Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    271

 

     гр. Стара Загора, 02.07.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и първи юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 269 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

  Образувано е по касационна жалба на В.И.В. *** против Решение № 269/ 10.04.2018 г. по АНД № 523/ 2018 г. на Районен съд  Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 18-1228-000065/ 12.01.2018 г.,  издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуални правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора решението е немотивирано с оглед липса на доводи относно правната страна на вменените нарушения. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати формални нарушения на чл.42 и ч.57 от ЗАНН, които не са взети предвид от съда. Излага доводи за нустановеност на причината за настъпване на ПТП – движение с несъобразена скорост или загубен контрол над МПС, поради което оспорва приетата правна квалификация по чл.20, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. По тези съображения е направено искане за отмяна на решението на районния съд и  за постановяване на друго, с което да бъде отменено издаденото НП.  

 

Ответникът по касационната жалба ОД на МВР гр.Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касасионната жалба е неоснователна и предлага решението да бъде потвърдено.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           

           Разгледана по същество, се явява частично основателна.

 

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Стара Загора е НП № 18-1228-000065/12.01.2018 г.,  издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора въз основа на АУАН Серия Д № 0334374/ 02.01.2018г. с което на В.И.В. *** са наложени  административни наказания  на основание чл.185 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 200лв за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 02.01.2018 г. около 11,30 ч в община Стара Загора, на път първи клас № 5в посока юг на км.222+500 управлява лек автомобил „БМВ” с рег. №  *****,собственост на И.В.Н., като движейки се с несъобразена скорост на мокра пътна настилка и десен завой губи контрол над МПС и се блъска в бетонна предпазна ограда вляво по посака на движението си, причинявайки ПТП с материални щети по МП.

 

        За да потвърди изцяло НП, Районен съд Стара Загора е приел, че то е формално изрядно, изложената фактическа обстановка е установена по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните писмени и гласни доказателства, деянията са правилно квалифицирани, а наказанията съответстват по вид и размер на предвиденото в закона. 

 

Касационният състав на Старозагорския административен съд намира, че така постановеното решение е частично неправилно.

 

Отговорността на В.В. по т.1 от НП № 18-1228-000065/12.01.2018 г.,   е ангажирана за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП, задължаваща водачите да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. В обстоятелствената част на АУАН и НП са описани действията на В., довели до настъпване на пътно-транспортно произшествие с материални щети, а именно управление на лекия автомобил с несъобразена с пътните условия скорост, която не й позволява да го контролира. Наложено й е наказание глоба на основание чл.185 от ЗДвП - за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание.

 

С оглед така повдигнатото административно обвинение от фактическа страна настоящата инстанция намира за неправилен извода на въззвивния съд, че издаденото НП е формално изрядно в тази част. Налице е несъответствие между фактическото и юридическото формулиране на обвинението, доколкото за извършеното от В. нарушение, предвид всички негови обективни признаци, е предвидено наказание в нормата на чл.179, ал.2 от ЗДвП. В хипотезата на чл.185 от ЗДвП се наказват само деяния, които съставляват неспазване на правилата за движение по пътищата и не съдържат признаци от състава на друга наказателноправна норма. В случая безспорно се установява от описанието на възприетата фактическа обстановка, че се касае за причинено пътно-транспортно произшествие поради движение с несъобразена скорост, което покрива от обективна страна състава на нарушение по чл.179, ал.2 от ЗДвП. Допуснатото противоречие е абсолютно основание за отмяна на т.1 от процесното НП, тъй като ограничава правото на защита на наказаното лице.

 

По отношение на т.2 от НП № 18-1228-000065/12.01.2018 г.,  се споделят доводите на първоинстанционния съд, с които е обоснована законосъобразност на санкциониращия акт. Изрично е посочено както в АУАН, така и в НП, че причината за настъпилото ПТП е движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост, а именно мокра настилка и десен завой.  В изпълнение на задължението си по чл. 14 от НПК във вр. с чл. 84 от ЗАНН районният съд всестранно и пълно е изследвал всички спорни обстоятелства по делото. Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства е приел, че по несъмнен начин е установена описаната в НП фактическа обстановка относно обстоятелството, че на посочените дата, час и място санкционираното лице, в качеството си на водач на лек автомобил е причинило ПТП с материални щети. Обоснован е изводът, че извършването на твърдяното нарушение е безспорно доказано, направен след обсъждане и преценка на доказателствения материал по делото при изложени в решението мотиви относно кредитирането на събраните по делото гласни доказателствени средства. Действително не са изложени конкретни съображения относно твърденията на наказаното лице за неправилна правна квалификация на извършеното деяние, но предвид крайния резултат – потвърждаване на НП в коментираната част, който се възприема от касационния състав, това нарушение не е съществено и не се отразява на законосъобразността на решението.

 

С оглед на изложеното в съответствие и при правилно приложение на закона В.В. е санкционирана на основание чл. 179, ал.2, пр.1 от ЗДвП, който предвижда наказание глоба в размер на 200лв за причиняване на ПТП поради несъобразена скорост – деяние, подробно описано в обстоятелствената част на НП и позволяващо на привлеченото към отговорност лице да разбере в извършването на какво нарушение е обвинено.  Наложеното наказание е фиксирано в закона по вид и размер, поради което няма правна възможност за изменението му.

 

Като е достигнал до същите правни изводи относно т.2 от НП № 18-1228-000065/12.01.2018 г.,издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора и го е потвърдил по отношение на нарушението по чл.20, ал.2 от ЗДвП, Районен съд Стара Загора е постановил законосъобразен акт, който при отсъствие на твърдените касационни основания за отмяна, както и на основания за нищожност и недопустимост следва да бъде оставен в сила в тази част.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 ОТМЕНЯ Решение № 269/ 10.04.2018 г., по АНД № 523/2018 г. по описа на Районен съд  Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдена т.1 от Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018.г , издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018 г издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на В.И.В. *** ЕГН ********** е наложено  административно наказание  на основание чл.185 от ЗДвП „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

 

 ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.

 

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.             

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                   

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                            2.