Р Е Ш Е Н И Е

 

314                                        08.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Минка Петкова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №298  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

Образувано е по касационната жалба на ЕТ“И.И. Сведи“, представлявано от И.К.И., против решение №49/21.05.2018 год., постановено по АНД №85/2018 год. по описа на Радневският районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000065 от 26.02.2018 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на ЕТ“И.И. Сведи“, представлявано от И.К.И. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 200.00 /двеста/ лева, на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.88, т.5 от Наредба №33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени процесуални нарушения - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Счита, че неправилно му е ангажирана административнонака-зателната отговорност, тъй като не е осъществил от обективна и субективна страна състава на описаното в наказателното постановление административно нарушение, а в хода на производството му е нарушено и правото на защита. Излага съображения, че наказателното постановление е издадено при липсата на материална компетентност. Съдът е игнорирал доводите му, че е възложил на трето лице да ръководи транспорта и да следи правилното и точното попълване на пътните листове. Не е обсъдено и възражението, ме жалбоподателят притежава международен лиценз за превоз на товари, поради което и неправилно му е ангажирана отговорността за нарушение на Наредба №33, която се отнася само за превоз на пътници и товари на територията на Република България. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №49/21.05.2018 год., на Старозагорски районен съд, постановено по АНД №85/2018 год. и да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касация Областен отдел „контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора, редовно призован, не се явява, не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна и разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Радневския районен съд се е развило по жалбата на ЕТ“И.И. Сведи“, ЕИК 833166553, представлявано от И.К.И. със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул.“Митьо Станев“№20А против наказателно постановление №43-0000065 от 26.02.2018 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 200.00 /двеста/ лева, на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.88, т.5 от Наредба №33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. От фактическа страна въззивният съд е приел, че при извършена проверка на 09.11.2017 год. лицензираният превозвач ЕТ“И.И. Сведи“, притежаващ лиценз зна общността №7312 за извършването на международен превоз на товари, валиден до 14.08.2026 год. не организирал правилното и точното попълване на пътен лист Приложение №11 към Наредба №33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България от съответните длъжностни лице, видно от пътен лист серия АА №0016492 от 09.11.2017 год., издадено от ЕТ“И. Илилев Сведи“ за автомобил марка „Мерцедес Актрос“ с рег.с водач Ж.Т., като в пътния лист липсват попълнени задължителните реквизити „време на излизане от гаража“, „време на прибиране в гаража“, „начален и краен километропоказател“, „приел и проверил пътния лист“, видно от констативен протокол за извършена комплексна проверка от дата 12.12.2017 год. Приел е също така, че наказващият орган не е допуснал процесуални нарушения при в производството по налагане на административното наказание, установил по безспорен начин извършеното нарушение, извършил е правилна квалификация на деянието и е наложил съответстващото на поведението наказание.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

Изложените в касационната жалба оплаквания са несъстоятелни.

На първо място, неоснователно се твърди, че не е налице извършено административно нарушение от страна на касатора, тъй като е възложил на трето лице отговорността за правилното попълване на пътните листове, като за целта е представил и съответната заповед. В обжалваното съдебно решение са изложени подробни мотиви, защо е ангажирана отговорността на касатора, които се споделят и от настоящата инстанция. Задължението по чл.88, т.5 от Наредба №33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, посочен като нарушен в наказателното постановление, е за лицата по чл.2, ал.1 от същата Наредба - физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се изискват от закона и тази наредба. Не е предвидил законодателят тази отговорност да се носи от трети лица. Възлагането на трето лице да следи за правилното и точното попълване на пътните листове, е въпрос на лична преценка на касатора и организация на работа в търговското предприятие, което обаче е ирелевантно за ангажираната отговорност на превозвача. С оглед на приетите писмени доказателства по делото, правилно районният съд е приел, че посоченото в наказателното постановление административно нарушение е установено по безспорен начин.

Не е налице и нарушение на процесуалните правила при реализирането на административнонаказателната отговорност на касатора. Същият е поканен за съставянето на АУАН, като е упълномощил трето лице да го представлява, като в представеното пълномощно изрично и посочена и възможността за получаването на АУАН. По този начин е гарантирано в пълна степен правото на защита на наказаното лице. Начина и обема на реализиране на това право зависи единствено и само от волята на касатора.

Неоснователно е последното оплакване, че в случая не е приложима посочената Наредба №33, тъй като ЕТ“И.И. Сведи“ притежава международен лиценз за превоз на товари. Всъщност това обстоятелство не се оспорва от страните по делото, като е изрично посочено и в наказателното постановление. Съгласно чл.1, т.3 от Наредба №33, същата  определят условията и редът за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България. Не е предвидено изключение за който е да е превозвач, независимо от лиценза, който притежава. Доколкото в конкретния случай, цитираният в наказателното постановление пътен лист е за извършването на превоз на товари на територията на Република България, именно Наредба №33 е нормативният акт, който следва да се спазва при реализирането на превоза.

Настоящият съдебен състав намира, че първоинстанционният съд е положил усилия да събере относимите към спора доказателства, като служебно е призовал и разпитал свидетелите на установяване на нарушението и е дал възможност на жалбоподателя да сочи доказателства и да прави доказателствени искания, с което е изпълнил задължението си по чл. 107 от НПК. Решението е постановено при правилно приложение на материалния закон, при липса на допуснати съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което и следва да бъде потвърдено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

 ОСТАВЯ В СИЛА решение №49 от 21.05.2018 год., постановено по АНД №85/2018 год. по описа на Районен съд Раднево.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                            2.