Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   321

 

     гр. Стара Загора, 17.10.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                       СТИЛИЯН МАНОЛОВ  

 

при секретаря  Стефка Христова

и с участието на прокурора  Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 314 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

   Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция на МВР Стара Загора против Решение № 342/11.05.2018 г. по АНД № 360/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с коeто е отменено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-004460/12.01.2018 г.,  издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция», срещу А.Г.В. ***. С жалбата са направени оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния и процесуалния закон -  касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 във връзка с ал. 2 и ал.3 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.   Оспорва се изводът на съда, че в талона за медицинско изследване е вписано некомпетентно лечебно заведение по смисъла на чл.11 от Наредба 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА - Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г, преди  Наредба № 1 за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/. Според касатора независимо дали контролният орган е насочил лицето към център за спешна медицинска помощ Стара Загора или спешно отделение на болнично заведение, на двете места е възможно да се направи медицинско изследване за употреба на алкохол. Направено е искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено издаденото НП като законосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба – А.Г.В. *** чрез пълномощника си адв. П. и в представено писмено  възражение, оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

              Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено.

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

            Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

            Разгледана по същество, се явява основателна.

 

  Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 17-1228-004460/12.01.2018 г., издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора  въз основа на АУАН Серия Д  577892/30.12.2017 г., с което на А.Г.В. ***, е наложено административно наказание „глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от  ЗДвП. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства:  На 30.12.2017 г., около 2:30 ч в гр. Стара Загора, на ул. „Ген. Столетов“ в посока изток – запад В. управлява собствения си лек автомобил „Пежо”  с рег. № СТ3539ВТ,  с концентрация на алкохол в издишания въздух 0,57 промила, тестван с техническо средство алкотест  дрегер 7510-0019 с проба № 07445 в 3,00  ч на 30.12.2017 г. На водача е издаден и връчен талон за медицинско изследване № 0016081.

 

       За да отмени НП, Районен съд Стара Загора се мотивира с  допуснати нарушения на приложимата към момента на установяване на нарушението Наредба № 1/19.07.2017 г. Според съда грешните указания, дадени в талона за медицинско изследване, относно лечебното заведение, компетентно да извърши манипулацията, са довели до невъзможност да се установи по надлежен ред наличието на алкохол в кръвта. По изложените мотиви е обоснован извод за незаконосъобразност на НП, с оглед на което то е отменено.

 

          Решението е постановено при неправилно приложение на закона.

 

     В разпоредбата чл.5, ал.3 от ЗДвП е предвидена забрана за водачите да управляват пътни превозни средства под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Контролните органи проверяват спазването на това задължение чрез проверка на водачите по реда, предписан с Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА. Приложимият ред по чл.6 включва при съставяне на АУАН за установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда контролният орган да попълва и талон за изследване, а водачът собственоръчно да вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство. Ако не ги приема, избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор или с медицинско и химическо или химико-токсикологично амбулаторно изследване. В случая в издадения талон  за медицинско изследване № 0016081 А.В. е отбелязал, че не приема показанията на техническото средство и е избрал медицинско изследване. Насочен е към ЦСМП –Стара Загора.

 

    В приложимата към датата на извършване на вмененото нарушение редакция на чл. 11 от Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА (Обн. - ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)  се предвижда медицинското изследване и вземането на проби за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване да се извършва в спешните отделения на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които се намират извън областните градове.

 

     Както многопрофилните болници, така и центровете за спешна медицинска помощ са лечебни заведения, които по силата на чл.4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) са равнопоставени и осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента - чл.6, ал.1 от ЗЛЗ. Следователно медицинската дейност в спешните отделения на болниците и в центровете за спешна медицинска помощ е идентична. Затова вземането на кръвна проба в ЦСМП вместо в многопрофилна болница не може да се приеме за извършено от „некомпетентно“ лечебно заведение. От съществено значение за установяване на действителната концентрация на алкохол в кръвта на водача е изследването на пробата, за резултата което вземането й от медицински специалисти, макар и не от конкретно посоченото в Наредбата лечебно заведение, не може да окаже влияние. В тази връзка неправилно е разбирането на районния съд, че дори само насочването на А.В. *** не към спешното отделение на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, предопределя невъзможност да се установи по надлежния ред употребата на алкокол. Видно от справка изх.№ РД-17-779/ 16.04.2018г на ЦСМП Стара Загора, там също се вземат кръвни проби и се водят регистри. Отбелязаното „няма отговорни медици“ е в смисъл, че няма конкретно определени лица от дежурния екип, а тази дейност се извършва както от лекарите, така и от фелдшерите. По тези съображения касационният състав не споделя извода за незаконосъобразност на НП поради недоказване на обвинението по безспорен и несъмнен начин.

 

      От събраните в хода на съдебното дирене доказателства се установява, че А.В. ***, нито в спешното отделение на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора. Твърдението му, че се е явил на посоченото в талона време и място, но му било отказано вземане на проба, защото не е придружен от полицейски служител, не е подкрепено с никакви доказателства. Трябва да се отбележи също, че присъствие на полицейски служител по време на вземане на кръвната му проба не е било необходимо, тъй като с техническо средство не е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда  - чл.7 от Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА.

 

      От доказателствения материал по делото безспорно се установява, че на посочените в НП № 17-1228-004460/12.01.2018 г. на Началник група към ОД МВР Стара Загора дата и място А.В.В. е управлявал собствения си лек автомобил „Пежо”  с рег. № СТ3539ВТ,  с концентрация на алкохол в издишания въздух 0,57 промила, установено с годно техническо средство алкотест дрегер 7510 № 0025. Неявяването му за даване на кръвна проба е предпоставка по смисъла на чл.6, ал.9 от Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА концентрацията на алкохол в кръвта да се установи въз основа на показанията на техническото средство. Като нарушена е посочена нормата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на която кореспондира приложената санкция по чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП. Наложените кумулативно наказания са с фиксирани в закона размери.

 

     В процедурата по издаване на обжалваното НП не са допуснати съществени процесуални пороци. Съставеният на В. АУАН серия Д бланков № 577892 от 30.12.2017г е приложен към административнонаказателната преписка и е с пореден № 174460, с оглед на което не се касае за различни актове.  Изрично и еднозначно в АУАН и НП е отразено, че деянието, квалифицирано като административно нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП, е за управление на лек автомобил под въздействие на алкохол. Затова непосочването в цифровата правна квалификация на някоя от хипотезите на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП /алкохол, наркотици, други упойващи вещества/, не накърнява правото на защита на привлеченото към отговорност лице, респективно не представлява съществено процесуално нарушение. Непосочването на конкретната разпоредба от подзаконовия нормативен акт, въз основа на който се отнемат контролни точки на водача, също не опорочава НП доколкото отнемането на контролни точки не представлява административно наказание, нито принудителна мярка, а само фактическо действие с контролно-отчетен характер, което изпълнява предупредителна /по отношение на водачите/ и информационно-статистическа /от гледна точка на контролните органи/ функция.

 

 Като е достигнал до правни изводи за незаконосъобразност на т.2 от  НП № 16-1228-003386/04.01.2017 г.,  издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора  и го е отменил, районният съд е приложил неправилно материалния закон, поради което е налице твърдяното в касационната жалба основание за отмяната му. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което НП да се потвърди като правилно и законосъобразно.

 

  Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ Решение № 342/11.05.2018 г. по АНД № 360/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора,  ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-1228-004460/12.01.2018 г.,  издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция като правилно и законосъобразно.

 

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                   

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                    

                                                                                         2.