Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    293

 

      гр. Стара Загора, 13.07.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  пети юли  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 283 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба от Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора против Решение № 324/02.05.2018 г., постановено по АНД № 642/ 2018 г. по описа на Районен съд  Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в противоречие с материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора изводът на районния съд за маловажност на вмененото нарушение, респективно за понасяне на отговорност от физическото лице-продавач, а не от търговското дружество-ответник, е незаконосъобразен. Счита, че с издаденото НП е потърсена обективна отговорност на търговеца по чл.83, ал.1 от ЗАНН за прилагане на нелоялна търговска практика. Обосновава, че деянието не представлява маловажен случай и освобождаване от отговорност би имало, ако търговецът е изпълнил задължението си да уведоми потребителя по подходящ начин, че грамажът на опаковката се изключва от закупената стока. По изложените съображения е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да се отмени НП съд част.

 

  Ответникът по касационната жалба„С.“ ООД гр.Стара Загора  чрез поцесуалния си представител адвокат Б.  с представено писмено възражение оспорва жалбата като неоснователна.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно по съображения за маловажност на деянието.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

           Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Стара Загора е НП № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора въз основа на АУАН № К-040850/ 07.09.2017 г., с което „С.“ ООД гр.Стара Загора на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1100 лв. за нарушение на чл.68в във връзка с чл.68г, ал.1 от ЗЗП. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: При направена проверка на 08.06.2017 г. в хранителен маркет „ С. маркет 4“, находящ се в гр. Стара Загора на ул.”Х.“/ А.” и направена контролна покупка е установено, че храните от топла и студена витрина се  предлагат в пластмасови кутии, чието тегло не е въведено на везната и теглото на опаковката се заплаща заедно с количеството на избрания хранителен продукт. Преди претегляне на поисканото количество ястия на електронната везна продавач-консултантът не е извадил теглото на празната пластмасова опаковка, въпреки че е имал тази възможност, което е установено при проверката. Това поведение е определено като увреждащо икономическите интереси на потребителите и осъществяващо общия състав на нелоялна търговска практика по чл.68г, ал.1 от ЗЗП.

 

За да отмени НП, Старозагорският районен съд е изложил съображения, че с оглед събраните по делото доказателства и разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗАНН относно личния характер на административнонаказателната отговорност, санкция е следвало да бъде наложена на продавач-консултанта, който реално е допуснал нарушението. Този извод е базиран на установен само един изолиран случай на осъществяване на вмененото нарушение, а не на трайна практика на дружеството. Според съда са налице и основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН с оглед незначителните вредни последици, при което налагане на санкция дори в минималния размер от 1000лв се явява несъразмерно тежко и не отговаря на степента на обществена опасност на деянието и дееца. Липсата на произнасяне от административнонаказващия орган в такава насока е преценено като съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на НП.

 

Решението на Районен съд Стара Загора е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

Административнонаказателната отговорност на „С.“ ООД гр.Стара Загора е ангажирана за нарушение на чл.68в във връзка с чл.68г, ал.1 от ЗЗП. Разпоредбите регламентират забрана на нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители. Наложеното наказание е на основание чл.210а от същия закон, предвиждащ за нарушение на чл. 68в, чл. 68г, чл. 68ж, т. 1 - 11, 13, 15, 18 - 23 и чл. 68к, т. 3 - 6 на виновните лица да се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 1000 до 30 000 лв.

 

       С оглед така повдигнатото административно обвинение от фактическа страна - за осъществена нелоялна търговска практика под формата на противоречие с изискванията на добросъвестност и професионална компетентност, настоящата инстанция намира за правилен извода на въззвивния съд, че издаденото НП е опорочено. Действително, съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН юридическите лица носят отговорност за неизпълнение на задължения към държавата и общината при осъществяване на тяхната дейност. Но от изложеното в обжалваното НП е видно, че недобросъвестността и професионалната некомпетентност на търговеца се свързва единствено и само с обстоятелството, че при извършената от контролните органи на КЗП проверка и направените контролни покупки „продавач-консултантът не е извадил теглото на празната пластмасова опаковка, въпреки че е имал тази възможност”. Следователно административният орган не отрича факта, че в изпълнение на нормативно регламентираните изисквания търговецът е осигурил и обезпечил възможността при тегленето на ястия от студената и топлата витрина да се отчита и изважда теглото на пластмасовите опаковки с оглед измерването и заплащането на нетното тегло на закупуваните продукти. Това се установява безспорно и от събраните писмени доказателства в производството пред районния съд. На практика изводът за осъществена от търговеца нелоялна търговска практика по смисъла на чл.68г, ал.1 от ЗЗП не е обоснован с противоречащо на изискването за добросъвестност и професионална компетентност поведение на търговеца, а с бездействие на служител на дружеството да извади теглото на опаковките при измерването, отчитането и остойностяването на теглото на продаваните продукти. За неправомерното и недобросъвестно поведение на този служител /с трудов стаж по-малко от един месец като продавач-консултант в търговския обект/ и за неспазването на въведените от работодателя вътрешни правила при обслужването на клиентите, на служителя е наложено дисциплинарно наказание. Описаният в НП един случай на неизключване на тарата при измерването и отчитането на теглото на закупуваните продукти, установен в само в един търговски обект от веригата магазини, стопанисвани от търговеца,  не може да обуслови извод, че констатираният при извършената проверка от контролните органи на КЗП неправомерен резултат на 08.06.2017г релевира недобросъвестност на търговеца и наличието на нелоялна търговска практика в цялостната дейност на  „С.“ ООД гр.Стара Загора.

 

       Всички тези факти  - относно установяването на изолиран случай на нарушение, относно въведената от търговеца организация на работа при продажба на продукти в насипно състояние, относно фактическия извършител на вмененото нарушение и предприетите спрямо него мерки, действително сочат на маловажност на констатираното противоправно поведение. Правилно районният съд е посочил, че за постигане целите на чл.12 от ЗАНН е било достатъчно да се предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Тази теза неслучайно се подкрепя и в даденото заключение на прокурора предвид ниската степен на обществена опасност както на деянието, така и на дееца.

 

       Не се споделя само изводът на съда, че необсъждането на основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН в обжалваното НП представлява съществено процесуално нарушение, обуславящо отмяна на НП. Константна е съдебната практика, че този пропуск не опорочава административнонаказателния акт доколкото при проверката за законосъобразност на едно НП съдът е длъжен да прецени дали случаят не е  маловажен.

 

        С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание за отмяна, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

 

    Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

             ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 02.05.2018 г., постановено по АНД № 642/ 2018 г. по описа на Районен съд  Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.

 

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

                           

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                            2.