Р Е Ш Е Н И Е

 

285                                        25.07.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на пети юли две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Ива Атанасова и в присъствието на прокурора Маргарита Димитрова, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №286  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на "Българска телекомуникационна компания"ЕАД гр. София, представлявана Изпълнителния директор И. Х. З., чрез пълномощника си по делото юиск. М.К. против Решение №10/10.04.2018 г. по АНД №41/2018 год. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 205/15.12.2018 год., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с наложена на „БТК“ЕАД София, ЕИК 831642181, имуществена санкция в размер на 5000.00 лв. за извършено административно нарушение на  чл.335 във връзка с чл.336 от Закона за електронните съобщения във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № 6/13.03.2008 год. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

В жалбата се твърди, че решението е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон - отменителни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от Наказателнопроцесуалния кодекс /НПК/ във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът счита, че съдът не е взел под внимание наведените от него доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление. Съдът не е обсъдил наведените от касатора възражения, че необосновано е прието, че предоставяната услуга е универсална такава по смисъла на закона. По подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на друго, с което да бъде отменено издаденото наказателно постановление, алтернативно е направено искане за намаляване на наложената санкция до минималния размер предвиден в закона.

Ответникът Комисията за регулиране на съобщенията гр. София, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението – правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Районен съд Чирпан е потвърдил като правилно и законосъобразно Наказателно постановление /НП/ №205/15.12.2018 год., издадено от Председателя на КРС въз основа на Акт за установяване на административно нарушение №Б-301/06.11.2013 год., с което на „БТК“ЕАД гр. София, ЕИК 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лв. за извършено административно нарушение на  чл.335 във връзка с чл.336 от Закона за електронните съобщения във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № 6/13.03.2008 год. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Като административно нарушение е преценено обстоятелството, че в периода 04.08.2017 год. – 21.08.2017 год. „БТК“ЕАД не е осигурило на А. Т. – краен потребител на универсална услуга, предоставяна чрез телефонен пост 041 335387 възможности за приемане и осъществяване на национални повиквания на адреса на услугата: с. Стоян Заимово, община Чирпан, област Стара Загора. След съставянето на акта за установяване на административно нарушение, касаторът е подал възражение, с което е поискал да бъде прекратено образуваното административнонаказателно производство, като се твърди, че вмененото нарушение не е доказано по категоричен начин, а не предоставянето на услугата е вследствие на откраднат телефонен кабел в лозов масив. Трасето впоследствие е било изместено извън лозовият масив. За не предоставянето на услугата, абонатът е компенсиран с корекциите в кредитна сметка №1233285424/02.09.2017 год.

При осъществения контрол за законосъобразност Районен съд Чирпан приема въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка е безспорно установена, с оглед на което обосновава извод за извършено нарушение на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба №6/13.03.2008 год. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Според съда законосъобразно „БТК“ЕАД е санкционирано в качеството си на предприятие по чл.3а от Наредбата, което не е подсигурило на свой абонат постоянен достъп до обществена телефонна услуга, като при определяне размер на наказанието била съобразена разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. При индивидуализацията на наказанието е съобразена тежестта на нарушението, степента на засягане на обществените отношения, като размера му е справедливо определен и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН.

Така постановеното решение е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

В административнонаказателното производство, предмет на съдебен контрол, не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са основание за отмяна на процесното наказателно постановление. Актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление съдържат необходимите реквизити, изискуеми съответно от нормите на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Нарушението е ясно и конкретно описано; обстоятелствата, при които е извършено, са посочени достатъчно изчерпателно и за привлеченото към отговорност лице е напълно изяснено кога и при какви обстоятелства е извършено нарушението, за което му е наложена имуществената санкция. Както в актът за установяване на административното нарушение, така и в наказателното постановление, за нарушена е визирана нормата на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба №6/13.03.2008 год. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

Въз основа на установените по делото факти от районния съд настоящият съдебен състав счита, че „БТК“ЕАД правилно е привлечено към административнонаказателна отговорност с процесното НП за нарушение на чл. 4, ал.1, т.1 от Наредба №6/13.03.2008 г за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Посочената разпоредба изисква и задължава предприятията по чл. 3а, какъвто е и касационният жалбоподател, да осигуряват на крайните потребители 24 часа на денонощието, 7 дни в седмицата възможности за приемане и осъществяване на национални и международни повиквания от/към географски и негеографски номера, както и приемане и предаване на факсимилни съобщения. По делото по един безспорен и категоричен начин е установено чрез приложените писмени доказателства –Констативен протокол №Б-ЮД-182 от 07.09.2018 год. и Констативен протокол №Б-АБ-186 от 13.09.2018 год. с приложено към него документи от „БТК“ЕАД. При тази безспорно установена фактическа обстановка законосъобразно е наложено наказание по  чл. 335 от Закона за електронните съобщения за нарушение на подзаконов акт по прилагането на закона.

Неоснователно е касационното оплакване, че не е ясно защо е прието, че предоставяната услуга е универсална такава. Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в разпоредбата на чл.182, ал.1 от ЗЕС, универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. В конкретния случай не е налице предоставянето на договор от страна на касатора, от който да е видно вида на предоставяната услуга, поради не съхраняването от негова страна на подписаният договор. В същото време, обаче, съдът намира, че в конкретния случай е налице предоставянето на универсална услуга, по смисъла на чл.182, ал.2, т.1 от ЗЕС. Безспорно е, че е налице свързване на абоната в определено местоположение /адреса му в с. Стоян Заимово/ към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология. Всъщност, касаторът не доказва, че предоставяната услуга на абоната А. Т. е различна от универсалната такава по смисъла на чл.182 от Закона за електронните съобщения.

По отношение наложената имуществената санкция от 5 000.00 лв. настоящият съдебен състав споделя доводите на въззивния съд за определянето й размер на 5000.00 лв. При отчитане на конкретните обстоятелства по извършване на нарушението, а именно поредност на деянието и продължителност на периода без предоставена обществена телефонна услуга, този размер се явява съобразен с тежестта и обществената опасност на процесното деяние, както и достатъчен за осъществяване целите на индивидуалната и генералната превенция.

Като е достигнал до същите правни изводи, районният съд е приложил правилно материалния закон, поради което не са налице твърдяните в касационната жалба основания за отмяна на съдебния акт.

С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/10.04.2018 год., постановено по АНД №41/2018 год. на Районен съд Чирпан.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране                      

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

  

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                           2.