Р Е Ш Е Н И Е  309

 

      гр.Стара Загора, 10.10.2018 год.

 

    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

        Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на  двадесети септември приз две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                          Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                                                                               Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                      МИХАИЛ РУСЕВ

при секретаря Минка Петкова

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков                           ,                                                        като разгледа докладваното от  ДАРИНА ДРАГНЕВА   к.н.а.дело   276  по описа  за 2018 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

                 Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

     Образувано е по касационна жалба на В.Г.Г. против решение №131/20.02.2018 год., постановено по АНД №3709/2017 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № НП-227 от 24.11.2017год. на Министъра на земеделието, храните и горите с наложено на касатора административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. на основание чл. 42 ал.1 т.1 от Закона за опазване на земеделските земи за това, че в качеството си на Главен архитект на Община Стара Загора е издала заповед за одобряване на подробен устройствен план върху земеделска земя без да има решение за утвърдена площадка за проектиране на обект, постановено от комисията по чл.17 ал.1 от ЗОЗЗ, а именно: Заповед №19-12-96/25.04.2017г. за имот №000210 по КВС, в землището на с. Ракитница, върху 4.163дка земеделска земя от пета категория,  собственост на община Стара Загора, с което е извършила нарушение на чл.42 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ, предявено й с АУАН №10/01.11.2017г., съставен от служители на Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора.   

За да потвърди наказателното постановление РС Стара Загора е приел, че доказателствата по делото установяват извършването на нарушението, спазени са изискванията на ЗАНН и е определено наказание в минимален размер от 500лв.

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, тъй като съгласно чл. 44 ал.1 от ЗОЗЗ нарушения за земи от общинския поземлен фонд, както и в случаите по чл.41а ал.1 се установяват от определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателно постановление се издава от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

     Изложени са и съображения за нарушаване изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН при издаване на наказателното постановление.

     Ответника Министерство на земеделието и храните не се представлява е не депозира писмен отговор в срок.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, и е процесуално допустима.

        Разгледана по същество, се явява основателна.

      Посоченото основание за налагане на административното наказание е разпоредбата на 42, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, съгласно която се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. длъжностно лице, което издаде заповед за одобряване на подробен устройствен план или парцеларен план върху земеделска земя, без да има решение за утвърдена площадка (трасе) за проектиране на обект, постановено от комисиите по чл. 17, ал. 1 от същия закон. От данните по делото се установява и не е спорно между страните, че издадената от Г. в качеството й на Главен архитект на Община Стара Загора Заповед № 19-12-96 от 25.04.2017г за одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване касае имот № 000210 по КВС в землището на с. Ракитница, представляващ земеделска земя-публична общинска собственост, съгласно АКТ №15448 от 21.01.2016г. издадена въз основа на Протокола решение №19 от 01.09.2009г. на комисията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ.  

           При установената общинска собственост върху имота –обект на нарушението, приложение намира разпоредбата на чл.44 ал.1 от ЗОЗЗ, според която нарушението се установява с акт от длъжностни лица, определени от кмета на общината, а съгласно ал.2 - НП се издава от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Посочената нормативна уредба е еднозначна и не може да бъде тълкувана и прилагана по различен начин, като не е обсъдена от РС Стара Загора. Доколкото в случая нарушението не е извършено от кмета на общината, няма как да се стигне и до „правен абсурд“ АНО да наказва себе си.

 

    Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

 

    ОТМЕНЯ  Решение №131/20.02.2018г., постановено по АНД №3709/17г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-227 от 24.11.2017год. на Министъра на земеделието, храните и горите.

 

 Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                

                                                                              2.