Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

       295      31.07.2018 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Старозагорският административен съд, в публичното съдебно заседание на пети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                         

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                                                                                            РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря Зорница Делчева   

и с участието на прокурор Константин Тачев  

като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА  КАН дело № 290 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, образувано по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда” против решение № 268/10.04.2018г., постановено по АНД №3618/2017г. по описа на РС Стара Загора. С решението е отменено НП № 24-001292/24.04.2017г. издадено от Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24-001-001292 от 04.04.2017 г., издадено от директора на дирекция „ Инспекция по труда” гр. Стара Загора.  С НП е наложена на „А.” ЕООД гр. Казанлък, имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лв. за това, че на 21.03.2017г. на строителен обект: Склад  за дървесни плоскости с офис и цех за разкрояване  в имот №017065, местност солените гьолища  в землището на с.Могила е допусната  злополука с лицето И.И., назначен на длъжност  „дърводелец мебелист”, извършвал дейности по монтиране на ламиниран паркет  при включване в мрежата на ъглошлайф, на който  прекъсвача е в положение включено,  си отрязва  два пръста на дясната ръка. На ползвания ъглошлайф липсва  защитния капак  на режещия диск като по този начин  движещите се части на работното оборудване, които създават риск за злополуки,  не са оградени с предпазни устройва, осигуряващи достъпа до опасните зони. Имуществената санкция е наложена за нарушение на чл. 16 ал.1 т.6 от ЗБУТ –  при осъществяване  на дейността  за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателя  е длъжен  да осигури  ефективен контрол  за извършване на работата без риск за здравето  и по безопасен начин.

За да отмени наказателното постановление РС Стара Загора е приел, че НП не отговаря на императивните изисквания на чл. 57,ал.1,т.5 от ЗАННН описанието на нарушението било бланкетно .В АУАН и в НП  не се съдържат факти, които относно какво е следвало да бъде дължимото поведение на работодателя по осъществяване на ефективен контрол  за извършване на работата на работниците.Според съда липсата на посочени конкретни факти, свързани с изпълнителното деяние затруднявало правото на защита на привлеченото към административно наказателна отговорност лице. Според съда деянието, за което било санкционирано дружеството дружеството не било доказано по безспорен начин с оглед събраните по делото гласни доказателства, в това число и от разпита на лицето претърпяло трудова злополука.

С касационната жалба се иска от съда да отмени въззивното съдебно решение и да постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление.

Ответника „А.”  ЕООД гр. Казанлък не изпраща представител, но в писменото си становище взема отношение за неоснователност на касационната жалба.

 

  Представителя на Окръжна прокуратура дава становище за неоснователност на касационната жалба и предлага на съда да  потвърди обжалваното решение, като постановено при правилно приложение и  в съответствие с материалния закон

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

По делото е представено Постановление от 20.11.2017г., на прокурор при РП Стара Загора, за прекратяване на досъдебно производство №1959-зм-226/2017г. по описа на Първо РУ Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 21.03.2017г., причинил на И.Ц.И.средна телесна повреда, поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл.134 ал.1 т.2 от НК. Престъплението е извършено в обект на  Търговското дружество «А груп» ЕООД ЕИК 123686552, гр. Казанлък,  работодател на И.И., а именно - Склад за дървесни плоскости с офис и цех за разгрояване в имот №017065, местност «Солените Гьолища» в землището на село Могила, община Стара Загора, където и на 21.03.2017г., около 13.15ч. И. отрязал два пръста на дясната с иръка при включване в мрежата на ъглошлайф, на който прекъсвачът е бил в положение «включено», като на използвания ъглошлайф липсвал защитния капак на режещия диск и по този начин движещите се части на работното оборудване, създаващи риск от злополуки, не били оградени с предпазни устройства, осигуряващи достъпа до опасните зони. Постановлението е изпратено на ДИТ гр. Стара Загора за реяализиране на административно наказателната отговорност на дружеството  

 Решението на районния съд е правилно.

 

Дружеството е подведено под отговорност за неизпълнение на административно задължение по чл. 413,ал.2 от КТ, предвиждащ административно наказателна отговорност за работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание. Санкционната разпоредба регламентира бланкетен административно наказателен състав, доколкото в нея не са описани конкретните задължения на работодателя, чието неизпълнение се явява основание за ангажиране на административно наказателната му отговорност. Наказващият орган е приел, че дружеството е нарушило разпоредбата на чл. 16,ал.1,т.6 от ЗЗБУТ, според която, при осъществяване на дейността му работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. Цитираната разпоредба също регламентира общо задължение за осигуряване на контрол, без да сочи в какво конкретно същият следва да се изразява, което означава, че за да се приеме, че не е осъществен такъв ефективен контрол, е необходимо да е налице неизпълнение от страна на работодателя на конкретно нормативно задължение, свързано с осигуряване условия за безопасно престиране на работна сила от страна на работниците и служителите. Видно от приобщения към доказателствата по дело АУАН, същият е съставен за това, че дружеството при осъществяване на неговата дейност, в качеството му на работодател «не е изпълнил задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с това, че не е осигурил ефективен контрол при извършване на дейността при монтиране на ламиниран паркет ». Това описание на нарушението е възпроизведено и в обстоятелствената част на наказателното постановление, като според административно наказващия орган, с това деяние дружеството е нарушило чл. 16,ал.1т.6 от ЗЗБУТ. Правилен е извода на съда, че в настоящия случай както в АУАН, така и в наказателното постановление е възпроизведен дословно общият текст на чл. 16,ал.,т. 6 от ЗЗБУТ, без да е посочено какво е конкретното действие, въздигнато от закона като административно нарушение, извършено от санкционираното лице. Безспорно работодателят трябва да упражнява контрол, но този контрол не е произволен, а е контрол по спазване на нормите за безопасност на труда. За да има неизпълнение на задължението за контрол, трябва да има неизпълнение на конкретни норми за безопасност, допуснати от работниците. В АУАН и НП не е описано кои норми за безопасност е нарушил работникът, което да се дължи на липсата на контрол. Освен това нарушението, изразяващо се в липса на контрол се извършва чрез бездействие. Не е описано в АУАН и в НП какво е следвало да бъде направено, но е пропуснато от работодателя, за да се счита, че е налице бездействие. Такива фактически описания липсват и не става ясно за какво е наказано дружеството.

Правилен е извода на съда, че дружеството е предприело необходимите мерки за защита на работниците си чрез всекидневни и периодични инструктажи за безопасност. От  показанията на пострадалия работник., разпитан като свидетел  е видно че се провежда изключително подробен инструктаж на всеки един работник, Предвид изложените по-горе съображения инцидентът не може да се вмени във вина на работодателя, който е осигурил съответните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. В рамките на административно наказателното производство изобщо не е изследвано обстоятелството дали възникналият инцидент не е в резултат на неспазване от страна на работника на определени от работодателя норми за безопасност.

. С оглед на гореизложеното съдът намира, че не е налице релевираното касационно основание, като решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/10.04.2018г., постановено по АНД №3618/2017г. по описа на РС Стара Загора, с което е отменено НП № 24-001292/24.04.2017г. издадено от Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора, като незаконосъобразно.

           

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                   

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                          

 

                                                                                                 2.