Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    297

 

      гр. Стара Загора, 12.07.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  пети юли  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 293 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба от Община гр. Стара Загора против Решение № 351/14.05.2018 г., постановено по АНД № 1057/ 2018 г. по описа на Районен съд  Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в противоречие с материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора изводът на районния съд за неправилна правна квалификация на вмененото нарушение е незаконосъобразен. Счита, че по безспорен начин е установено извършване на нарушение на чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред на община Стара Загора и са налице всички законови предпоставки за ангажиране отговорността на лицето, управляващо обект, който няма разрешение за удължено работно време. По изложените съображения е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което НП да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

 

  Ответникът по касационната жалба – Б.Н.Г. *** чрез поцесуалния си представител адвокат Р. и с представен писмен отговор оспорва жалбата като неоснователна.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно с оглед наличие на процесуални нарушения при издаване на НП.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

           Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Стара Загора е НП № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора въз основа на АУАН № 6385/ 19.01.2018 г., с което на Б.Н.Г. *** на основание чл.13, б.“б“ от ЗАНН във връзка с чл.29, ал.1 от Наредба за обществения ред в община Стара Загора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.7, ал.2 от Наредба за обществения ред в община Стара Загора. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: На 13.01.2018 г. в 02.00 часа в гр. Стара Загора на бул.”***” № *** в качеството си на управител на ресторант „Ч.“ Б.Г. е допуснала заведението да работи след 23.00ч без надлежно издадено разрешение за удължено работно време от Община Стара Загора.

 

За да отмени НП, Старозагорският районен съд е изложил съображения за неправилна правна квалификация на вмененото нарушение, тъй като разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора не съдържа задължения за действия или бездействия, не съдържа правило за поведение от страна на физическо лице или във връзка с дейността на юридическо лице. С оглед на това счита, че тази норма не може да бъде нарушена, а НП е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН и подлежи на отмяна.  

 

Решението на Районен съд Стара Загора е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

Административнонаказателната отговорност на Б.Н.Г. е ангажирана за нарушение на 7, ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Разпоредбата регламентира издаване на разрешение за удължено работно време на обекти от кмета на общината или упълномощено от него лице за срок от една година. Наложеното наказание е на основание общия административнонаказателен състав на чл.29, ал.1 от същата наредба, предвиждаща наказание „глоба“ в размер на 5000лв за нарушения на наредбата.

 

       С оглед така повдигнатото административно обвинение от фактическа страна - за работа на заведение за хранене извън установеното работно време без надлежно издадено разрешение за удължено работно време от Община Стара Загора, настоящата инстанция намира за правилен извода на въззвивния съд, че издаденото НП е опорочено. Касационният състав на Административен съд Стара Загора споделя извода на районния съд, че в производството по налагане на административно наказание на посоченото по-горе основание е допуснато съществено процесуално нарушение. Налице е несъответствие между фактическото и юридическото формулиране на обвинението. Разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е материалноправна и посочва компетентния административен орган, който може да издаде разрешение за удължено работно време. Тя не съдържа правило за поведение, насочено към субект като наказаното в случая лице. Тази норма не може да бъде нарушена нито от търговеца, който стопанисва заведението, нито от неговите служители. Правилото за поведение, което при описаната в НП фактическа обстановка е нарушено, е въведено с разпоредбата на чл.7а, ал.6 от същата Наредба, забраняваща работа след 23.00часа на заведенията за хранене и развлечение, освен ако имат съответното разрешение по чл.7, ал.2 от подзаконовия нормативен акт. Нормата визира и задължените субекти за спазване на забраната, а именно стопанисващите заведенията и работещите в предприятията им. Предвид цитираната нормативна уредба обвинението за работа след установеното в чл.7, ал.1 от Наредбата работно време без разрешение за удължено такова по чл.7, ал.2 сочи осъществяване състава на чл.7а, ал.6 от Наредбата. Неправилната правна квалификация на деянието е процесуално нарушение от категорията на съществените, доколкото е от значение  за адекватната защита на санкционирания с оглед правото му да разбере какво точно нарушение му се вменява. Наличието на такова нарушение е абсолютно основание за отмяна на НП, както обосновано и законосъобразно е прието в обжалвания акт на Районен съд Стара Загора.

 

        С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание за отмяна, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

 

    Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, съдът

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

             ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/14.05.2018 г., постановено по АНД № 1057/ 2018 г. по описа на Районен съд  Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.

 

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

                            

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                            2.