Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          272       28.06.2018 година    град Стара Загора

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

 

          Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Зорница Делчева   

и с участието на прокурор Петко Георгиев                                          

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  КАН дело №278 по описа  за 2018год., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

   Образувано е по касационна жалба на А.С.К. ***, чрез процесуалния му представител, адкокат С. Ч. против Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К.   административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП.  

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът оспорва направения от съда извод, че извършването на вмененото на санкционираното лице административно нарушение  по чл. 104б, т.2 от ЗДвП  е доказано като поддържа, че административно наказателното обвинение е фактически, правно и доказателствено  необосновано. Твърди, че  съдът не бил анализирал показанията на свидетелите по АУАН и не бил изложил мотиви по противоречивите им показания. От тях не можело да се направи еднозначен извод, че лекият автомобил е извършена маневрата „ дрифт. ”Релевира доводи, че паркингът не път , отворен за обществено ползване.   Направено е искане съдебното решение  да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г , издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора

 

Ответникът по касационната жалба – Областна дирекция на МВР – Стара Загора  не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба  

  

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение в обжалваната му част с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на А.С.К. *** против Наказателно постановление /НП/№ 18-1228-000421 от 08.02.2018г , издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №  серия Д бл. № 0280961 от 09.01.2018г., с което  на А.К. е наложено  административно наказание:” глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 09.01.2018г. около 16.30 часа в  гр. Стара Загора на паркинга на Мол Галерия, „ниво-3”  А.К. управлява  лек автомобил  марка „ БМВ” с рег. *******, като не използва пътя по неговото предназначение , а го използва с цел извършване на „ дрифт” – рязко  подаване и повишаване оборотите на двигателя, с което превъртва задвижващите се колела, отклонявайки посоченото МПС наляво по надлъжната ос около колона на паркинга с което създава реална опасност за ПТП.  .

 

Старозагорският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление с наложено на А.К. административно  наказание: „глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП,. Въззивният съд е приел, че НП  отговаря на императивните изисквания на чл. 57,ал.1 от ЗАНН.  В мотивите към решението са изложени и съображения, че са  доказани по безспорен и несъмнен начин извършването на нарушението по повдигнатото на санкционираното лице административнонаказателни обвинение след анализ на гласните доказателства  .

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено при неправилно приложение на закона

 

Неправилен е извода  на съда, че  е доказано по безспорен и несъмнен начин извършването на нарушение по повдигнатото на санкционираното лице административнонаказателно обвинение по чл. 175а, ал.1, пр. 3 във вр. с чл.104б, т.2 от ЗДвП. Отговорността на А.С.К. е ангажирана на основание чл. 175а, ал.1, предл. трето от ЗДвП, съгласно която разпоредба се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който ползва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. От правна страна обвинението се основава на допуснато нарушение на законово регламентираната в чл.104б, т.2 от ЗДвП забрана водачът на МПС да използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. От фактическа страна извършването на вмененото на санкционираното лице нарушение е обосновано с констатацията, че на  09.01.2018г. около 16,30 часа в  гр. Стара Загора на паркинга на МОЛ „ Галерия” А. С. управлява автомобил марка „БМВ” с рег. № ******** , като не използва пътя по неговото предназначение , а го използва с цел извършване на „ дрифт” – рязко повишаване оборотите на двигателя, с което превъртва задвижващите се колела, отклонявайки посоченото МПС наляво по надлъжната ос, с което създава реална опасност за ПТП. В тежест на наказващия орган е да установи и докаже при условията на пълно главно доказване наличието на всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност. В случая приетото от наказващия орган, че описаното в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП поведение сочи на „използване на пътя за други цели, а не по предназначение” от водача на МПС, е фактически и доказателствено необосновано. Събраните във въззивното съдебно производство доказателства са индиция, че в конкретния случай извеждането на автомобила от посоката му на движение при извършената маневра може да бъде в  резултат от пътните условия и състоянието на пътната настилка.

 

              От друга страна съставът на административното нарушение по чл.175А ал.1 предл. трето от ЗДвП не съдържа като елемент създаването на предпоставка за ПТП с останалите участниците с движението, поради което се налага извод за противоречие между правно и фактическо обвинение, препятстващо правото на защита и представялващо достатъчно основание за отмяна на наложените наказания. Поведението на водача на МПС-во, описано в процесното НП сочи на нарушаване на забраната по чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП, което не се субсумира под състава на чл.175А от същия закон.

 

       С оглед на изложените съображения съдът намира, че следва да отмени съдебното решение, с което е потвърдено наказателно постановление№ 18-1228-000421 от 08.02.2018г  издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на А.К. е наложено административно наказание глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП  , като постановено при неправилно приложение и не в съответствие с материалния закон.   

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                        Р     Е     Ш     И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд,   КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

 

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К.   административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно .  

.

 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                    

   

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                             2.