Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   289

 

гр. Стара Загора, 12.07.2018 година

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  пети юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря  Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 272 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

 Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД София против Решение № 20/ 04.04.2018 г.  по АНД № 42/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 204/ 15.12.2017г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с наложена на БТК ЕАД София, ЕИК 831642181, имуществена санкция в размер на 5000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 335 във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6/13.03.2008 г за универсалната услуга по ЗЕС. В жалбата са изложени оплаквания за  постановяване на решението в нарушение на материалния и процесуалния закон, без съблюдаване целта на закона и необоснованост  - отменителни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от Наказателнопроцесуалния кодекс /НПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът счита, че съдът не е взел под внимание наведените от него доводи за незаконосъобразност на НП, както и че решението съдържа неправилни правни констатации. В тази връзка се навеждат доводи за липса на извършено нарушение, за недоказването му по безспорен начин и неправилно посочена нарушена законова разпоредба. По подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на друго, с което изцяло да бъде отменено издаденото НП, алтернативно – за намаляване размера на наказанието до законоустановения минимум.

       Ответникът Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

 

       Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението – правилно и законосъобразно. Намира нарушението за установено по безспорен начин, а наложеното наказание - за съобразено с високата степен на обществена опасност на деянието.

 

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

    Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

 

        Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

     Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Чирпан е НП № 204/ 15.12.2017г., издадено от Председателя на КРС въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № Б-302/06.11.2017 г., с което на „БТК” ЕАД гр.София, ЕИК 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 335 във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6/13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Като административно нарушение е преценено обстоятелството, че в периода 04.08.2017 г.-21.08.2017 г. „БТК” ЕАД не е осигурило на Община Чирпан – краен потребител на универсална услуга, предоставяна чрез телефонен пост с номер 041 335215, възможност за приемане и осъществяване на национални повиквания на адреса на ползване на услугата – с.Стоян Заимово /сграда кметство/, общ.Чирпан.

       За да потвърди НП, Районен съд Чирпан приема въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, че описаната в НП фактическа обстановка е безспорно установена, с оглед на което обосновава извод за извършено нарушение на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № 6/13.03.2008 г за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Според съда законосъобразно „БТК“ ЕАД е санкционирано в качеството си на предприятие по чл.3а от Наредбата, което не е осигурило на свой абонат постоянен достъп до универсална услуга по ЗЕС 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, както го задължава цитираната за нарушена разпоредба. При определяне размера на наказанието приема, че са съобразени чл.12 и чл.27 от ЗАНН с оглед високата обществена опасност на конкретното деяние и доказателствата за извършени други такива нарушения.

 

Така постановеното решение е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

В административнонаказателното производство, предмет на съдебен контрол, не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са основание за отмяна на процесното НП. АУАН и НП съдържат необходимите реквизити, изискуеми съответно от нормите на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Нарушението е ясно и конкретно описано; обстоятелствата, при които е извършено, са посочени достатъчно изчерпателно и за привлеченото към отговорност лице е напълно изяснено кога и при какви обстоятелства е извършено нарушението, за което му е наложена имуществената санкция. Не може да бъде споделено твърдението на касатора, че посочената за нарушена законова разпоредба е неправилно посочена. Както в АУАН, така и в НП за нарушена е визирана нормата на чл.4, ал.1, т.1 от от Наредба № 6/13.03.2008 г за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, която съдържа правилото за поведение, насочено към субект като наказаното в случая лице. Несъстоятелно е оплакването, че позоваването на §7 от ПЗР на ЗЕС във връзка с т.2.5 от Решение № 1317/ 2005г на КРС и Индивидуална лицензия № 100-00001/ 28.01.2005г опорочава НП, тъй като на „БТК“ ЕАД е издадено Разрешение № 01577/ 2009г, в което няма задължения в насока предоставяне на универсална услуга. Няма данни по делото разрешението да налага на касатора различни специфични задължения по предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга в сравнение с наложените задължения с индивидуалната лицензия по отменения Закон за далекосъобщенията и това да изключва задължението му за непрекъснато във времето предоставяне на телефонни услуги. В тази връзка не е допуснато никакво процесуално нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, още по-малко съществено такова, довело до ограничаване или затрудняване правото на защита на санкционираното лице и като такова, представляващо абсолютно основание за отмяна на НП.

  Въз основа на установените по делото факти от районния съд настоящият съдебен състав счита, че БТК ЕАД правилно е привлечено към административнонаказателна отговорност с процесното НП за нарушение на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № 6/13.03.2008 г за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Посочената разпоредба изисква и задължава предприятията по чл. 3а, какъвто е и касационният жалбоподател, да осигуряват на крайните потребители 24 часа на денонощието, 7 дни в седмицата възможности за приемане и осъществяване на национални и международни повиквания от/към географски и негеографски номера, както и приемане и предаване на факсимилни съобщения. По делото по един безспорен и категоричен начин е установено чрез приложените писмени доказателства – електронна жалба от Г.Т.Н.– кметски наместник на с.Стоян Заимово общ.Чирпан от 15.08.2017г, Констативен протокол № Б-АБ-186 от 13.09.2017г с данни за повреди, свързани с предоставяни услуги от „БТК“ ЕАД на телефонни постове в с.Стоян Заимово. Несъстоятелно е твърдението на касатора, че административнонаказващият орган не е доказал вмененото нарушение доколкото в констативния протокол се съдържа изрично отбелязване за началната дата на регистрираните повреди на телефонни  постове в с.Стоян Заимово и датите на отстраняването им, както и отбелязване за непровеждане на телефонни разговори в посочения в НП период 04.08.2017 г.-21.08.2017 г. Тези данни се потвърждават и от показанията на свидетеля Г.Т.Н..

 

 При тази безспорно установена фактическа обстановка законосъобразно е наложено наказание по чл.335 от Закона за електронните съобщения за нарушение на подзаконов акт по прилагането на закона. По отношение размера на имуществената санкция от 5 000лв настоящият съдебен състав споделя доводите на въззивния съд за определянето й. При отчитане на конкретните обстоятелства по извършване на нарушението, а именно поредност на деянието, продължителност на периода без предоставена обществена телефонна услуга и отстраняване на нарушението едва след публичното му оповестяване чрез електронна медия, този размер се явява съобразен с тежестта и обществената опасност на процесното деяние, както и достатъчен за осъществяване целите на индивидуалната и генералната превенция. Всичко изложено мотивира липса на необходимите условия и предпоставки за намаляване размера на така наложеното наказание.

 

 Като е достигнал до същите правни изводи относно законосъобразността на НП, районният съд е постановил правилно и обосновано решение, в съответствие със закона и доказателствата по делото.

 

  Не е налице и касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение. Не се твърдят, а и не се установяват съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.3 от НПК. При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи не се констатират порочни действия на въззивния съд, съответно не се установяват порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение.      

 

                 С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие със закона и при спазване на съдопроизводствените правила следва да бъде оставено в сила.

 

          Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК,  съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 20/ 04.04.2018 г., постановено  по АНД № 42/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление  № 204/ 15.12.2017 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

        Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

                                                                              2.