Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                   

310                                     10.10.2018 год.                      град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета год. в състав:

                                                                       Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                   Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря Минка Петкова и с участието на прокурора Румен Арабаджиков като разгледа докладваното от съдия Д. Драгнева касационно административно наказателно дело №284 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК вр.  с чл.63 ал.2 от ЗАНН, образувано по касационната жалба на Дирекция «Инспекция по труда» гр. Стара Загора против Решение №265/10.04.2018г., постановено по А.Н.Д. №3276 по описа за 2107 г. на Старозагорския районен съд. С решението е отменено Наказателно постановление №24-001528/01.11.2017г. издадено от Директора на Дирекция «Инспекция по труда» с наложена на «Л.Е.» ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ за това, че на 25.09.2017г. е приел на работа Л.Ц.К.в качеството му на обучаващ се, без преди това да сключи с него писмен трудов дговор. На 25.09.2017г. в 09.15ч. е извършена проверка в офис на адрес гр. Стара Загора, ул. «**», където е установено, че лицето управлява микробис на дружеството и товарело и разтоварвало стока, като е декрарирало работно време от 09.00ч. до 18.00ч. Обвинението се основава на декларации на К. попълнени на 25.09.2017г. в 09.45ч. и в 12.43мин., в които декларира че е започнал работа като обучаващ се на 11.09.2017г., с работно време от 9.00ч до 18.00ч. без данни за размера на трудовото възнаграждение.

За да отмени наказателното постановление РС Стара Загора е приел, че от разпита на свидетелите по установяване на нарушението и на Л.Ц.К.не се установява допускане до работа на 25.09.2017г. Поради липса на съставомерно административно нарушение съдът е стигнал до извод за незаконосъобразност на наложената имуществена санкция.

 

С касационната жалба се твърди, че решението е необоснованокасационно основание по чл.349 ал.1 т.1 от НПК, поради игнориране на безпротиворечивите показания на служителите на Дирекция «Инспекция по труда», които лично са възприели полагането на труд за «Л.Е.» на посочените дата и място, и чрез визираните в наказателното постановление действия по управление на буса и товаро-разтоварни дейности. В касационната жалба се поддържа довод, че съгласно декларацията на К. същия се обучава от 11.09.2017г. От съда се иска отмени въззивното съдебно решение и да постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

 Ответника «»Л.Е.» ЕООД, чрез упълномощения си представител в писмено становище оспорва основателността на касационнатат жалба с подробно изложени съображения за липса на доказателства, установяващи времененото на дружеството административно нарушение.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Стара Загора след извършена служебна проверка за допустимост, валидност и материална законосъобразност на обжалваното съдебно решение, намира за установено следното:

Касационната жалба като подадена в срок и от санкционираното лице е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

При постановяване на съдебното решение не са допуснати наведените в жалбата касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 от НПК – необоснованост.

В касационната жалба се твърди, че лицето е прието на работа още на 11.09.2017г., което сочи на извод, че датата на нарушението не е 25.09.2017г.   Приемането-постъпването на работа е еднократен акт, който се осъществява на първия работен дентова е деня, в който започва изпълнението на трудовите правоотношения. За постъпването на работа на 25.09.2017г. са събрани свидетелските показания на две групи свидетели – на обвинението и на защитата, които въззивния съд е обсъдил в тяхната съвкупност. Свидетелите на Дирекция «Инспекция по труда» Стара Загора са възприели преместване на моторно превозно средство пред офиса, извършено при първото им посещение в 9.45ч., съответно товаро-разтоварни дейности при второто в 12.43ч. като са изискали декларации и при двете проверки от К.. И в двете декларации се твърди,че същия се обучава още от 11.09.2017г., но въпреки това контролните органи са приели, че постъпването на работа съвпада с деня на установяване на нарушението – 25.09.2017г. Съответно и защитата е организирана спрямо посочения момент на административното нарушение, като показанията на свидетеля К.и на свидетелката М./ представител на дружеството аз Стара Загора/ съвпадат относно момента, в който за първи път са провели разговор във връзка с наемането му на работа – 25.09.2017г., но следобяд / виж стр.3 от протокола на о.с.з. от 28.03.2018г/. Спор между двамата свидетели е възникнал при очната им ставка относно факта, дали му е наредено да се обучава от същия момент, който следва посочения в НП час на допускане до работа или само му е указано да представи документи за изготвяне на трудов договор, както и дали е изразено съгласие с вече започналото по инициатива на друг служител обучение. От очната ставка обаче се устаноявва, че декларираната дата като начало на изпълнението на трудовия договор е невярна, предвид съгласието на К., че се е видял с М. следобяд на 25.09.2017г. Следователно обвинението не се доказва с посочените в касационната жалба и в наказателното постановление декларации, нито с разпита на служителите на Дирекция «Инспекция по труда». Те нямат знания за момента, от който започва престирането на работна сила по несключения трудов договор. При този спор и предвид показанията на свидетеля Т., че лицето К. не се е обучавало преди да си подаде молбата за напускане, а тя е подадена през месец септември, обвинението се явява недоказано.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

                                         Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №265/10.04.2018г., постановено по а.н.д.№ 3276/17г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                                   2.