Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

             292      01.08.2018 година   град Стара Загора

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на пети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                         

 

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА    

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Зорница Делчева      

и с участието на прокурор Константин Тачев    

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова   КАН дело № 282 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     

 

   Образувано е по касационна жалба на М.Ж.Ч. ***, против Решение № 298 от 23.04.2018г., постановено по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора.

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от въззивния съд извод, че при издаването на наказателното постановление са спазени законово регламентираните формални изисквания досежно неговото съдържание. Поддържа, че необосновано съдът е приел, че е налице съответствие между фактическото описание на нарушението, посочената като нарушена законова разпоредба и приложената административнонаказателна норма за санкционирането на нарушението. Твърди, че от една страна описаното в наказателното постановление като съставомерно поведение не представлява нарушение на чл.64а от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, а от друга че нарушаването на чл.64а от ЗЛОД не съставлява нарушение по административнонаказателния състав на чл. 90 от ЗЛОД. С подробно изложени съображения за наличието на противоречие между фактическата и юридическата формулировка на обвинението, което е довело до неяснота за какво точно нарушение е привлечено към отговорност санкционираното лице, е направено искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора.

 

Ответникът по касационната жалба – Регионална дирекция по горите – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата. 

 

   Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.     

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на М.Ж.Ч. против Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 272 от 04.08.2017г., на М.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че М.Ч. притежава нерегистрирани ловни трофеи на: 9 броя благороден елен; 9 броя сръндак; 1 брой препарат на благороден елен; 1 брой препарат на сръндак; 1 брой препарат на дива свиня; 25 бр. долни зъби от дива свиня и 22 бр. горни глиги от дива свиня, без документ за произход на описаните трофеи. На основание чл.61, ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата вещите /ловни трофеи/ – предмет на нарушението.

                                                                                                                                                                 

            Старозагорският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална и материална законосъобразност. Въззивният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати нарушения на регламентираните в ЗАНН формални изисквания и процесуални правила, като наказателното постановление съдържа изискуемото се по чл. 57 от ЗАНН описание на нарушението, обосноваващо в необходимата степен от фактическа и правна страна повдигнатото административнонаказателно обвинение.  Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът е направил извод, че по безспорен и несъмнен начин е установена и доказана описаната в наказателното постановление фактическа обстановка и извършването от санкционираното лице на съставомерно от обективна и субективна страна деяние – административно нарушение по чл.64а във вр. с чл.90 от ЗЛОД, по отношение на което нарушение не е налице основание за определянето му като „маловажен случай“ и за прилагането на чл.28 от ЗАНН, като наложеното наказание е към предвидения в закона минимален размер.

                

            Не се споделя извода на Старозагорския районен съд за процесуална законосъобразност на наказателното постановление в частта му за наложеното на М.Ч. административно наказание по чл.90 от ЗЛОД, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД. Основателно е възражението на касатора, че е налице несъответствие между съдържащото се в Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г. фактическото описание на нарушението, посочената като нарушена законова разпоредба и приложената за санкционирането на нарушението административнонаказателна норма. Видно от съдържанието на съставения АУАН и на издаденото въз основа на него НП, административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че М.Ч. притежава нерегистрирани ловни трофеи на  9 броя благороден елен; 9 броя сръндак; 1 брой препарат на благороден елен; 1 брой препарат на сръндак; 1 брой препарат на дива свиня; 25 бр. долни зъби от дива свиня и 22 бр. горни глиги от дива свиня, без документ за произход на описаните трофеи. От правна страна обвинението е обосновано с допуснато от М.Ч. нарушение на чл.64а от ЗЛОД, съгласно която норма се забранява препарирането, притежаването, излагането на публични места, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, продажбата, дарението или замяната на дивеч, дивечови продукти и ловни трофеи, без документи за произход. Съответно санкцията е наложена при прилагането на административнонаказателния състав на чл.90 от ЗЛОД, регламентиращ, че който укрива, съхранява, обработва, продава или превозва незаконно придобит от другиго дивеч или ловен трофей, или нерегистрирани ловни трофеи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв. Така направената фактическа формулировка и правна обосновка обаче не позволява формиране на еднозначни правни изводи за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона, като административно наказателната правна квалификация на деянието не е съответна на фактическото описание на нарушението и на посочената като нарушена нормативна разпоредба. При фактическото описание на нарушението са изложени обстоятелства, сочещи неизпълнение на две отделни регламентирани в ЗЛОД изисквания. Фактическото обвинение за притежаването на ловни трофеи без документ за произход, действително съставлява нарушение на чл. 64а от ЗЛОД, но не е съставомерно деяние по чл.90 от ЗЛОД, на основание на която норма е ангажирана отговорността на касатора. Съответно фактическото обвинение за притежаване на нерегистрирани по реда на чл.61, ал.1 от ЗЛОД ловни трофеи, макар да се субсумира в административнонаказателния състав по чл.90 от ЗЛОД, не релевира допуснато нарушение на чл.64а от ЗЛОД, каквато е направената квалификацията на деянието в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП. Следователно не е налице изискуемия се конекситет между фактическото обвинение, правната му квалификация и приложената административнонаказателна разпоредба на чл.90 от ЗЛОД.

           Административните наказания са форма на държавна принуда - репресивни мерки по повод неправомерно поведение на определено лице, като с оглед този им характер законодателят е предвидил строго формални процесуални правила и изисквания за реализирането на административнонаказателната отговорност. Всяко нарушение на изискванията за индивидуализация на извършеното нарушение, като ограничаващо правото на защита на нарушителя, реализиращо се в рамките на фактически и юридически формулираното съдържание на наказателното постановление, представлява съществено процесуално нарушение, опорочаващо наказателното постановление. Ето защо в случая посоченото по-горе процесуално нарушение представлява съществено такова и е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление в частта за наложеното на М. Ч. административно наказание, като незаконосъобразно.

 

          Доколкото от събраните по делото гласни и писмени доказателства безспорно е установено, че М.Ч. *** ловни трофеи, които ловни трофеи не са били регистрирани по реда на чл. 61, ал.1 от ЗЛОД - в ДГС или в ДЛС по място на добиването му в едномесечен срок, в съответствие със закона нерегистрираните ловни трофеи са отнети в полза на държавата. С оглед на което при правилно приложение на  закона Старозагорският районен съд е потвърдил наказателното постановление в частта му, с която на основание чл.61, ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата вещите – предмет на нарушение – нерегистрирани ловни трофеи на 9 броя благороден елен; 9 броя сръндак; 1 брой препарат на благороден елен; 1 брой препарат на сръндак; 1 брой препарат на дива свиня и трофеи от дива свиня: долни зъби -  25 бр. и горни глиги - и 22 бр.

 

          Предвид изложените съображения съдът намира, че решението на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г. в частта за наложеното на М.Ч. административно наказание глоба на основание чл.90 от ЗЛОД, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД, е постановено при неправилно приложение на закона -  касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК, с оглед на което съдебното решение в тази му част следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени наказателното постановление в посочената част. В останалата си част обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

             

        Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                                   Р     Е      Ш     И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 298 от 23.04.2018г., постановено по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора в частта за наложеното на М.Ч. административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД и вместо него постановява:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на М.Ж.Ч. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД, като незаконосъобразно.

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298 от 23.04.2018г. по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.

 

 

 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                                   

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                          

 

                                                                                   2.