Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№ 317                                                   19.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

   

 В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Минка Петкова        

и с участието на прокурора Румен Арабаджиков     

като разгледа докладваното от  съдия Галина Динкова  КАН дело № 310 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Т.Я.Т., чрез пълномощника му адв. К., против  Решение № 167 от 09.05.2018г., постановено по АНД № 337/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 18-0284-000453 от 20.02.2018г., издадено от началник РУ – Казанлък към ОД на МВР Стара Загора.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението, като постановено в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 във връзка с ал. 2 и ал.3 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят твърди, че направилно въззивният съд е приел за спазена Наредбата, която урежда реда и начина за установяване употребата на алкохол от водачи на МПС. Поддържа, че  в случая е бил издаден талон за медицинско изследване по образец от отменената Наредба № 30/ 27.06.2001г., а е следвало да бъде издаден талон, съобразно новия образец, утвърден с действащата към момента на нарушението Наредба № 1/ 19.07.20017г.наложеното административно наказание е за нарушение, извършено на 20.01.2018г., към която дата е в сила НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.  Направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени изцяло издаденото НП.

 

Ответникът не се явява и не взема становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което предлага решението, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява  неоснователна. 

Производството пред Казанлъшкия районен съд се е развило по жалба на Т.Я.Т. против Наказателно постановление № 18-0284-000453 от 20.02.2018г., издадено от Началника на РУ-Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т. на Т. са наложени следните наказания: 1. „глоба“ в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл175, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.103 от с.з.; 2. „глоба“ в размер на 1500лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, на основание чл.174, ал.2, вр. чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 20.01.2018г. около 17.55 часа в гр. Казанлък на ул. Цар Борис до МБАЛ гр. Казанлък като водач на л.а. Рено Меган Сценик с рег. № ……. в посока запад-изток управлява собствено МПС като при своевременно подаден светлинен и звуков сигнал за спиране от служебен автомобил, водачът не спира, увеличава скоростта си на движение в посока ж.к. Изток. Водачът управлява МПС под въздействието на алкохол тестван с тарирано техническо средство Дрегер Алкотест 7510 с фабр.№ ARDN-0022, който в 18:14:45ч. е отчел 0,62 промила алкохол в кръвта  чрез издишания от водача въздух. Издаден талон за медицинско изследванебл.№ 0046393/ 20.01.2018г., който водачът е отказал да разпише и получи, както и да даде кръв за анализ. След справка в АИС-АНД се установило, че нарушението е извършено в условията на повторност, тъй като с НП № 15-0284-001022/24.09.2015г., влязло в сила на 04.03.2016г. на Т.Т. е било наложено административно наказание по чл.174, ал.1 от ЗДвП, т.е. за същото по вид нарушение.

Казанлъшкият районен съд е изменил обжалваното наказателно постановление, като е приел превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и е намалил размера на наложените наказания в минимално установения такъв по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и по чл. 174, ал.2, вр. чл.174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за една година. Въззивният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на регламентираните в ЗАНН процесуални правила и формални изисквания досежно тяхното съдържание, като наказателното постановление съдържа изискуемото се по чл. 57 от ЗАНН описание на нарушенията, обосноваващо в необходимата степен от фактическа и правна страна административнонаказателното обвинение. Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие и обсъдени в решението доказателства съдът е направил извод, че по безспорен и несъмнен начин е установена и доказана описаната в наказателното постановление фактическа обстановка и извършените от санкционираното лице съставомерни от обективна и субективна страна деяния като основание за ангажиране на административнонаказателната му отговорност по чл.175, ал.1, т.4 и чл.174, ал.2, вр.ал.1 от ЗДвП.    

Така постановено решение е правилно.

Съдът е установил релевантните за спора факти, въз основа на събраните по делото доказателства, като решението е постановено при правилно тълкуване и приложение на материалния закон.

Въззивният съд е отговорил на всички възражения, въведени с въззивната жалба като основания за незаконосъобразност на наказателно постановление, които се споделят изцяло от настоящи състав на АС Стара Загора, поради което не следва да бъдат повтаряни. В изпълнение на задължението за обсъждане на посочените в касационната жалба оплаквания е необходимо да се каже, че действително разпоредбата на чл. 3 ал.2 от Наредба № 1/ 19.07.2017г., в сила от 29.09.2017г. въвежда изискване при съставянето на акт за установяване на административно нарушение за установена с техническо средство концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда контролният орган да попълни и талон за изследване по образец съгласно приложение № 1, но по аргумент от §25 /преходна разпоредба/ бланките на талон за медицинско изследване по приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от отменената Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 63 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2006 г.; отм., бр. 61 от 2017 г.) и на талон за изследване по приложение № 1 към чл. 4, ал. 3, отпечатани преди влизане в сила на тази наредба, се използват до изчерпване на отпечатаните количества. Законодателното разрешение съответства на целта,  която се преследва с издаването на талон в посочената хипотеза – установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда, а именно при ангажиране на отговорността да се предостави на лицето средство за защита аналогично на средството за установяване извършване на административното нарушение. Преценено е от законодателя, че образеца на талон по отменената Наредба № 30/ 2001г. има нужното съдържание за да легитимира и след 29.09.2017г./когато влиза в сила новата Наредба № 1 от2017г./ лицето пред медицинските органи за извършване на медицинско изследване на кръвта, поради което се явява неоснователно оплакването за лишаване на наказаното лице от основно средство за защита.

С оглед на изложеното и при установената фактическа, правна и доказателствена обоснованост на административнонаказателното обвинение за допуснато от Т.Т. нарушение на императивната забрана по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и неспазване  на задължението, регламентирано в чл.103 от ЗДвП, което релевира съставомерни от обективна и субективна страна деяния по чл.174, ал.2 вр. с ал.1, т.1 и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, в съответствие и при правилно приложение на закона Казанлъшкият районен съд е приел, че вменените на санкционираното лице нарушения са установени и доказани по безспорен и несъмнен начин.

По тези съображения съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие със закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила. 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167 от 09.05.2018г., постановено по АНД № 337/2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. 

 

              

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                                   2.