Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

328                                 10.10.2018г.                гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                 Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                               Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                        СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при секретаря: Стефка Христова

и с участието на прокурора: Константин Тачев    

като разгледа докладваното от  съдия  Манолов КАН дело № 287 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.70 – 73 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

Образувано е по предложение на и.д. районен прокурор на РП Гълъбово, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1, вр. чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателни производства, приключили с издаване на Наказателни постановления (НП) № 601/05.02.2018г. и № 602/05.02.2018г., издадени от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора. От фактическа страна предложението е обосновано с обстоятелството, че досъдебно производство №477зм283/2017г. по описа на Районно управление – Гълъбово е образувано с постановление на Районна прокуратура – Гълъбово на 12.02.2018г., за престъпление по чл.235, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК. В хода на разследването, като обвиняем за престъплението, за което е образувано досъдебното производство, е привлечен Т.М.А.. В хода на разследването е установено, че през месец август 2017г. А. закупил от непознати за него лица 5 куб.м. дърва за огрев, които били без контролна горска марка и без превозен билет. При покупката на дървен материал А. съзнавал, че той е придобит незаконно от горския фонд от лицата, които му го продали. На 15.12.2017г. А. *** от служители на ТП „ДГС“ – Стара Загора и служители на РУ – Гълъбово. Служителите констатирали, че в дворното си място А. съхранява 5 куб.м. дърва за огрев от вида – дъб. Служителите констатирали също, че съхраняваните от А. дървета не са маркирани с контролна горска марка или производствена марка и не са придружени с превозен билет. След приключване на разследването делото е внесено с обвинителен акт срещу обв.А.,*** е образувано НОХД №92/2018г. по описа на същия съд. При проведеното разпоредително заседание по НОХД №92/2018г. с протоколно определение, съдът е постановил спиране на наказателното производство на основание чл.25, ал.1, т.5 от НПК.

 

В предложението е посочено също, че въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №С:ИО5А №000647/18.12.2017г. е издадено НП № 601/05.02.2018г. от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) на Т.М.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ. Въз основа на (АУАН) №С:ИО5А №000648/18.12.2017г. е издадено НП № 602/05.02.2018г. от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на основание чл.266, ал.1 от ЗГ на Т.М.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. Посочените наказателни постановления са влезели в сила, като Т.А. е заплатил наложените му с тях административни наказания.

 

В предложението, във връзка с което е образувано настоящото съдебно производство, се поддържа, че са налице приключили административнонаказателни производства с реализирани административнонаказателни отговорности по реда на ЗАНН, за деяние, което съставлява престъпление по смисъла на чл.235, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК. Налице са първи по ред административнонаказателни производства с влезли в сила наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора и е образувано за същото деяние наказателно производство – досъдебно производство №447зм283/17г. по описа на РУ – Гълъбово (НОХД №92/2018г. на РС – Гълъбово). С оглед на което е направено предложение за възобновяване на административнонаказателните производства, приключили с влезли в сила наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора, като на основание чл.70, б. „д“ от ЗАНН наказателните постановления да бъдат отменени.

 

В съдебно заседание Районна прокуратура – Гълъбово не изпраща представител.

 

Ответникът по касация Регионална дирекция по горите, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Маджаров заявява, че административнонаказателното производство не следва да бъде възобновявано и моли съда да отхвърли предложението на РП – Гълъбово.  

 

Заинтересованата страна Т.М.А. – редовно и своевременно призован, не се явява. Пълномощника му по делото – адв.К., моли съда да бъде отхвърлено предложението на РП – Гълъбово, тъй като доверителят й е заплатил наложените с наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора глоби. Сочи, че съгласно чл.235, ал.6 от НК наказанието е глоба до 300 лева, а А. е заплатил много повече от това.  

 

Представителят на Окръжна прокуратура поддържа предложението на РП – Гълъбово като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от вносителя, прие за установено следното:

 

С наказателно постановление №601/05.02.2018г., издадено от  Директора на РДГ – Стара Загора, въз основа на съставен АУАН №601/18.12.2017г., на Т.М.А., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че А. съхранява в двора на къщата, където живее 5 простр. куб.м. дърва за горене от дъб, немаркирани с контролна горска марка, съответно производствена марка, като нарушението е извършено на 15.12.2017г. и открито на 15.12.2017г. в 11:30 часа на адрес: с.Мъдрец, ул.В. №4, общ.Гълъбово. Наказателното постановление е връчено на Т.А. на 12.03.2018г., не е обжалвано и е влязло в законна сила. След влизане в сила на санкционният акт А. е заплатил наложената му „глоба“.

 

 С наказателно постановление №602/05.02.2018г., издадено от  Директора на РДГ – Стара Загора, въз основа на съставен АУАН №602/18.12.2017г., на Т.М.А., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че А. съхранява в двора на къщата, където живее 5 простр. куб.м. дърва за горене от дъб, непридружени с превозен билет, като нарушението е извършено на 15.12.2017г. и открито на 15.12.2017г. в 11:30 часа на адрес: с.Мъдрец, ул.В. №4, общ.Гълъбово. Наказателното постановление е връчено на Т.А. на 12.03.2018г., не е обжалвано и е влязло в законна сила. След влизане в сила на санкционният акт А. е заплатил наложената му „глоба“.

