Р Е Ш Е Н И Е

 

311                                        08.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Минка Петкова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №288  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.      

 Образувано е по предложение на прокурор в Районна прокуратура - Гълъбово, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора. От фактическа страна предложението е обосновано с обстоятелството, че въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №599/18.12.2017 год. /бланкетен №С:И05А №000649/, е било издадено Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., с което на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите, на И.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, за това, че на 15.12.2017 год. в 12.00 часа с. Мъдрец, ул.“Синчец“№18 съхранява в двора на къщата, в която живее 5.00 /пет/ пространствени кубически метра дърва за горене от дъб, маркирани с контролна горска марка, съответно с производствена марка. Наказателно постановление №599/23.01.2018 год. е влязло в законна сила на 21.03.2018 год. Сочи се, че е образувано и досъдебно производство №447 зм-282/2017 год. по описа на Районно управление Гълъбово, за извършено престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК. След приключването на разследването, делото е внесено с обвинителен акт срещу обв. С. и е образувано НОХД№90/2018 год. по описа на Районен съд Гълъбово. С протоколно определение от 15.05.2018 год., съдът е постановил спиране на наказателното производство на основание чл.215, ал.1, т.5 от НПК. В хода на досъдебното производство, е установено, че през месец август 2017 год. С. закупила от непознати за нея лица 5 куб. м. дърва за огрев, които били без контролна горска марка и без превозен билет. При покупката на този дървен материал, С. е осъзнавала, че той е придобит незаконно от лицата, които са й ги продали. С оглед на което е прието, че с действията си И.М.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.6 във вр. с ал.2 от НК – на 15.12.2017 год. И.М.С. *** е съхранявала незаконно придобит от другиго дървен материал от „горски фонд“ – 5 куб. м. дърва дъб на стойност 240.00 лв., като деянието представлява маловажен случай. В предложението, във връзка с което е образувано настоящото съдебно производство, се поддържа, че е налице приключило административнонаказателно производство с реализирана административнонаказателна отговорност по реда на ЗАНН за деяние, което съставлява престъпление по смисъла на НК. С оглед на което е направено предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора и на основание чл.70, б. „д“ от ЗАНН наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Стара Загора не се явява.

Ответникът – Регионална дирекция по горите Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, се представлява от юриск. М. и изразява становище за основателност на внесеното предложение с искане за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год.

Заинтересованата страна – И.М.С., редовно и своевременно призована за съдебно заседание, се представлява от адв. Ж.К. и изразява становище за неоснователност на направеното от прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора предложение за възобновяване на административнонаказателното производство по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН.

Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез участващия по делото прокурор, дава заключение че внесеното от Районна прокуратура – Стара Загора предложение е мотивирано и основателно и предлага да бъде уважено.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна:

 С Наказателно постановление №599 от 23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №599 от 18.12.2017 год., на И.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1 от същия закон. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на че на 15.12.2017 год. в 12.00 часа с. Мъдрец, ул.“Синчец“№18 съхранява в двора на къщата, в която живее 5.00 /пет/ пространствени кубически метра дърва за горене от дъб, маркирани с контролна горска марка, съответно с производствена марка. Наказателното постановление е получено от И.С., по пощата на 13.03.2018 год., не е било обжалвано по съдебен ред и е влязло в законна сила.

Същевременно с Постановление за образуване на досъдебно производство от 12.02.2018 год. е образувано досъдебно производство №447 зм-282/2017 год. по описа на Районно управление Гълъбово срещу И.М.С., която е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.6 във вр. с ал.2 от НК – на 15.12.2017 год. И.М.С. *** е съхранявала незаконно придобит от другиго дървен материал от „горски фонд“ – 5 куб. м. дърва дъб на стойност 240.00 лв., като деянието представлява маловажен случай. Предвид обстоятелството, че е налице приключило административнонаказателно производство с влязло в сила наказателно постановление за деяние, което съставлява престъпление по см. на ЗАНН, с Определение от 15.05.2018 год. на Районен съд Гълъбово, постановено по НОХД №90/2018 год., на основание чл.199, чл.244, ал.1, т.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.5 от НПК, образуваното наказателно производство по НОХД №90/2018 год., е спряно.

