Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

361                                                     05.11.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Стефка Христова        

и с участието на прокурора Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №296 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Н.Д.Н. против Решение №44 от 15.05.2018г., постановено по АНД №17/2018г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №43-0000381 от 12.12.2017г., издадено от Началник  Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 2000.00лв. на основание чл. 177 ал.3 предл. второ от ЗДвП и за нарушение на чл.139 ал.1 т.2 от Закона  за движение по пътищата във връзка с  чл.6 ал.1 т.3, буква „а“ от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ/Наредбата/ за това, че на 18.09.2017г. около 15.40часа в община Раднево в района на ТЕЦ Марица Изток 2 по посока на движение от с. Каменец до ТЕЦ Марица Изток 2, водача извършва обществен превоз на товари / варовик/, без разрешение от администрацията, управляваща пътя, видно от пътен лист №484780 от 18.09.2017г. и товарителница №397744 със съчленени ППС с пет оси – влекач марка „В.“ с рег. №**** с две оси и прикачено полуремарке с рег.№**** с три оси. При проверка с техническо средство електронна мобилна везна  / индивидуализирана подробно/ е установено, че масата на съчлененото ППС е 49 310кго, при допустима маса за движение на съчленено ППС с пет оси 40 000кг, съгласно чл.6 ал.1 т.3 буква “а“ от Наредбата.

За да потвърди наказателното постановление РС Раднево е приел, че нарушението е установено въз основа на събраните писмени и гласни доказателствени средства при липса на доказателствен материал, който да поставя съставомерните факти под съмнение. При издаване на АУАН и на НП не са допуснати нарушения на ЗАНН по отношение на сроковете за налагане на административно наказание, и не са налице противоречия с изискванията на чл.57 от същия закон.  

Приел е, че по аргумент от чл. 166 ал.2 т.8 от ЗДвП определените от министъра на транспорта, информационните технологии  и съобщенията служби, имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос, и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен транспорт или за превоз за собствена сметка на пътници и товари. По отношение компетентността на актосъставителя не е приложима разпоредбата на чл. 167 ал.3 от ЗДвП, съобразно която общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници“ и на Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване.  На посочените администрации е вменено задължение по контрол на общата маса на превозните средства само и единствено по отношение правилната експлоатация на пътищата, защото именно Агенция „Пътна инфраструктура“ разходва средства за ремонта на републиканската пътна мрежа. Извън въпросите, свързани с правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване, контролните функции по отношение на движещите се по пътя ППС, извършващи обществен превоз, са вменени на ИА „АА“, съгласно чл.166 ал.2 т.8 от ЗДвП. Позовал се е на заповед №РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за упълномощаване на Началник областен отдел „Автомобилна инспекция“ да издава наказателни постановления за установени нарушения на ЗДвП. Наред с тези доводи са изложени и аргумент, че нарушената разпоредба на чл. 139 ал.1 т.2 от ЗДвП задължава всички водачи да спазват изискването на нормативните актове и да не допускат по пътищата отворени за обществено ползване да се движат товарни автомобили с тегло над разрешеното. Това задължение е свързано със запазване на пътната инфраструктура, която при изграждането си е предвидена за движение на автомобили с определен тонаж. Изложени са и подробни доводи против основателността на възраженията на водача за точно описание на мястото на нарушението, както и за друг субект на отговорността – превозвача, а не водача. В тази връзка съдът намира, че Наредбата и ЗДвП не посочват изрично субект на административно наказателната отговорност, но въвеждат забрана да се движат МПС, при които е допуснато претоварване, с цел да не се създава опасност за другите участници в движението. Приел, че при измерване на масата на ППС не са допуснати нарушения от категорията на релевираните с въззивната жалба и предвид липсата на разрешение за движение от администрацията, управляваща пътя е потвърдил наказателното постановление.

