Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

278                                                    30.07.2018 г.                                  гр. Стара Загора

   

 В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на пети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Ива Атанасова        

и с участието на прокурора Маргарита Димитрова     

като разгледа докладваното от  съдия Галина Динкова  КАН дело № 260 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция  по безопасност на храните Стара Загора против Решение № 250 от 03.04.2018г., постановено по АНД № 3621/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 34 от 10.03.2017 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Стара Загора. В жалбата се твърди, че решението е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се извода на въззивния съд за съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в хода на развилото се административнонаказателно производство, като се твърди, че доколкото в случая не е била оспорена установената със съставения АУАН фактическа обстановка за АНО не е било налице задължение за провеждане на разследване по смисъла на чл.52, ал.4 от ЗАНН. На следващо място се твърди, че съдът неправилно е тълкувал разпоредбата на чл.169, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в резултат на което и изводът му за недоказаност на нарушението е незаконосъобразен.  С изложени доводи за формална, процесуална и материална незаконосъобразност на издаденото наказателното постановление е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено изцяло НП № 34 от 10.03.2017 г. на Директора на ОДБХ - Стара Загора .

Ответникът по касационната жалба – Н.Х.А., чрез процесуалния си представител адв. Ц. заема становище за неоснователност на подадената касационна жалба и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Заема становище че съдебното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба  на Н.Х.А. против Наказателно постановление № 34 от 10.03.2017г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора, с което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 62-ЗЖ/ 26.10.2016г., на Н.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв, на основание чл.425, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, за извършено нарушение на чл.169, т.1 от същия закон. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че след получен сигнал по телефона, на 26.10.2016г. в 15:00 часа, по пътя гр. Димитровград – гр. Стара Загора, на разклона на с. Загоре, общ. Стара Загора, е констатирано че Н.Х.А. транспортира в товарен автомобил марка „Фолксфаген“ ЛТ, с рег. № , собственост на „А“ ЕООД гр. Дупница, обл. Кюстендил, жива риба – каракуда, около 240 кг без лиценз за транспорт на жива риба, издаден от Българската агенция по безопасност на храните.

Старозагорският районен съд е отменил наказателното постановление по съображения за неговата процесуална и материална незаконосъобразност. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, установяващи че на 26.10.2016г. собственикът на описания в НП автомобил е представил в ОДБХ- Кърджали заявление за регистрация на транспортното средство и такава е била извършена, съдът е приел, че в нарушение на изискването по чл.52, ал.4 от ЗАНН, преди да се произнесе по преписката АНО не е разследвал спорните обстоятелства и не е положил дължимата грижа за установяване на релевантните обстоятелства. На следващо място е обосновал извод, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на водачът на автомобила, тъй като по аргумент от разпоредбата на чл.163 от ЗВМД транспортирането на животни се осъществява от превозвачи, получили от БАБХ лиценз за превоз и следователно субект на отговорността по чл.425, ал.1 във вр. с чл.169,т.1 от ЗВМД може да бъде именно превозвачът, който в случая е различен от санкционираното лице.  В мотивите на съдебния акт са изложени и съображения, че в нормата на чл.169, ал.1 от ЗВМД се предвижда забрана за транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства, но в условията на кумулативност, като елемент от състава на нарушението, следвало да са налице и условия, които им причиняват болка, наранявания и страдания, но такива в процесния случай не се твърдяли.  

Така постановеното решение е правилно като краен резултат, но със следните коригиращи мотиви:

Процесното наказателно постановление е издадено при допуснати съществени формални /процесуални/ нарушения, които водят до неяснота на административнонаказателното обвинение.

Отговорността на ответника по касация е ангажирана на основание чл.425, ал.1 от ЗВМД за нарушаване на разпоредбата на чл.169,т.1 от ЗВМД, съдържаща забрана за транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства и при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания. 

От фактическа страна обвинението срещу Н.А. се основава на това, че на посочените в НП време и място лицето „транспортира в товарен автомобил марка „Фолксваген“ ЛТ 46, с рег.№ , собственост на „А“ЕООД, гр.Дупница, обл.Кюстендил жива риба – каракуда, около 240 кг без лиценз за транспорт на жива риба, издаден от Българската агенция по безопасност на храните“.  

Сравнението между фактическото и правното обвинение сочи на противоречие, тъй като А. е обвинен в извършване на превоз на жива риба без лиценз за транспорт на жива риба, издаден от БАБХ, изискуем по силата на чл.163 от ЗВМД, чийто текст е цитиран в НП, а му е наложено наказание за нарушение на чл.169, т.1 от същия закон, въвеждащ забрана за транспортиране в нерегистрирани превозни средства. Процедурата за регистрация на пътни превозни средства за превозване на обектите по чл.245, ал.1 от ЗВМД е различна от производството за лицензиране на превозвачи за транспортиране на животни. Съгласно чл.163 от ЗВМД животни могат да се транспортират само от превозвачи, получили от БАБХ лиценз за превоз на кратки или продължителни разстояния, а регистрацията на ППС е с цел спазване на изискванията за тяхното специално оборудване, осигуряващо условията по чл. 161 от ЗВМД, за чието спазване гарантира забраната по чл.169, т.1 от същия закон.  Извършването на транспорт от лице, което не е превозвач по смисъла на чл.163 от ЗВМД, е различно и отделно нарушение от това по чл.169 т.1 от ЗВМД. 

Несъответствието между фактическото описание на административното нарушение и неговата правна квалификация е съществено нарушение, опорочаващо административнонаказващия акт и обуславящо неговата отмяна.

Констатираното противоречие в съдържанието на издаденото НП изключва необходимостта да се изследва въпроса дали водачът на транспортното средство е субект на отговорността по чл. 425 ал.1 вр. с чл.169 т.1 от ЗВМД, доколкото в случая, видно от изложените в обстоятелствената част на НП факти, е проверявано наличието на лиценз на собственика на превозното средство.

По изложените съображения съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено при правилно приложение на материалния закон, следва да бъде оставено в сила.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250 от 03.04.2018г., постановено по АНД № 3621/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                                      2.