Р Е Ш Е Н И Е

 

312                                        08.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Минка Петкова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №294  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и следващите от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ИАРА – гр. София, чрез пълномощника си по делото юриск. Д.Е. против Решение 142 от 18.04.2018 год., постановено по АНД258/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №23-005/16.02.2018 год. на началник отдел ”РК – Южна България” гр. Пловдив с наложено на Н.Ч. *** административно наказание – глоба в размер на 600.00 лв. на основание чл.75, ал.1 от ЗРА. 

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, постановено е при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, постановено е при непълнота на доказателствата и е необосновано -  касационни основания по чл.348, ал.1, т.1, 2 и 3 от НПК. Оспорва се извода на районният съд, че не е описано как е било установено нарушението – рулетка или метър и дали това техническо средство е било маркирано със стандартизиран стикер. Нарушението е описано в пълнота, като в обстоятелствената част на наказателното постановление е описан и номера на рулетката, с която е установено нарушението. Нещо повече, описаната фактическа обстановка не се оспорва от страните. Не представлява съществено процесуално нарушение неизписването на точния допустим размер на рибата, което да води и до отмяна на наказателното постановление. Не е съгласен и с извода на съда, за допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в разминаването между цифровото и словесното изписване на размера на наложената санкция глоба. Налице е техническа грешка, която не е основание за отмяната на обжалваното наказателно постановление. Моли решението да бъде отменено, а обжалваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за законосъобразност на решението и предлага да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателите, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на решението по АНД258/2016 год. на Районен съд Казанлък, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал.1 ЗАНН и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Казанлъшкия районен съд е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление №23-005/16.02.2018 год., издадено от началник отдел ”РК – Южна България” гр. Пловдив, с което на Н.Ч.Б., на основание чл.75, ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание – глоба в размер на 600.00 лв. за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА. От фактическа страна административното обвинение се изразява в това, че на 10.01.2018 год. на язовир Копринка, местност Плажа, около 16.50 часа лицето Н.Ч.Б. е уловило и задържало в живарника си 4 броя бяла риба с размер: №1 – 41 см., №2 – 41 см., №3 – 40 см. И №4 – 44 см.. Уловените риби с размер под минимално допустимия за вида, което представлява извършено административно нарушение по чл.38, ал.1 от ЗРА.

За да отмени наказателното постановление за извършено нарушение по чл.25, ал.1 от ЗРА, районният съд е изложил съображения, че административното нарушение е установено по безспорен начин, че същото е осъществено от Б., както и че същото не представлява маловажен случай. Приел е обаче, че не е описано как е било установено извършеното административно нарушение – със служебна ролетка/метър и дали това техническо средство е било маркирано със стандартизиран стикер за стандартизация, както и че не е посочен минимално допустимия размер, съгласно приложение №2. Това го е мотивирало да приеме, че не е изпълнено законовото изискване на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Установил и също така и несъответствие между цифровото и словесното изписване на размера на глобата, което от своя страна води до неяснота и ограничава правото на наказаното лице да разбере действителния размер на глобата.  Всичко това, го е мотивирало постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

Така постановеното решение е правилно.

 Основателно първото изложено касационно оплакване, че не изписването на минималния допустим размер на уловената риба в наказателното  постановление не представлява съществено процесуално нарушение. Посочената като нарушена разпоредба на чл.38, ал.1 от ЗРА, изрично препраща към минимално допустимите размери в приложение №2. В т.40 от това приложение е изрично посочено, че минимално допустимият размер на бялата риба за улов е 45 см. В този смисъл на наказаното лице не е накърнено по никакъв начин правото на защита. Посочването на вида риба е достатъчно за да се обоснове минималният размер на рибата от една страна, а от друга и възможността за съдебен контрол на констатираното нарушение, ако такова е налице.

Неоснователно е второто касационно оплакване, че в наказателното постановление е посочена номера на техническото средство, с което са измерени рибите. Такова е посочено единствено и само в съставеният АУАН, но не и в наказателното постановление. Съдът обаче намира, че и това нарушение не е съществено по своя характер и с него не е накърнено правото на защита на наказаното лице. Измерването на уловената риба е било осъществено в неговото присъствие и същият не възразил нито срещу размера на рибите, отразен в съставеният АУАН, нито срещу използваното техническо средство и неговата точност. Действително не е посочено, че същото е минало метрологичен контрол и годно да измерва точно големината на рибите. Доколкото обаче, това обстоятелство не е било спорно между страните, същото не е предполагало и представянето на допълнително доказателства за това.

Неоснователно е третото касационно оплакване, че допуснатата техническа грешка не представлява съществено процесуално нарушение. Несъответствието между цифровото и текстовото изписване на размера на наложената санкция е винаги съществено нарушение. Същото не дава възможност да се определи еднозначно волята на наказващият орган от една страна, а от друга възпрепятства и съдебния контрол за съответствието на наложената санкция с приложимият материален закон.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВА В СИЛА Решение №142/18.0542018 год., постановено по АНД №258/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък.

 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

           2.