 

Същевременно с постановление от 12.02.2018г. на прокурор от РП - Гълъбово е образувано досъдебно производство № 447 зм 283/17г. по описа на РУ Гълъбово, преписка № 30/2018 по описа на РП Гълъбово, за това, че на 15.12.2017г. в с.Мъдрец, общ.Гълъбово, съхранявал незаконно придобит от другиго дървен материал от горски фонд – 5.0 куб.м. дърва (дъб) на стойност около 200 лева, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.235, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК. В хода на разследването като обвиняем е привлечен Т.М.А. за това, че на 15.12.2017г. в с.Мъдрец, общ.Гълъбово съхранява незаконно придобит от другиго дървен материал от горски фонд – 5.0 куб.м. дърва (дъб) на стойност 240 лева, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по престъпление по чл.235, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК. След приключване на разследването делото е внесено в РС Гълъбово с обвинителен акт срещу А..*** е образувано НОХД 92/2018 г. за престъпление по чл.235, ал.6, във вр. с ал.2, във вр. с ал.1 от НК. При проведеното заседание по това дело с протоколно определение съдът е постановил спиране  на наказателното производство на основание чл. 25,, ал. 1, т. 5 от  НПК.

 

Предложението по чл.70, б. „д“ от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателни производства по влезли в сила наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора е направено от компетентен по смисъла на чл.72 от ЗАНН орган – наблюдаващия досъдебно производство № 447 зм 283/17г. по описа на РУ Гълъбово прокурор от Районна прокуратура Гълъбово и е процесуално допустимо.

 

С оглед установеното от фактическа страна съдът намира, че разгледано по същество, направеното на основание чл.72, ал.1, във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, се явява основателно, по следните съображения:

 

 За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, следва да е осъществено някое от материалноправните основания, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗАНН.

 

 В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице образувано наказателно производство срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено и приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно по смисъла на чл. 6, §1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

 

 С Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015г. на ОСНК на ВКС по тълк. дело № 3/2015г., чието разрешение е потвърдено с Тълкувателно решение № 4/06.02.2018г. на ОСНК на ВКС по тълк. дело № 4/ 2017г., постановено по повод констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагането на чл.24, ал.1, т.6 от НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, е прието, че в случаите, когато след приключване на административнонаказателно производство и санкциониране на извършителя с административно наказание, се стига до преследването му за същото деяние и по реда на НПК, когато административнонаказателното производство и нарушението се определят като наказателни по смисъла на ЕКПЧ, образуването и провеждането на последващо наказателно производство за същото деяние срещу същия деец нарушава принципа „nе bis in idem“, защитен в по-широк обем от разпоредбата на чл.4 от Протокол № 7, отнасяща се както до повторното осъждане на извършителя, така и до повторното му наказателно преследване за същото деяние. С оглед на което и предвид практиката на ЕСПЧ е прието, че преодоляването на повторното наказателно преследване на деец, спрямо когото за същото деяние е било проведено окончателно приключило административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на ЕКПЧ, което съставлява нарушение на чл.4, §1 от Протокол № 7, може да бъде постигнато чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл. 4, §1 от Протокол № 7 във вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл.4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б. „в ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 от НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл. 4, §1 от Протокол № 7.

 

След постановяване на посоченото ТР са последвали изменения в НПК и ЗАНН, с които в законодателството са регламентирани система от мерки за разрешаване на конкуренцията между административнонаказателна и наказателна отговорност. С разпоредба на чл. 70, б. „д“ от ЗАНН / §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обн. в ДВ, бр.63/ 2017г., в сила от 05.11.2017г./, е въведено  ново основание за възобновяване на административнонаказателните производства. С посочената норма е предвидено, че административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа „ne bis in idem“ при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР № 3/22.12.2015г. на ВКС по тълк. дело № 3/2015г., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол № 7 от ЕКПЧ. Новото основание по чл. 70, б. „д“ от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превеса на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл.33, ал.2 и чл.36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл.4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието „наказателно обвинение“ в практиката на ЕСПЧ. Нормата на чл.70, б. „д“ от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

 

             В случая са налице приключили първи по ред административнонаказателни производства с наказателен характер с влезли в сила наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора и образувано за същото деяние и срещу същото лице досъдебно наказателно производство. Доколкото съществува идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя и същевременно е образувано посоченото по-горе наказателно производство, съдът приема, че са налице нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и основание по чл.70, б. „д“ от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство. С оглед на което предложението на наблюдаващия досъдебно производство наблюдаващия досъдебно производство № 447 зм 283/17г. по описа на РУ Гълъбово прокурор от Районна прокуратура Гълъбово, за възобновяване на административнонаказателните производства по влезли в сила наказателни постановления №601 и №602 от 05.02.2018г. на Директора на РДГ Стара Загора, се явява основателно и следва да бъде уважено. Наказателните постановления следва да бъдат отменени и съответно да се прекратят  административнонаказателните производства, тъй като е недопустимо двойното санкциониране от наказателноправно естество, респ. двойното използване на репресия по отношение на едно и също лице при еднородност на фактите и обстоятелствата относно деянието, за което са издадени НП и съответно е започнало наказателно преследване.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.73, ал.2 във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №601/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора.   

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №601/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора, с което на Т.М.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗДвП същия закон.

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.М.А. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 601 от 18.12.2017г. за нарушението по чл.213, ал.1, т.1 от Закона за горите.

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №602/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора.             

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №602/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора, с което на Т.М.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от същия закон.

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.М.А. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 602 от 18.12.2017г. за нарушението по чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите.

 

 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                             

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                         

 

      2.