С касационната жалба се твърди, че решението е постановено при противоречие с материалния закон като са изложени подробни съображения против всички доводи на РС Раднево за спазване на изискванията за компетентност, ред и средство за установяване на нарушението, за съставомерност на деянието и за ангажиране на отговорността на касатора при спазване на императивните изисквания на ЗАНН.

Ответника – Агенция „Автомобилна администрация“ – Областен отдел „ АА“ гр. Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба. 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна, поради следното:

    На касатора е вменено нарушение по чл.139 ал.1 т.2 предл. второ от Закона за движение по пътищата във връзка с чл.6 ал.1 т.3 буква „а“ от Наредба №11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл.139 ал.3 от ЗДвП и определяща допустимите размери, маса и натоварване на ос на категориите пътни превозни средства и техните ремаркета, които не представляват опасност за участниците в движението; както и  условията и редът за движение на извънгабаритни и тежки ППС по пътищата, отворени за обществено ползване. Наредба №11/03.07.2001г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството конкретизира по изрична законова делегация разпоредбите на чл. 139 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗДвП. Съгласно чл.139 ал.1 т.2 от ЗДвП, движещите се по пътя ППС трябва да бъдат с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и с товари, които не представляват опасност за участниците в движението. По аргумент от чл.139 ал.3 от ЗДвП движението на пътни превозни средства с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определени по реда на ал. 1, т. 2, както и движението на пътни превозни средства, превозващи опасни товари се извършват по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с министъра на околната среда и водите и с министъра на вътрешните работи. Следователно и като се има предвид основанието за налагане на административното наказание чл.177 ал.3 предл. второ от ЗДвП и отправеното фактическо и правно обвинение за движение без разрешение от администрацията, управляваща пътя, следва извода, че не е спазен подзаконовия ред за движение на пътно превозно средство с маса, надвишаваща нормите, определени в ал.1 т.2 от чл.139 от ЗДвП. Следователно отговора на въпроса за органа компетентен да следи за спазване на този ред трябва да се търси в Наредба №11/03.07.2001г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, която в раздел VІІІ „Контрол“ изрично посочва администрациите, компетентни да установяват административни нарушения на реда за управление на ППС с размери, маса и натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от Министъра. Съгласно чл.36 чл.37 ал.1 т.1 от Наредбата контролът на извънгабаритните ППС по пътищата се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура“ със съдействието на съответната служба за контрол при МВР, а в ГКПП от Агенция „Митници“, а съответните служби за контрол при МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ спират и проверяват спрелите и навлезли в обхвата на пътя  и ограничителната линия   извънгабаритни ППС и съставят акт на вода, когато установят, че движението се извършва без разрешително или документ за платена такса по чл.14 ал.3 от същата Наредба. Движението без разрешително се санкционира по Закона за пътищата, съгласно изричната забрана за специалното му ползване по този начин без разрешително, а движението без заплатена такса по чл.14 ал.3 от Наредбата по чл.177 ал.ал.3 от ЗДвП, за което е налична съдебна практика на АС Стара Загора. Отделно от изложеното следва да се каже, че разпоредбата на чл.166 от ЗДвП, която опредял предметния обхват на контролните правомощия на Министъра на транспорта, който ги осъществява, чрез Агенция „Автомобилна администрация“ е изчерпателно уреден и включва: спазването на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари и превоз за собствена сметка и всички документи, свързани с извършването на този вид превоз, а сред тях не е разрешителното от администрацията, стопанисваща пътя, издадено в изпълнение на реда за движение на извънгабаритни ППС, без значение дали извършват обществен превоз или не. Агенция „Автомобилна администрация“ проверява спазването на правилата за извършване на обществен превоз, които не са предмет на чл.139, чл.177 от ЗДвП и на Наредба №11/03.07.2001г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Правата, които контролните органи имат, за да изпълнят функциите си по контрол нямат отношение към предметния му обхват.

           Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

     ОТМЕНЯ Решение №44/15.05.2018г.,постановено по АНД№17/2018г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№43-0000381/12.12.2017г. на Началник ОО „АА“ Стара Загора.  

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                       2.