Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

360                                                    05 .11.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Стефка Христова        

и с участието на прокурора Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №295 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „И.И.-С.“ против Решение №47 от 21.05.2018г., постановено по АНД №82/2018г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №43-0000063 от 26.02.2018г., издадено от Началник  Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 5000.00лв. на основание чл.97 ал.1 предл. последно от Закона за автомобилните превози / който не представи за проверка свързани с превозната дейност документи се наказва с глоба или имуществена санкция в от 5 000лв./  и за нарушение на чл.91в т.3 от същия закон /превозвачите са длъжни да съхраняват в период от една година и да предоставят за проверка от контролните органи пътните листове/ за това, че на 12.12.2017г. в град Раднево, ул. „Митьо Станев“ №20А, лицензираният превозвач ЕТ „И.И.-С.“ не представя за проверка на контролните органи пътен лист за дата 26.10.2017г. за извършен превоз с автобус „С.“ с рег. №****, оборудван с аналогов тахограф сериен номер 1535832, видно от Протокол №0061036686/24.04.2016г., управляван от водача Г.П.Г.. Видно от тахографски лист за дата 26.10.2017г. е поставен в тахографа в 7.20ч в с. Ковачев с начален километропоказател 333339 км и приключен с краен километропоказател 333460км., от което е видно, че е изминал 121км. и е използван за 24ч период и констативен протокол за извършена комплексна проверка на 12.12.2017г.

За да потвърди наказателното постановление РС Раднево е приел, че водач с имена Г.П.Г. не е бил в трудовоправни отношения с наказания превозвач, но невярното посочване на името на водача е в резултат на техническа грешка, която не може да се отрази на законосъобразността на наказателното постановление. Водача е с имена Г.П.Г., което се установява от събраните писмени доказателствени средства и установява, че автобуса е бил управляван от водач в трудовоправни отношения с превозвача. Непредставения на контролните органи пътен лист е идентифициран, чрез посочване на датата, мястото и вида на ППС, както  и на работодателя при който е извършван превоза. От разпита на свидетелите се е установило, че за нито един курс, извършван от превозвача не са били налице изискуемите по ЗАП документи. Проверяващите са дали показания пред съда, че са съставили актове за много малка част от допуснатите от превозвача нарушения,  при все че са се съобразили с направената забележка за периода, в който пък нямат никакви документи за превозите, поради наводнение. Съдът е приел, че контролните органи са изисквали документи на фирмата, касаещи период след наводнението. Именно поради тази причина датата на нарушението -12.12.2017г. попада извън обсега на посочените в поканата с изх. №81-00-301650/02.11.2017г. – дати за извършване на комплексна проверка на транспортната дейност. Извършването на проверка за обстоятелства, извън посочения период в заповедта не влияе по никакъв начин върху действителността на констатациите, направени от проверяващите. Правомощието им да извършват проверка за периоди от време се съдържа в разпоредбата на чл.91а от ЗАП, поради което заповедта за възлагане на проверка не ограничава компетентността им във времето.  Възражението за липса на съставомерност на деянието е отхвърлен с доводи за установеност на всички елементи от задължението по чл. 91в от ЗАП.

С касационната жалба се твърди, че решението е постановено при противоречие с материалния закон и необосновано като са изложени подробни съображения против правните изводи на РС Раднево за спазване на  чл.42 от ЗАНН относно съдържанието на АУАН, за компетентност на административно наказващия орган, за липса на пречка да се проверява дейността на превозвача и след 01.10.2017г., въпреки че в заповедта за извършване на комплексна проверка периода е от 01.11.2016г. до 01.01.2017г., а имуществената санкция е наложена за деяние, което се твърди да е извършено на 12.12.2017г. Оспорва се извода на съда за техническа грешка без правно значение по отношение фамилията на водача, управлявал МПС-во, собственост на касатора на 26.102.2017г., за която дата се търси представяне на пътен лист. Поддържа се довод, че превозвача не е извършил вмененото му нарушение, тъй като е възложил на упълномощено лице да изпълнява задълженията му по чл.91в от ЗАП. От съда се иска да бъде отменено въззивното съдебно решение и да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 5 0000лв. за не представяне на пътен лист от дата 26.10.2017г. в нарушение на чл.91в предложение последно от Закона за автомобилните превози.

Ответника – Агенция „Автомобилна администрация“ – Областен отдел „ АА“ гр. Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба. 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна, поради следното:

