „б“, предл. второ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК. Предвид обстоятелството, че е налице приключило административнонаказателно производство с влязло в сила наказателно постановление за деяние, което съставлява престъпление по см. на ЗАНН, с Постановление от 12.03.2018 год. на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, на основание чл.199, чл.244, ал.1, т.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.5 от НПК, образуваното наказателно производство по досъдебно производство №1228 зм-288/2017 год. по описа на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора , преписка № 2716/ 2017 год. по описа на РП – Стара Загора, е спряно.

Предложението по чл.70, б.„д” от ЗАНН за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила НП  №17-1228-002278/2017 год. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР - Стара Загора е направено от компетентния по см. на чл.72 от ЗАНН орган - наблюдаващия досъдебно производство № 1228 зм-288/2017 год. по описа на ОД на МВР – Стара Загора прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора и е процесуално допустимо.

 С оглед установеното от фактическа страна съдът намира, че разгледано по същество, направеното на основание чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б.„д” от ЗАНН предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, се явява основателно, по следните съображения:

 За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, следва да е осъществено някое от материалноправните основания, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗАНН.

 В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице образувано наказателно производство срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено и приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно по смисъла на чл.6, §1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

 С Тълкувателно решение №3 от 22.12.2015 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., чието разрешение е потвърдено с Тълкувателно решение №4/06.02.2018 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №4/2017 год., постановено по повод констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагането на чл.24, ал.1, т.6 от НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, е прието, че в случаите, когато след приключване на административнонаказателно производство и санкциониране на извършителя с административно наказание, се стига до преследването му за същото деяние и по реда на НПК, когато административнонаказателното производство и нарушението се определят като наказателни по смисъла на ЕКПЧ, образуването и провеждането на последващо наказателно производство за същото деяние срещу същия деец нарушава принципа „ bis in idem“, защитен в по-широк обем от разпоредбата на чл.4 от Протокол №7, отнасяща се както до повторното осъждане на извършителя, така и до повторното му наказателно преследване за същото деяние. С оглед на което и предвид практиката на ЕСПЧ е прието, че преодоляването на повторното наказателно преследване на деец, спрямо когото за същото деяние е било проведено окончателно приключило административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на ЕКПЧ, което съставлява нарушение на чл.4, §1 от Протокол №7, може да бъде постигнато чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл.4, §1 от Протокол № 7 във вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол №7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б.„в" ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 от НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл.4, §1 от Протокол №7.

След постановяване на посоченото ТР са последвали изменения в НПК и ЗАНН, с които в законодателството са регламентирани система от мерки за разрешаване на конкуренцията между административнонаказателна и наказателна отговорност. С разпоредба на чл.70, б.„д" от ЗАНН / §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обн. в ДВ, бр.63/ 2017 год., в сила от 05.11.2017 год./, е въведено  ново основание за възобновяване на административнонаказателните производства. С посочената норма е предвидено, че административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа "ne bis in idem" при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР №3/22.12.2015 год. на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол №7 от ЕКПЧ. Новото основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превеса на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл.33, ал.2 и чл.36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл.4, §1 от Протокол №7 към ЕКПЧ за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието "наказателно обвинение" в практиката на ЕСПЧ. Нормата на чл.70, б.„д" от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

В случая е налице приключило първо по ред административнонаказателно производство с наказателен характер с влязло в сила НП №17-1228-002278/2017 год. и образувано за същото деяние и срещу същото лице досъдебно наказателно производство. Доколкото съществува идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя и същевременно е образувано посоченото по-горе наказателно производство, съдът приема, че са налице нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство. С оглед на което предложението на наблюдаващия досъдебно производство №1228 зм-288/2017 год. по описа на ОД на МВР – Стара Загора прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора, за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/2017 год. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, се явява основателно и следва да бъде уважено. Наказателното постановление следва да бъде отменено и съответно да се прекрати  административнонаказателното производство, тъй като е недопустимо двойното санкциониране от наказателноправно естество, респ. двойното използване на репресия по отношение на едно и също лице при еднородност на фактите и обстоятелствата относно деянието за което е издадено НП и съотв. е започнало наказателно преследване.

   

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.73, ал.2 във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

  РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.   

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на В. Н. В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу В. Н. В. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д241491 от 07.07.2017 год. за нарушението по чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, във връзка с чл.95, ал.1 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

         

                                                                                               2.