Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

307                                                08.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                 

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                   МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Минка Петкова        

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков     

като разгледа докладваното от  съдия Дарина Драгнева  КАН дело №267 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на С.П.П. против Решение №280/13.04.2018г., постановено по АНД №3352/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-003321 от 27.10.2017г. на Началник Група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция с наложени на касатора глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24/двадесет и четири/ месеца на основание чл.174, ал.3, пр. второ от ЗДвП и глоба в размер на 10/десет/лв. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП. Потвърдените от въззивния съд административни наказания са наложени на касатора за това, че на 18.10.2017г. в село Оряховица, на улица без име като водач на МПС –**** **с рег. №**** , отказва да бъде изпробван с техническо средство ДРЪГ ТЕСТ 5000-0050 за установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози. Издаден е талон за медицинско изследване №0062032, с което виновно е нарушил чл.174 ал.3 предл. второ от ЗДВП, и не носи контролен талон от свидетелството за управление.

За да потвърди наложените административни наказания по чл. 174 ал.3 пр3дл. Второ от ЗДвП и чл. 183 ал.1 т.1 предл. второ от същия закон, въззивния съд е обсъдил гласните и писмени доказателствени средства в тяхната съвкупност, като е преценил, че момента на приключване на действията по претърсване и изземване съпоставен с крайния момент, до който следва да се яви нарушителя в ЦСМП за извършване на медицинско изследване, сочат на осигурена възможност за проверка на кръвта на водача с цел установяване употребата на наркотични вещества. Обосновал се е, че в талона е посочен час до 18.10ч., а според протокола за претърсване и изземване, действията са приключили в 17.00ч. Въз основа на представената заповед на Министъра на вътрешните работи от 20.07.2017г. за определяне на длъжностни лица от МВР да издават фишове, да съставят АУАН, да издават наказателни постановления и да осъществяват контролна дейност по ЗДвП е стигнал до извод за компетентност на актосъставителя и на административно наказващия орган. Изложени са мотиви и относно тежестта на нарушението, личността на водача с оглед на представената справка за извършени нарушения на ЗДвП, въз основа на които е прието, че случая не разкрива белезите по чл.28 от ЗАНН, нито сочи на несъразмерност на наказанията спрямо извършените деяния.

В жалбата се твърди, че решението е необосновано, тъй като приетата за установена фактическа обстановка не съответства на събраните в хода на съдебното следствие доказателства, а също така в хода на съдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, за които не са посочени конкретни факти в преклузивния 14-дневен срок за предявяване на касационна жалба.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Стара Загора не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна. Освен оплакванията за необоснованост на съдебното решение, съдът разглежда винаги и съответствието му с материалния закон по силата на служебното начало, което е обусловено от констатации за изпълнени изисквания на общия ЗАНН и на специалната административно наказателна разпоредба.

В настоящия случай напълно съответен на събрания по делото доказателствен материал е извода на съда, че водача е имал време да изпълни издадения талон за медицинско изследване и така да избегне ангажиране на административно наказателната отговорност. В тази връзка следва да се каже , че право на избор за начина на проверка за употреба на алкохол или наркотични вещества не е предвиден в закона. Медицинско изследване се извършва при невъзможност за проверка, чрез техническо средство и когато се изрази несъгласие с неговите показания. Следователно като е отказал да бъде изпробван с техническо средство без доказателства за съществуване на обективна пречка касатора е осъществил състава на чл.174 ал.3 предл. второ от ЗДвП, който текст е изписан в обстоятелствената част на наказателното постановление, поради което липсата на „предложение второ“ в правното обвинение не води до съмнение относно вменения му състав. В разпоредителната част основанието за налагане на административно наказание е изписано стриктно конкретно. При ангажиране на отговорността му не са допуснати нарушения на императивните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН , поради което и правото му на защита не е накърнено. Дори да е вярно твърдението, че до 17.40ч водача е присъствал на извършени спрямо него процесуално следствени действия от служители от Криминална полиция, чието извършване безспорно се установява от разпитаните свидетели на обвинението, този факт не изключва отговорността по чл.174 ал.3 от ЗДвП, поради липса на избор. Нормата е административно наказателна и съдържа алтернативни състави на административни нарушения, като с отказа да бъде извършена проба с техническо средство се осъществява един от тях, за който факта обсъдените от съда доказателствени средства за безпротиворечиви.  

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/13.04.2018г., постановено по АНД №3352/ 2017г. по описа на РС Стара Загора.

   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

                                                                                     

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                              2.