Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№ 316                                                   19.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

   

 В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Минка Петкова        

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков     

като разгледа докладваното от  съдия Галина Динкова  КАН дело № 305 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Г.Х.Г., подадена чрез пълномощника му адв. Ч., против  Решение № 52 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 10/2018г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0327-001055 от 24.11.2017г., издадено от началник група в РУ - Раднево към ОД на МВР Стара Загора, с наложено на касатора административно наказание глоба в размер на 50 лв. за извършено нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон и при допуснати  съществени процесуални нарушения. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на регламентираните в ЗАНН формални изисквания и процесуални правила. Поддържа, че неправилно и несъответно на събраните по делото доказателства съдът е приел, че извършването на нарушение по повдигнатото му административнонаказателно обвинение е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин. Твърди, че в нарушение на съдопроизводствените правила, въззивният съд не е изследвал обективно, пълно и всестранно релевантните за ангажирането на отговорността му обстоятелства, като при постановяване на решението неправилно са кредитирани с доверие единствено показанията на актосъставителя. С подробно изложени съображения се обосновава, че при допуснато грубо нарушение на процесуалните правила и на принципа „non bis in idem”, е съставен акт за установяване на административно нарушение и съотв. е издадено наказателно постановление, при наличието на издаден фиш за налагане на глоба за същото нарушение, който фиш е бил обжалван по съдебен ред и по което обжалване липсва произнасяне на съда.  Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление 17-0327-001055 от 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора.

Ответникът по касационната жалба – Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за основателност на касационната жалба и предлага същата да бъде уважена.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността и допустимостта на обжалваното съдебно решение, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

При прилагането на чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция е длъжна служебно да провери дали обжалваното пред нея съдебно решение не е нищожно или недопустимо, преди да прецени дали е правилно. Това е така, защото само валиден и допустим съдебен акт подлежи на обсъждане по същество относно неговата материална и процесуална законосъобразност. В този смисъл следва да бъде извършена проверка били ли са налице процесуалните предпоставки за надлежното образуване и провеждане на съдебното производство и активната и пасивната процесуална легитимация на конституираните страни по делото.

При така извършената проверка съдът установи следното:

На Г.Х.Г. е съставен фиш за налагане на глоба серия М, № 0653169/ 31.10.2017г., от мл. автоконтрольор в РУ – Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, с който фиш е наложена глоба в размер на 50лв., на основание чл.186 от ЗДвП. Г.Г. е подал жалба срещу издадения му фиш за налагане на глоба, чрез Началника на РУ – Раднево, до Районен съд – Раднево. Жалбата е постъпила в РС – Раднево с вх. № 4612/ 09.11.2017г. По така постъпилата жалба липсва отбелязване за образуване на административно-наказателно дело, като върху придружителното писмо, с което жалбата е била изпратена от РУ – Раднево в РС – Раднево, е поставена резолюция от Председателя на Радневския районен съд „Обратно! След издаване на НПостановление да се изпрати в съда”. На 13.11.2017г. срещу Г.Х.Г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Д № 0334620/ 13.11.2017г., за това, че на 31.10.2017г. около 23.55 часа в гр. Раднево, ул. „………..” № 5, като пътник в лек автомобил с рег. № СТ9485ВН, собственост и управляван от П. П. С., по време на движение не използва обезопасителен колан, с какъвто МПС е оборудвано. Въз основа на така съставения АУАН и повдигнатото с акта административнонаказателно обвинение, от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора е издадено Наказателно постановление № 17-0327-001055/ 24.11.2017г., с което на Г.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, на основание чл.184, ал.4, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. В наказателното постановление изрично е посочено, че „АУАН е съставен съгласно резолюция на Председателя на РС – Раднево по подадена жалба срещу глоба с фиш № М-0653169/ 31.10.2017г.“

След издаването на Наказателно постановление № 17-0327-001055/ 24.11.2017г., административнонаказателната преписка „с изпълнени указания” е изпратена в Районен съд – Раднево и е образувано АНД № 10/ 2018г. по описа на същия съд. Съдебното производство по посоченото дело е образувано, развило се е и е приключило с постановеното Решение № 52 от 28.05.2018г., като такова по подадена от Г.Х.Г. жалба против Наказателно постановление № 17-0327-001055 от 24.11.2017г., издадено от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Такава жалба на В. Г. против Наказателно постановление № 17-0327-00010556 от 24.11.2017г., обаче не е била нито подавана, нито е постъпвала в Районен съд – Раднево.

Следователно производството по АНД № 10/ 2018г. по описа Радневския районен съд е образувано и се е развило без наличието на сезираща съда жалба против Наказателно постановление № 17-0327-001055/ 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Съответно съдът е разгледал и се е произнесъл с постановеното Решение № 52 от 28.05.2018г. по АНД № 10/ 2018г. по законосъобразността на наказателно постановление, срещу което не е била подавана жалба от санкционираното лице. Подадената от Г.Г. жалба до РС – Раднево срещу съставения му от мл. автоконтрольор в РУ – Раднево при ОД на МВР – Стара Загора фиш за налагане на глоба серия М, № 0653169/ 31.10.2017г., не може да се приеме и за жалба против издаденото впоследствие наказателно постановление за същото нарушение, както очевидно неправилно е процедирал Радневският районен съд. Всъщност самото Наказателно постановление № 17-0327-001055 от 24.11.2017г., издадено от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора, изобщо не е било връчвано на санкционираното лице и съотв. Г.Г. е бил лишен от възможността да упражни процесуалното си право на жалба против това наказателно постановление и респ. да се защити срещу твърдяното незаконосъобразно привличане към административнонаказателна отговорност.

Доколкото подаването на жалба от санкционираното лице срещу наказателното постановление е процесуална предпоставка за образуването и провеждането на съдебно производство по Раздел V, глава трета от ЗАНН, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, в случая липсата на подадена от Г.Г. жалба срещу Наказателно постановление № 17-0327-001055 от 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора, обуславя извод за ненадлежно образувано и недопустимо проведено съдебно производство по АНД № 10/ 2018г. по описа на РС – Раднево по разглеждане и произнасяне по „жалбата“ на Г.Г. против посоченото наказателно постановление. Процесуалната недопустимост на развилото се съдебно производство има за последица и недопустимост на постановения съдебен акт, с който това производство е приключило.

С оглед на което съдът намира, че Решение № 52 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 10/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, следва да бъде обезсилено, като недопустимо.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

                                  

         Р     Е     Ш     И :

 

         

           ОБЕЗСИЛВА Решение № 52 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 10/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, като недопустимо.

 

           Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                                                 2.