Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    327  

 

 

     гр. Стара Загора, 10.10.2018г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесети септември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                   Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове: РАЙНА ТОДОРОВА         

                                                                     СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

 

при секретаря  Стефка Христова

и с участието на прокурора   Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  МАНОЛОВ к.а.н. дело № 292 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“   против Решение № 300/23.04.2018г. по АНД № 671/2018г. по описа на Районен съд  Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 43-0000364/07.12.2017 г., издадено от началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в противоречие с материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1  НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се извода на съда за незаконосъобразност на издаденото НП поради противоречието му с разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН по отношение на т.1 и т. 2 и  издаването му от некомпетентно длъжностно лице по отношение на т.3 и т.4 от постановлението. По изложени в касационната жалба съображения в подкрепа на наведеното касационно основание е направено искане за отмяна на оспореното решение и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

 

В съдебно заседание касаторът – Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», Областен отдел Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител   

 

Ответникът по касационната жалба – Х.Б.И.  редовно и своевременно призован за съдебно заседание, в представено становище – възражение и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, моли съда да остави касационната жалба без уважение и да остави в сила оспореното решение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като сочи, че са налице всички основания за оставяне в сила на решението на районния съд.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

          

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество се явява неоснователна.

 

 Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на Х.Б.И. ***.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора, с което въз основа на АУАН Серия А № ……../07.11.017г., на И. са наложени  четири административни наказания, а именно: „глоба“ в размер на 2000 лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП; „глоба“ в размер на 500 лв. на основание чл.93, ал.2 от ЗАвП; „глоба“ в  размер на 50 лв. на основание чл.181, т.1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.183, ал.1, т.1 от ЗАвП.

 

От фактическа страна административното обвинение се основава на това, че на 07.11.2017г. около 11:45 часа в гр.Стара Загора, на околовръстен път, И. управлява товарен автомобил от категория N3 марка МАН с рег.№  СТ 8342 АК, собственост на „К. НБ“ ЕООД, като при извършена проверка е констатирано, че: 1. Водачът управлява товарен автомобил от категория N3, без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, видно от направена справка в информационната система на ИА „АА“ гр. София; 2. Водачът управлява МПС от категория N3, като в момента на проверката е без попълнен пътен лист за деня; 3. Водачът извършва превоз с ППС, което не е представено за задължителен периодичен преглед за проверка на техническа изправност; 4. Водачът не представя контролен талон  към свидетелство за управление на МПС. С първото от тези деяния е посочена като нарушена разпоредбата на чл.89, т.6 от Наредба № 33/03.11.1999г.; с второто – разпоредбата на чл.89, т.2 от Наредба № 33/03.11.1999 г.; с третото – разпоредбата на чл.147, ал.3, т.4  от ЗДвП и четвъртото – текста на чл.100, ал.1, т.1 ЗДвП.

 

С обжалваното съдебното решение Районен съд – Стара Загора е отменил посоченото НП. Прието е, че същото не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1, т.5 от ЗАНН, тъй като в него не за изложени конкретни факти и обстоятелства, обосноваващи извършването на обществен превоз, превоз на товари, превоз на пътници или превоз за собствена сметка. Посочено е, че от разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели се е установило, че не е извършван никои от посочените видове превоз, а управляваният от ответника по касация автомобил е бил без товар и е прибиран от ремонт, поради което е прието, че не са извършени нарушенията по т.1 и т.2 от НП. Досежно нарушенията по т.3 и т.4 от санкционния акт е обосновано, че АУАН е съставен и НП е издадено от некомпетентни длъжностно лице и наказващ орган – извън обхвата на контролните им правомощия по ЗДвП.

 

Решението на Районен съд Стара Загора е правилно и законосъобразно.

 

Основен съставомерен признак на всички нарушения, визирани в разпоредбата на чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за автомобилните превози е извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари. Обективни данни за осъществяване на такъв превоз обаче липсват в процесното НП, което го прави издадено в разрез с текста на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, изискващ санкционния акт да съдържа описание на вмененото нарушение. Констатираното нарушение, съществено опорочило административнонаказателната процедура води до незаконосъобразност на НП по отношение на вменените нарушения на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП и чл.93, ал.2 от същия закон и е абсолютно основание за отмяната му, в какъвто смисъл е и решението на районният съд.

 

 От друга страна, както правилно е приел районният съд, правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по ЗДвП е да контролира спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи свързани с извършването на превоза. Поради това липсата на описание в констативния, а след това и в санкционния акт, на обстоятелството извършван ли е някой от посочените видове превоз препятства възможността за преценка за материалната компетентност на актосъставителя и административнонаказващия орган във връзка с предоставените им правомощия по ЗДвП. И докато компетентността на първия не винаги е свързана с опорочаване в цялост на административнонаказателното производство, поради възможността за прекратяване на незаконосъобразно образувана преписка и съставяне на АУАН от надлежно оправомощено за това лице, то случаите на нарушаване на законовите изисквания относно материалната компетентност на наказващия орган винаги предопределя незаконосъобразност на крайния санкционен акт. С оглед на това се налага извода, че липсата на описание в НП на превоза, извършван от ответника по касация, води до невъзможност да се определи дали административнонаказващият орган разполага с необходимата материална компетентност досежно вменените нарушения по чл.181, т.1 от ЗДвП и по чл.183, ал.1, т.1 от същия закон. Поради това, като е отменил НП и по отношение на нарушенията по ЗДвП районният съд е постановил правилен и законосъобразен акт.

 

С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300/23.04.2018г. по АНД №671/2018г. по описа на Районен съд  Стара Загора.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                                                           

                                                                                        2.