Предложението по чл.70, б.„д” от ЗАНН за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила наказателно постановление  №599/23.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, е направено от компетентния по см. на чл.72 от ЗАНН орган - прокурор от Районна прокуратура – Гълъбово и е процесуално допустимо.

 С оглед установеното от фактическа страна съдът намира, че разгледано по същество, направеното на основание чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б.„д” от ЗАНН предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, се явява основателно, по следните съображения:

 За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, следва да е осъществено някое от материалноправните основания, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗАНН.

 В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице образувано наказателно производство срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено и приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно по смисъла на чл.6, §1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

 С Тълкувателно решение №3 от 22.12.2015 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., чието разрешение е потвърдено с Тълкувателно решение №4/06.02.2018 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №4/2017 год., постановено по повод констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагането на чл.24, ал.1, т.6 от НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, е прието, че в случаите, когато след приключване на административнонаказателно производство и санкциониране на извършителя с административно наказание, се стига до преследването му за същото деяние и по реда на НПК, когато административнонаказателното производство и нарушението се определят като наказателни по смисъла на ЕКПЧ, образуването и провеждането на последващо наказателно производство за същото деяние срещу същия деец нарушава принципа „nе bis in idem“, защитен в по-широк обем от разпоредбата на чл.4 от Протокол №7, отнасяща се както до повторното осъждане на извършителя, така и до повторното му наказателно преследване за същото деяние. С оглед на което и предвид практиката на ЕСПЧ е прието, че преодоляването на повторното наказателно преследване на деец, спрямо когото за същото деяние е било проведено окончателно приключило административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на ЕКПЧ, което съставлява нарушение на чл.4, §1 от Протокол №7, може да бъде постигнато чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл.4, §1 от Протокол № 7 във вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол №7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б.„в" ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 от НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл.4, §1 от Протокол №7.

След постановяване на посоченото ТР са последвали изменения в НПК и ЗАНН, с които в законодателството са регламентирани система от мерки за разрешаване на конкуренцията между административнонаказателна и наказателна отговорност. С разпоредба на чл.70, б.„д" от ЗАНН / §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обн. в ДВ, бр.63/ 2017 год., в сила от 05.11.2017 год./, е въведено  ново основание за възобновяване на административнонаказателните производства. С посочената норма е предвидено, че административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа "ne bis in idem" при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР №3/22.12.2015 год. на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол №7 от ЕКПЧ. Новото основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превеса на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл.33, ал.2 и чл.36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл.4, §1 от Протокол №7 към ЕКПЧ за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието "наказателно обвинение" в практиката на ЕСПЧ. Нормата на чл.70, б.„д" от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

В случая е налице приключило първо по ред административнонаказателно производство с наказателен характер с влязло в сила НП №599/2017 год. на Директора на РДГ -Стара Загора и образувано за същото деяние и срещу същото лице досъдебно наказателно производство. Доколкото съществува идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя и същевременно е образувано посоченото по-горе наказателно производство, съдът приема, че са налице нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство. С оглед на което предложението на прокурор от Районна прокуратура – Гълъбово, за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, се явява основателно и следва да бъде уважено. Наказателното постановление следва да бъде отменено и съответно да се прекрати  административнонаказателното производство, тъй като е недопустимо двойното санкциониране от наказателноправно естество, респ. двойното използване на репресия по отношение на едно и също лице при еднородност на фактите и обстоятелствата относно деянието за което е издадено НП и съотв. е започнало наказателно преследване.

 

   

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.73, ал.2 във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

  РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора.   

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на И.М.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1 от ЗГ.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.М.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №599 от 18.12.2017 год. за нарушението по чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, във връзка с чл.213, ал.1 от ЗГ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

         

                                                                                               2.