Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                                                                                                                                                                                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

323     16.10.2018 година   град Стара Загора

 

 

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                              

                                                

                                                 Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                 Членове:   РАЙНА ТОДОРОВА    

                                                                             СТИЛИЯН МАНОЛОВ 

 

 

при секретар Стефка Христова    

и с участието на прокурор Константин Тачев   

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова КАН дело № 306 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

   Образувано е по касационна жалба на В.Г.Г. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ст. Ч. ***, срещу Решение № 51 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 9/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0327-001056 от 24.11.2017г., издадено от Началник група в Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила -  касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на регламентираните в ЗАНН формални изисквания и процесуални правила. Поддържа, че неправилно и несъответно на събраните по делото доказателства съдът е приел, че извършването на нарушение по повдигнатото му административнонаказателно обвинение е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин. Твърди, че в нарушение на съдопроизводствените правила, въззивният съд не е изследвал обективно, пълно и всестранно релевантните за ангажирането на отговорността му обстоятелства, като при постановяване на решението неправилно са кредитирани с доверие единствено показанията на актосъставителя. С подробно изложени съображения се обосновава, че при допуснато грубо нарушение на процесуалните правила и на принципа „non bis in idem”, е съставен акт за установяване на административно нарушение и съотв. е издадено наказателно постановление, при наличието на издаден фиш за налагане на глоба за същото нарушение, който фиш е бил обжалван по съдебен ред и по което обжалване липсва произнасяне на съда.  Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0327-001056 от 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора.

 

            Ответникът по касационната жалба – Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността и допустимостта на обжалваното съдебно решение, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

   При прилагането на чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция е длъжна служебно да провери дали обжалваното пред нея съдебно решение не е нищожно или недопустимо, преди да прецени дали е правилно. Това е така, защото само валиден и допустим съдебен акт подлежи на обсъждане по същество относно неговата материална и процесуална законосъобразност. В този смисъл следва да бъде извършена проверка били ли са налице процесуалните предпоставки за надлежното образуване и провеждане на съдебното производство и активната и пасивната процесуална легитимация на конституираните страни по делото.

 

           При така извършената проверка съдът установи следното:

 

  На В.Г.Г. е съставен фиш за налагане на глоба серия М, № 0653170/ 01.11.2017г., от мл. автоконтрольор в РУ – Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, с който фиш е наложена глоба в размер на 50лв., на основание чл.186 от ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. В.Г. е подал жалба срещу издадения му фиш за налагане на глоба, чрез Началника на РУ – Раднево, до Районен съд – Раднево. Жалбата е постъпила в РС – Раднево с вх. № 4613/ 09.11.2017г. По така постъпилата жалба липсва отбелязване за образуване на административно-наказателно дело, като върху придружителното писмо, с което жалбата е била изпратена от РУ – Раднево в РС – Раднево, е поставена резолюция от Председателя на Радневския районен съд „Обратно! След издаване на НПостановление да се изпрати в съда”. На 13.11.2017г. срещу В.Г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Д № 0334621/ 13.11.2017г., за това, че на 01.11.2017г. около 00.00 часа в гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 5, като пътник в лек автомобил с рег. №  собственост и управляван от П.С., по време на движение не използва обезопасителен колан, с какъвто МПС е оборудвано. Въз основа на така съставения АУАН и повдигнатото с акта административнонаказателно обвинение, от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора е издадено Наказателно постановление № 17-0327-001056/ 24.11.2017г., с което на В.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, на основание чл.184, ал.4, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. В наказателното постановление изрично е посочено, че „АУАН е съставен съгласно резолюция на Председателя на РС – Раднево по подадена жалба срещу глоба с фиш № М-0653170/ 01.11.2017г.“

След издаването на Наказателно постановление № 17-0327-001056/ 24.11.2017г., административнонаказателната преписка „с изпълнени указания” е изпратена в Районен съд – Раднево и е образувано АНД № 9/ 2018г. по описа на същия съд. Съдебното производство по посоченото дело е образувано, развило се е и е приключило с постановеното Решение № 51 от 28.05.2018г., като такова по подадена от В.Г.Г. жалба против Наказателно постановление № 17-0327-001056 от 24.11.2017г., издадено от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Такава жалба на В.Г. против Наказателно постановление № 17-0327-0001056 от 24.11.2017г., обаче не е била нито подавана, нито е постъпвала в Районен съд – Раднево.

 

Следователно производството по АНД № 9/ 2018г. по описа Радневския районен съд е образувано и се е развило без наличието на сезираща съда жалба против Наказателно постановление № 17-0327-001056/ 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Съответно съдът е разгледал и се е произнесъл с постановеното Решение № 51 от 28.05.2018г. по АНД № 9/ 2018г. по законосъобразността на наказателно постановление, срещу което не е била подавана жалба от санкционираното лице. Подадената от В.Г. *** срещу съставения му от мл. автоконтрольор в РУ – Раднево при ОД на МВР – Стара Загора фиш за налагане на глоба серия М, № 0653170/ 01.11.2017г., не може да се приеме и за жалба против издаденото впоследствие наказателно постановление за същото нарушение, както очевидно неправилно е процедирал Радневският районен съд. Всъщност самото Наказателно постановление № 17-0327-001056 от 24.11.2017г., издадено от Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора, изобщо не е било връчвано на санкционираното лице и съотв. В.Г. е бил лишен от възможността да упражни процесуалното си право на жалба против това наказателно постановление и респ. да се защити срещу твърдяното незаконосъобразно привличане към административнонаказателна отговорност.

 

Доколкото подаването на жалба от санкционираното лице срещу наказателното постановление е процесуална предпоставка за образуването и провеждането на съдебно производство по Раздел V, глава трета от ЗАНН, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, в случая липсата на подадена от В.Г. жалба срещу Наказателно постановление № 17-0327-001056 от 24.11.2017г. на Началник група в РУ – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора, обуславя извод за ненадлежно образувано и недопустимо проведено съдебно производство по АНД № 9/ 2018г. по описа на РС – Раднево по разглеждане и произнасяне по „жалбата“ на В. Г. против посоченото наказателно постановление. Процесуалната недопустимост на развилото се съдебно производство има за последица и недопустимост на постановения съдебен акт, с който това производство е приключило.

 

          С оглед на което съдът намира, че Решение № 51 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 9/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, следва да бъде обезсилено, като недопустимо,

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

                                   

   Р     Е     Ш     И :

 

         

           ОБЕЗСИЛВА Решение № 51 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 9/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, като недопустимо.

 

 

           Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

  

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                                       2.