Наказателното постановление е издадено в нарушение на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което не е установено от въззивния съд. Обстоятелства по извършване на нарушението не описани в АУАН и в НП, а неговата дата е несъответна на фактите и на задължението по чл.91в от ЗАП, която норма изисква съхраняване на пътните листове в едногодишен срок и задължение за предоставянето им на контролните органи. В АУАН и в НП не е посочено кога и в какъв срок е изискан за представяне пътния лист за 26.10.2017г., а задължението по чл.91в от Закона за автомобилните превози  е търсимо, поради което датата на съставомерното бездействие зависи от дадения от контролния орган срок за престиране на дължимото действие. Установява се от преписката, че с т.5 от Покана №81-00-30-1650/02.11.2017г., получена на 08.11.2017г., е изискано от касатора в 7-дневен срок от получаването, да представи документи по транспортната дейност –оригинал за периода от 01.11.2016г. до 01.10.2017г., който съвпада с времевия обхват на възложената с нарочна заповед проверка, а именно : договори за извършване на превози, товарителница и пътни листи; тахографски листи, записи от дигитален тахограф и от картите на водачите, както и протокол от последна комплексна проверка. На 23.11.2017г. с приемо-предавателен протокол касатора предава на ОО „АА“ Стара Загора поисканите с поканата документи по т.1 до т.4, като в него изрично е отбелязано, че не представя тези по т.5 от писмо №81-00-30-1650/02.11.2017г. На 12.12.2017г- датата, на която АНО приема, че не е изпълнено задължението по чл.91в от ЗАП, е съставен констативен протокол за извършена проверка, удостоверяващ момента на откриване на нарушението, който не съвпада с деня, следващ изтичането на 7-дневния срок за изпълнение на задължението за представяне на документи за транспортната дейност –договори за извършване на превози, товарителници и пътни листи. На следващо място, тахографския лист, посочен в НП като доказателство за извършен превоз на 26.10.2017г. не е представен на контролните органи в хода на проверката по аргумент от посоченото в приемо-предавателния протокол за липса на всички документи по т.5 от Поканата. Следователно доказателствата за превоз, осъществен на 26.10.2017г. не са събрани в хода на проверката и не е ясно кога са изискани и представени, за да се ценят като годни да удостоверят извършването на деяние по чл. 97 ал.1 предл. последно от Закона за автомобилните превози.

Само за яснота – не представянето на пътни листи действително се санкционира по чл. 97 ал.1 предл. последно от ЗАП, доколкото същите представляват документи за транспортната дейност. С конкретния състав на чл. 104 ал.7 от ЗАП, за отговорността по който превозвача е предупреден с поканата,  е предвидена имуществена санкция  за неспазване на задължението по чл.91в от същия закон за съхранение в едногодишен срок на тахографските листове, на информацията от паметта на дигиталния тахограф и от картата на водача, както и за тяхното непредоставяне на контролните органи. Изброяването на документите в чл.104 ал.7 от ЗАП е изчерпателно, поради което не предоставянето на пътните листи в изпълнение на задължението по чл.91в от ЗАП се санкционира по чл.97 ал.1 предл. последно от ЗАП. Предвид на факта, че с т.5 от поканата изрично е поискано предоставянето на тахографски листи, записи от дигитален тахограф и от картите на водачите, се налага извод за отправяне на предупреждение за предвидената отговорност касателно неизпълнение на задължение с предмет изброените изрично в чл.104 ал.7 от ЗАП носители на данни.  

В отговор на възраженията на касатора следва да се каже, че:

   Съгласно чл.91 ал.2 от Закона за автомобилните превози, контрол върху неговото спазване е възложен на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като длъжностните й лица имат правото да изискват от превозвачите за проверка всички документи, свързани с превоза на пътници и товари. В корелативна връзка с това им правомощие се намира задължението на превозвача по чл.91в от Закона за автомобилните превози, според което същият е длъжен да съхранява в период от една година и да представя при поискване на контролните органи пътните листи. Това му задължение е непрехвърлимо, тъй като е публично правно и за неговото изпълнение носи отговорност задължения субект, независимо дали е упълномощил или възложил на други лица фактическото му престиране т.е. няма значение дали ще се яви лично търговеца да представи пътния лист или това фактическо действие ще бъде изпълнено от упълномощен негов представител или служител. Последния ще действа от името, за сметка и на отговорност на превозвача. На следващо място по аргумент от чл.91а ал.4 от ЗАП, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" може да изиска от предприятията представяне в определен срок на документацията, свързана с елементите на проверките по ал. 2 и 3, които включват и използването на листите за записване на данните и организацията на работното време и другите изисквания на закона. Следователно със заповедта за извършването на проверка не могат да бъдат ограничени посочените в закона правомощия на контролните органи и техния предмет, но може да бъде определен времеви обхват и в случая той е от 01.11.2016г. до 01.10.2017г., като е стриктно спазен, видно от съдържанието на Поканата №81-00-1650/02.11.2017г., отправена на основание чл.91а ал.4 от ЗАП, според т.5 от което касатора е бил задължен в 7-дневен срок от нейното получаване да представи документи по транспортната дейност – оригинал от 01.11.2016г. до 01.10.2017г. в т.ч. пътни листи, но не и този за 26.10.2017г.

Като не е установил нарушението на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН относно описание на всички обстоятелства по извършване на нарушението, имащи значение за съществуването на съставомерните факти и не е съпоставил фактическото обвинение със съдържанието на представените от АНО документи по преписката, въззивния съд е постановил необосновано решение и в противоречие с материалния закон, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

           Водим от горното и на основание чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

     ОТМЕНЯ Решение №47/21.05.2018г.,постановено по АНД№82/2018г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№43-0000063/26.02.2018г. на Началник ОО „АА“ Стара Загора.  

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                       2.